Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 11. května (VS ČR) - V měsíci květnu představujeme činnost a úkoly oddělení logistiky. Zaměstnanci tohoto úseku zajišťují stravování, provoz zabezpečovacích a komunikačních technologií, reprodukci základních fondů a investiční výstavby, starají se o opravy a údržbu objektu vazební věznice, věnují se oblasti energetiky. Hlavním cílem oddělení logistiky je zajistit servis pro chod vazební věznice, důstojné podmínky pro výkon práce a služby zaměstnanců a příslušníků a pro vězněné osoby zákonem stanovené podmínky, týkající se vystrojování, stravování a hygienických podmínek.

 

Oddělení logistiky zajišťuje ve Vazební věznici Ostrava oblast stravování a výživy, výstroje a výzbroje, oblast zabezpečovacích a komunikačních technologií, správu majetku a nákupů materiálů v rámci referátu materiálně technického zabezpečení (MTZ) a služeb.

Spolupracuje s ostatními odděleními vazební věznice a orgány státní správy při zajišťování řádného chodu vazební věznice.

Shromažďuje podklady a připravuje návrhy právních smluv, případně změny těchto smluvních vztahů.

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ODDĚLENÍ LOGISTIKY

Vedoucí oddělení logistiky  

 • přímo řídí vedoucí jednotlivých referátů oddělení logistiky. Základním úkolem vedoucího oddělení logistiky je řízení, organizace, kontrola a hodnocení činnosti oddělení

Zástupce vedoucího oddělení logistiky

 • je přímo nadřízen zaměstnancům referátu materiálně technického zabezpečení a služeb
 • přímo řídí, organizuje a kontroluje pracovní činnost technickému pracovníkovi výzbrojní a výstrojní služby, referentům majetkové správy, vč. materiálového účetního
 • zastupuje vedoucího oddělení logistiky v době jeho nepřítomnosti

 

Oddělení dle jednotlivých funkcí se člení na čtyři referáty.

1. Referát stravování a výživy

2. Referát zabezpečovacích a komunikačních technologií

3. Referát stavební

4. Referát MTZ a služeb   

 

1. Referát stravování a výživy  

Činnost referátu stravování a výživy zajišťuje 9 zaměstnanců  

 • vedoucí referátu
 • 3 stravovatelé
 • 5 kuchařů

Zajišťuje samostatný nákup kompletního sortimentu zboží proviantní služby, sestavuje podklady a připravuje návrhy k uzavírání smluvních vztahů, zajišťuje zásobování potravinami, jejich uskladnění a dodržování hygienicko – epidemiologických zásad při manipulaci s nimi.

Stravování, které zajišťujeme pro příslušníky a zaměstnance, je na vysoké úrovni, jak z hlediska kvality stravy, tak z hlediska kultury stolování. Zde je nutno zmínit obslužný systém, kdy zaměstnanci dostávají objednanou stravu přímo ke stolu v jídelně. Roznášení jídel zajišťují odsouzené ženy na pracovišti kuchyně.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/jidelna-1.JPG
Jídelna pro zaměstnance - administrativní budova
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/jidelna-3.JPG
Jídelna pro zaměstnance - administrativní budova
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/jidelna-2.JPG
Příslušenství zaměstnanecké jídelny  

Trvale se daří na referátu dodržovat stanovené stravní limity a rovněž kvalitu stravy lze hodnotit na velmi dobré úrovni. Vyzdvihnout je nutno práci stravovacího referátu i v oblasti uspokojování potřeb vězněných osob se zvláštními stravovacími zvyklostmi.  Všem žádostem na přípravu stravy mimo základní, která se vaří denně dle schváleného jídelního lístku, vyhovujeme. Jedná se například o stravu vegetariánskou nebo požadavky vězněných osob na zvláštní stravu z důvodu jejich náboženského vyznání či zdravotního omezení. Dietní kuchyně uvaří přibližně 35 tisíc porcí za rok. Vaříme dietu žaludeční, diabetickou, bezlepkovou, nedráždivou, muslimskou, vegetariánskou, šetřící – kašovitou, výživnou, pankreatickou či bezezbytkovou.                                        

Na základě předkládání a zdůvodňování požadavků na dodávku investiční technologie se nám průběžně daří modernizovat vybavení kuchyní novou technologií, což rovněž přispívá ke kvalitě připravované stravy. V průměru připravujeme 44 tisíc porcí hlavních jídel pro příslušníky a zaměstnance ročně, to je asi 130 porcí za den. Co se týče vězněných osob, tak těm je denně připravováno v průměru 450 celodenních jídel, což představuje přes 164 tisíc porcí jídel ročně.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/kuchyn-pro-zamestnance.JPG
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/kuchyn-pro-zamestnance-2.JPG
     Vybavení kuchyně pro zaměstnance   

Vývařovna pro vězněné osoby zaměstnává odsouzené muže, kteří denně připravují celodenní stravu pro osoby, které se aktuálně nachází ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Dohled nad odsouzenými provádí civilní zaměstnanci – kuchař a stravovatel.

 

2. Referát zabezpečovacích a komunikačních technologií

Činnost referátu zajišťují 2 zaměstnanci

 • vedoucí referátu
 • technický pracovník - spojař

Zaměstnanci referátu zabezpečují provozuschopnost telefonní a signálně zabezpečovací techniky, včetně průmyslové televize a provádí dle možnosti vlastní a ve spolupráci s odbornými firmami celkovou údržbu. Referát zajišťuje instalaci spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředků, sestavuje podklady a připravuje návrhy k uzavírání smluvních vztahů. Dále zabezpečuje dodávku (nákup), příjem, vedení evidence, skladování a výdej, údržbu a opravy materiálů zabezpečovacích a komunikačních technologií v rámci vazební věznice.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/dsc06190.JPG
Detekční rám s rentgenem zavazadel – vězeňská část 

    

3. Referát stavební

Činnost referátu zajišťuje 6 zaměstnanců

 • vedoucí referátu
 • investiční referent
 • technický pracovník - energetik
 • technický pracovník - elektrikář
 • technický pracovník - instalatér
 • provozář - (vedoucí dílenských provozů)

Referát zajišťuje reprodukci základních fondů a investiční výstavby ve vazební věznici, odpovídá za správu a evidenci nemovitostí, sestavuje, prověřuje a aktualizuje dlouhodobé, střednědobé a roční plány investičních akcí a plány oprav a údržby, vede potřebnou evidenci. Zajišťuje investiční výstavbu a stavební úpravy, přípravy a realizace výběrových řízení a soutěží, zpracování předprojektové, projektové dokumentace a její projednání.

Sestavuje podklady a připravuje návrhy k uzavírání smluvních vztahů, vykonává správu majetku a vede příslušnou dokumentaci, zabezpečuje výkon funkce stavebního dozoru přímého investora a zabezpečuje provádění deratizace, desinfekce a desinsekce v objektech vazební věznice.

Dále pak zabezpečuje dodávku (nákup), příjem, vedení evidence, skladování a výdej, údržbu a opravy materiálů a spotřebních materiálů v rámci stavebního referátu, vč. oblasti energetiky.

 

Ukázka realizace stavebních akcí

 

Chladící boxy  

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/1-chlairenske-boxy-maso-a-zelenina.JPG
Původní stav
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/dsc06195.JPG
Nový stav

                          

Vnitřní pracoviště

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/dsc06200.JPG
Stolařská dílna
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/dsc06202.JPG
Elektro dílna

                                                                                                               

4. Referát MTZ a služeb        

Činnost referátu zajišťuje 6 zaměstnanců

 • technický pracovník výstrojní a výzbrojní služby
 • referent majetkové správy - ubytovací služba
 • referent majetkové správy- prádelna
 • referent majetkové správy - sklad muži
 • referent majetkové správy - sklad ženy, úklidy
 • materiálový účetní - referent majetkové správy

Zabezpečuje dodávku (nákup), příjem, vedení evidence, skladování, výdej, údržbu a opravy materiálů a spotřebních materiálů v rámci referátu MTZ a služeb.  

Zajišťuje úschovu a skladování svršků a osobních věcí obviněných a odsouzených osob, stříhání vězněných osob dle požadavků oddělení výkonu vazby a trestu. Referát zajišťuje také vystrojování příslušníků, zaměstnanců, obviněných a odsouzených osob a úkoly v oblasti výzbrojní techniky Vězeňské služby České republiky.  

Dále pak odpovídá za provoz a ekonomické využívání prádelny a úklid v určených prostorách a připravuje podklady pro uzavírání smluvních vztahů s firmami, kontroluje a odpovídá za dodržování smluvních podmínek.

Zajišťuje stavebně ubytovací služby Vězeňské služby ČR. Vazební věznice disponuje tranzitní ubytovnou pro dočasné ubytování příslušníků a zaměstnanců s celkovou kapacitou 7 míst.

 

Sklad muži, ženy

Provoz na pracovišti výstrojního a eskortního skladu VV Ostrava zajišťují dva zaměstnanci a pět odsouzených. Pracoviště jsou situována do několika místností vazební věznice.  

Prostory výstrojních skladů se dělí na sklady uložených oděvů a osobních věcí obviněných a odsouzených osob. Dále manipulační prostory, sklady výstrojních součástek pro obviněné a odsouzené osoby a kancelář referentů majetkové správy.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/dsc06157.JPG
Kabinky na provádění osobních prohlídek 

                                                                           

Činnost výstrojních / eskortních skladů při úkonech s vězněnými osobami se dělí na

 • vystrojování nových obviněných a odsouzených (přírůstků)
 • převlékání před dálkovou eskortou k umístění a přemístění vězněných osob
 • ranní odbavení dálkové eskorty k umístění a přemístění vězněných osob
 • večerní příjem osob z dálkové eskorty
 • přestrojování do ústavního oděvu
 • převlékání k soudním jednáním (KS Ostrava, OS Ostrava, OS Jeseník, OS Bruntál, OS Vsetín, OS Nový Jičín, OS Karviná, OS Havířov, OS Frýdek-Místek, OS Opava)
 • ukládání oděvů a osobních věcí vězněných osob do skladu
 • výdej oděvů a osobních věcí vězněných osob při propuštění
 • výměna ústavních oděvů vězněných osob
 • technické prohlídky rádií a televizorů vězněných osob

Počet vězněných osob ve skladech muži, ženy se pohybuje v průměru cca 270 až 350 osob týdně.  

 

Prádelna

Provoz na pracovišti prádelna VV Ostrava zajišťuje jeden zaměstnanec a pět odsouzených, přičemž dva z odsouzených navíc vykonávají funkci holič a knihovník.

Ze „Zákona o výkonu vazby“ a „Zákona o výkonu trestu“ vyplývá povinnost zajištění přiměřených hygienických podmínek pro obviněné a odsouzené. Součástí hygienického zabezpečení je i pravidelná výměna vězeňského prádla a s tím spojené jeho praní.  

Pracoviště prádelna je rozděleno na „špinavou část“ a „čistou část“. Ve „špinavé části“ probíhá manipulace s použitým výstrojním materiálem a v „čisté části“ se provádí příprava a opravy čistých výstrojních součástek.  

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/dsc06162.JPG
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/dsc06163.JPG

 

Rozhodující objem praní pro nás zajišťuje prádelna Věznice Opava (za rok 2022 se jednalo o objem celkem 32.669 kg výstrojních součástek)

Hlavními úkoly prádelny ve VV Ostrava je

 • třídění, počítání a balení špinavého prádla
 • třídění čistého prádla a jeho příprava ke každodenním výměnám jednotlivým obviněným a odsouzeným dle schváleného harmonogramu oddělení výkonu vazby a trestu
 • opravy čistého, ale poškozeného prádla
 • praní kontaminovaného prádla (např. v důsledku infekčních a přenosných nemocí)
 • praní menších objemů prádla ve specifických případech (např. pracovní oděvy civilní kuchyně, praní osobních věcí obviněných a odsouzených povolené ředitelem věznice, praní záclon a závěsů z prostor věznice atd.)
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/dsc06159.JPG
Výstrojní materiál připravený na převoz na oddělení VVaT k pravidelné výměně

Pracoviště má v provozu a denně využívá 4 pračky (z toho 2 kusy v dezinfektoru na praní kontaminovaného prádla), jednu sušičku prádla, dvě napařovací žehličky a dva průmyslové šicí stroje (pro představu: v roce 2022 jsme opravili 9 474 ks výstrojních součástek, které mohly na základě těchto oprav zůstat v užívání vězněných osob)  

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/dsc06160.JPG
  Krejčovská dílna
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/dsc06161.JPG
Místnost praní a sušení prádla

 

5. Energetika

Nemalou část práce oddělení logistiky tvoří energetika. Činnosti spojené s energetikou zajišťuje ve spolupráci s ostatními zaměstnanci oddělení logistiky zaměstnanec – energetik.  Práce energetika je náročná převážně z důvodu nutnosti znalosti energetických zařízení po technické stránce. Často se stává, že je nucen provádět rychlé opravy na zařízeních tak, aby byl zajištěn nepřetržitý chod věznice. A to i v mimopracovní době.  Dále pak je nutná znalost norem a dalších předpisů k provádění revizí a kontrol zařízení.

Energetika je, v dnešní době, často skloňovaným tématem a současné problémy v oblasti energetiky jsou řešeny v celé VS ČR. Jedná se zejména o téma úspor a snížení spotřeby energií z důvodů nejen ekonomických, ale i emisních a ekologických. V souladu s tímto tématem bylo ve VV Ostrava v minulém roce díky úsporným opatřením, regulaci a přístupu zaměstnanců dosaženo nemalých úspor oproti roku 2021  

 VV Ostrava odebírá od distribučních firem elektřinu, tepelnou energii, plyn a pitnou vodu.

 

Elektrická energie je dodávána firmou ČEZ, a. s.

V roce 2022 bylo spotřebováno celkem 598 040,07 kWh elektrické energie.

K zajištění nepřetržitého chodu věznice, potřeb vězněných osob a udržení provozu bezpečnostní techniky je připraven pro případ výpadku elektrické energie náhradní zdroj – dieselagregát s automatickým startem, o výkonu 360kVA/288kW. Palivem je nafta, která je připravena ve dvouplášťové palivové nádrži o objemu 1000 l.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/1680769310497.jpg
EZS 360 s automatickým startem

Tepelná energie k vytápění objektů je do VV Ostrava dodávána dálkově v podobě páry.

Dodávku zajišťuje firma Veolia Energie ČR, a.s..

Pára je přivedena přes redukční stanice do hlavní předávací stanice, kde pomocí výměníků tepla ohřívá TUV a vytápěcí okruh.

VV Ostrava pomocí hlavní předávací stanice vytápí i budovy soudu.

Za rok 2022 bylo spotřebováno na vytápění a ohřev teplé vody celkem 15 080,00 GJ. Vyjádřeno ve finančních nákladech je to 9 083 628 Kč. S ohledem na tuto částku je zřejmé, že každé snížení teploty v topném okruhu dokáže ušetřit státu (nám) i desetitisíce korun.  

Na fotografiích níže jsou vyobrazeny jednotlivé komponenty hlavní předávací stanice.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/1680771787470.jpg
3ks výměníků JAD – pára/TV – o celkovém max. výkonu 2.175kW
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/1680771787520.jpg
 Deskový výměník tepla pro ohřev teplé vody

Akumulační nádrže k ukládání ohřáté teplé vody (např. ke koupání vězněných osob) jsou opatřeny pro případ přerušení dodávky páry i elektrickým ohřevem.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/1680771787444.jpg
 Akumulační nádrže pro přípravu teplé vody

Dodávku plynu do VV Ostrava zajišťuje firma Pražská plynárenská, a.s..

Plyn je používán pouze v kuchyňských provozech k přípravě stravy a k ohřevu vzduchotechniky.

V současné době je snaha tento druh energie co nejvíce omezit, s cílem eliminovat závislost na zahraničních dodavatelích plynu. Ve VV Ostrava nehraje plyn v porovnání s ostatními energiemi zásadní roli. V roce 2022 bylo spotřebováno 81 183,77 kWh celkem za 101 748 Kč.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/1680773487478.jpg
 VZT jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/1680773487439.jpg
Místnost se vzduchotechnikou pro větrání stravovacího provozu
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/oddeleni-vv/1680773487398.jpg
 Dva plynové kotle k dohřevu vzduchu VZT

Pitnou vodu do VV Ostrava dodávají Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Odběr umožňují celkem tři odběrná místa.

Za rok 2022 bylo odebráno celkem 39 637,00 m3 vody, což činí za vodné a stočné celkem 3 506 078 Kč

Omezení spotřeby vody je těžkým úkolem. Spotřeba vody je většinou závislá na chování a návycích koncových spotřebitelů. Ve VV Ostrava je instalováno technické úsporné opatření v podobě časových ventilů na koupelnách pro vězněné osoby.

Z výše uvedeného textu a fotografií je zřejmé, že energetika, jenž je nedílnou součástí logistiky, je obor, který vyžaduje rozsáhlé odborné znalosti, schopnosti a dovednosti.

 

A co říci na závěr?

„Logistika, dříve nazývaná týlové zabezpečení má za úkol ve Vazební věznici Ostrava, aby se všechny vězněné osoby, ale i zaměstnanci cítili komfortně, aby měli světlo, teplo, vodu, stravu, čisté prádlo, aby se všichni cítili bezpečně, aby si každý mohl říct:  

Jo, myslím, že ve Vazební věznici Ostrava se to daří plnit ke spokojenosti všech,“ říká vedoucí oddělení logistiky Ing. Petr Staša.

"pes"

Sdílet článek

Facebook
Platforma X