Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
 • Návštěvy obviněných upravuje Vnitřní řád Vazební věznice Ostrava v souladu se Zákonem o výkonu vazby č. 293/1993 Sb., ve znění pozdějších úprav a Vyhláškou MS č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších úprav.
 • Návštěvy obviněných probíhají zpravidla v pracovní dny pondělí–čtvrtek v době od 07.20 – 14.30 hodin.
 • Dospělý obviněný má nárok na přijetí návštěvy ve vazební věznici 1x za 2 týdny.
 • Mladistvý obviněný má nárok na přijetí návštěv ve vazební věznici 1x za týden.
 • Délka návštěv: minimálně 120 minut.
 • V odůvodněných případech může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy i většího počtu osob nebo za dobu kratší, případně na dobu delší, než je stanoveno v § 14 odst. 1 zákona č.293/1993 Sb. o výkonu vazby. Do počtu osob, jež mohou obviněného současně navštívit, se započítají i nezletilé děti, které se však mohou návštěvy zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • U obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, bez zbytečného odkladu stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, kterými jsou zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu činného v trestním řízení, v přípravném řízení státní zástupce, v řízení před soudem příslušný soudce. Nejsou-li u obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, splněny výše uvedené podmínky, vězeňská služba návštěvu neumožní.
 • U osob v předběžné, vydávací nebo předávací vazbě stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, v rámci předběžné vazby státní zástupce, v rámci vydávací nebo předávací vazby příslušný soudce.
 • Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy obhájce neomezeně.
 • Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy advokáta, který ho zastupuje v jiné věci, jestliže orgán činný v trestním řízení, je-li obviněný ve vazbě z obavy, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nestanoví jinak. V případě, že je třeba ověřit podpis obviněného, může se takové návštěvy zúčastnit i notář.
 • Návštěvy obviněných se konají zpravidla za přítomnosti orgánů Vězeňské služby ČR, případně též orgánu činného v trestním řízení.
 • V odůvodněných případech může ředitel věznice dle § 14 odst. 6 zákona č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby, rozhodnout, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od obviněného oddělen přepážkou.
 • V odůvodněných případech může ředitel věznice dle § 14 odst. 5 zákona č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby, umožnit uskutečnění návštěvy bez sluchové, popřípadě i zrakové kontroly.
 • Pokud tomu nebrání bezpečnostní či jiné objektivní důvody je podporována realizace návštěvy s dětskými návštěvníky v prostoru vybaveném dětským koutkem.
 • Vstup do prostor vazební věznice vyhrazených pro provádění návštěv obviněných se návštěvníkovi umožní po předložení platného občanského průkazu nebo pasu s povolením k realizaci návštěvy tzv. Povolenky k návštěvě. Nezletilé děti se mohou návštěvy zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Vstup osob na základě předložení potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní.
 • Stanovený termín a čas návštěvy jsou závazné s doporučením příchodu minimálně 30 minut před zahájením návštěvy v souvislosti s realizaci kontrolních a administrativních procesů při vstupu do vazební věznice.
 • Po vstupu do prostor vazební věznice je povinností vstupujících osob uložit mobilní telefony, zbraně a jiné nepovolené věci do příslušných schránek a skříněk k tomuto účelu zřízených, případně odevzdat zaměstnanci VV. Všechny osoby se individuálně podrobí perlustraci a odloží do připravené přepravky své zavazadlo(a), včetně všech ostatních věcí (klíče, peněženky, doklady apod.) a tuto přepravku položí na pás RTG pro zavazadla. Po výzvě službu konajícího příslušníka se vstupující osoba podrobí prohlídce prostřednictvím detekčního rámu, případně ručního detektoru kovových předmětů. Po provedené prohlídce si odebere zavazadlo, včetně ostatních věcí z přepravky, která byla zkontrolována RTG pro zavazadla a opustí kontrolní prostor do čekárny pro návštěvy.
 • V čekárně pro návštěvníky, která je vybavena právními předpisy, vnitřním řádem věznice a dalšími základními informacemi, jsou návštěvníci vedoucím návštěv poučeni o pravidlech a podmínkách realizace návštěv a v určený čas je doprovodí do návštěvní místnosti, kde předají vedoucímu návštěv balíčky určené pro vězněné osoby.

 

Poučení pro návštěvníky (pravidla a podmínky realizace návštěv)

 • Řádné návštěvy probíhají ve střeženém objektu Vazební věznice Ostrava (dále jen „VV“). Prostory VV jsou trvale monitorovány kamerami průmyslové televize. Dbejte pokynů zaměstnanců VS, kteří návštěvy zajišťují.
 • Mobilní telefony, zbraně a jiné nepovolené věci jste povinni při vstupu do vazební věznice uložit do příslušných schránek a skříněk k tomuto účelu zřízených, případně odevzdat zaměstnanci VV. Po ukončení návštěvy vám budou věci vráceny. Před vstupem do návštěvních místností si věci nepotřebné k návštěvě uložte do uzamykatelných skříněk a klíček si vezměte s sebou, na tyto věci nezapomeňte při odchodu z VV.
 • V průběhu návštěvy můžete využít přítomnosti vedoucího návštěv k projednání problémů, týkajících se výkonu vazby či výkonu trestu odnětí svobody vašich blízkých. (např. předání balíčku, výměny civilního prádla apod.).
 • Návštěvy jsou prováděny v místnostech k tomu určených, dle stanoveného zasedacího pořádku. V odůvodněných případech se může návštěva uskutečnit v místnosti, kde je návštěvník od vězněné osoby oddělen přepážkou.
 • Vzhledem ke kumulaci většího počtu osob a omezeným prostorovým podmínkám dbejte na vzájemnou ohleduplnost, neobtěžujte ostatní návštěvníky hlukem či nevhodným chováním.
 • V průběhu návštěvy není možné předávat ani přijímat jakékoliv nepovolené věci, kouřit, ani u stolu požívat jakékoliv nápoje a potraviny (vyjma nápojů a cukrovinek zakoupených v automatu v čekárně či návštěvní místnosti). Osoby s malými dětmi nebo nemocné osoby, které v průběhu návštěvy musí dodržovat pitný a stravovací režim, budou na požádání odvedeni do určeného prostoru, kde jim toto bude umožněno. Tuto skutečnost nahlásí předem vedoucímu návštěv.
 • Osoby s malými dětmi zajistí, s ohledem na jejich bezpečnost a zdraví, aby se tyto zdržovaly u stolu a nepobíhaly po návštěvní místnosti.
 • V průběhu návštěvy není možné, aby se osoby pohybovaly mimo návštěvní místnost, bez vědomí a povolení odpovědného zaměstnance VV.
 • V případě potřeby využití toalety oslovte přítomného zaměstnance VV.
 • Obviněný či odsouzený se může přivítat a rozloučit s návštěvou běžným společenským způsobem, což je podání ruky apod. U osob blízkých lze povolit i jiný kontakt (obejmutí, polibek). U kontaktu s nezletilým dítětem během návštěvy pochování apod. V případě, že vznikne důvodné podezření, že je dítě využíváno k předávání nepovolených věcí, pověřený zaměstnanec VV kontakt přeruší. Vězněné osoby nebudou během celé návštěvy zaujímat místo k sezení vedle osoby blízké (vyjma pochování dítěte, jak již bylo uvedeno). Osoby blízké sedí naproti vězněné osoby, popř. z boku stolu.
 • V případě ohrožení bezpečnosti či porušování vnitřního pořádku, je zaměstnanec VV oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit. Stejné oprávnění má i orgán činný v trestním řízení je-li přítomen u návštěvy vězněné osoby, jestliže v průběhu návštěvy zjistí, že dochází nebo má dojít k maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.
 • Ukončení návštěv předem oznámí vedoucí návštěv. Poté se rozlučte s vězněnými osobami, tyto budou následně odvedeny a připravte se k odchodu. Na vyzvání opusťte návštěvní místnost dle pokynu vedoucího návštěv. Při odchodu na hlavním vstupu opět bez vyzvání předložte průkaz totožnosti ke kontrole zaměstnanci VV a odevzdejte identifikační štítek „NÁVŠTĚVA“.