Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 22. září (VS ČR) - Seznamte se s činností ekonomického oddělení Vazební věznice Ostrava, jeho jednotlivými úseky i úkoly, které plní v rámci provozu vazební věznice. Veškeré finanční transakce a s nimi spojené účetní operace se provádí právě zde, v "malém bankovním ústavu".

 

Vazební věznice Ostrava hospodaří pro rok 2023 s přidělenými finančními prostředky ve výši 350 mil. Kč. Za veškeré finanční transakce a s nimi spojené účetní operace, ke kterým dochází ve vazební věznici, je zodpovědné ekonomické oddělení. Je v podstatě takovým malým bankovním ústavem pro příslušníky, občanské zaměstnance i vězněné osoby.

Na ekonomickém oddělení v současné době působí 9 občanských zaměstnankyň:

  • Vedoucí oddělení
  • Hlavní účetní
  • Mzdová účetní příslušníků
  • Mzdová účetní občanských zaměstnanců
  • Mzdová účetní vězněných osob
  • Finanční účetní – konta vězněných osob
  • Finanční účetní – pohledávky za vězni ve stavu
  • Finanční účetní – pokladní a pohledávky za vězněnými osobami po propuštění
  • Finanční účetní – fakturace

 

Vedoucí oddělení:

řídí a koordinuje činnosti na oddělení. Sestavuje podrobný rozpočet příjmů a výdajů vazební věznice, navrhuje změny závazných ukazatelů schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření a zpracovává rozbory rozpočtového hospodaření vazební věznice. Vykonává finanční kontrolu jako orgán předběžné řídící kontroly ve funkci správce rozpočtu, tzn. že dohlíží na dodržování rozpočtové kázně a na účelné, efektivní a hospodárné využívání rozpočtových a jim na roveň postavených prostředků přidělených vazební věznici. Zajišťuje elektronický přenos údajů s Českou národní bankou. Je tajemníkem komise pro posuzování škod, předsedou komise pro vyřazování a zrušování materiálu a členem komise pro skartaci písemností. Zároveň je stálým členem krizového štábu vazební věznice.

Hlavní účetní:

shromažďuje a komplexně zpracovává veškeré účetní podklady předložené jednotlivými odděleními. Nese odpovědnost za vedení účetnictví vazební věznice, což znamená, že odpovídá za postup veřejné správy v souladu s řadou závazných předpisů, zákonů a vyhlášek, z nichž nejdůležitější jsou zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, vyhláška č. 416/2001 Sb., k zákonu o finanční kontrole, metodické pokyny zřizovatele, vnitřní předpisy organizace a další a další zákonná ustanovení a předpisy. Nejdůležitějším úkolem hlavní účetní je výkon finanční kontroly, kterou prověřuje dodržování právních předpisů a opatření při nakládání s veřejnými prostředky. Výsledkem práce hlavní účetní je pak ucelený přehled o stavu majetku, čerpání rozpočtových prostředků, pohledávek a závazků, a to jak v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, tak v oblasti pohledávek a závazků zaměstnanců a vězněných osob. Nedílnou součástí je také zpracování výkazů, pomocné evidence, kontrolního hlášení, daňového přiznání a statistických výkazů.

Každý měsíc je zpracována měsíční účetní závěrka, která je pak součástí měsíční uzávěrky za celou Vězeňskou službu České republiky.

Roční objem zpracovávaných dokladů, tj. finančních dokladů, faktur, bankovních výpisů, pohledávek a závazků za rok 2022 činí – 1200 finančních dokladů, 4600 bankovních výpisů, 2600 faktur přijatých, 600 faktur vydaných, 100 pohledávek za zaměstnanci.

Mzdová účetní příslušníků:

zpracovává veškeré doklady a podklady příslušníků od jejich nástupu do služebního poměru až po jejich ukončení služebního poměru ve vazební věznici. Tzn., že provádí výpočet služebních příjmů cca 360 příslušníkům vazební věznice a přidružených justičních stráží. Provádí výpočet náhrad na služebním příjmu při služebních úrazech, které eviduje v osobních spisech příslušníků, výpočet služebních příjmů v nemoci a nemocenských dávek, peněžité pomoci v mateřství a dávek otcovské poporodní péče. Zpracovává evidenční listy důchodového pojištění pro všechny příslušníky, zpracovává podklady pro výpočet odchodného a výsluhových nároků končících příslušníků. Provádí přípravu bankovních příkazů k výplatě služebních příjmů a povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění, odvodů daně a ostatních srážek ze služebních příjmů. Provádí roční zúčtování daně příslušníků. Kontroluje výpočet vyúčtování cestovních náhrad příslušníků. Komunikuje s dalšími složkami státu, zejména s Policií České republiky, Celním úřadem či Armádou České republiky, dále s Českou správou sociálního zabezpečení a jednotlivými zdravotními pojišťovnami.

Mzdová účetní občanských zaměstnanců:

zpracovává veškeré doklady a podklady občanských zaměstnanců související se vznikem a zánikem pracovních poměrů. Tzn., že provádí výpočet platů 97 občanských zaměstnanců a 19 osob pracujících ve vazební věznici na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce. Provádí výpočet náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců, zpracovává evidenční listy důchodového pojištění všech zaměstnanců. Provádí přípravu bankovních příkazů k výplatě platů a povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění, odvodů daně a ostatních srážek z platů. Komunikuje s vnějšími orgány, především s Okresní správou sociálního zabezpečení a všemi zdravotními pojišťovnami. Provádí roční zúčtování daně zaměstnanců a vyhotovuje podklady pro daňová přiznání vybírané srážkovou daní. Provádí výpočet výše cestovních náhrad příslušníků (cca 120 cestovních příkazů měsíčně). Podílí se na zpracování výkazů doby práce u pracovně zařazených vězněných osob.

Mzdová účetní vězněných osob:

zpracovává podklady pro výpočet pracovní odměny pracovně zařazených odsouzených (k 30.6.2023 celkem 96 osob, z toho 80 osob ve vnitřní režii – pomocné síly v kuchyni, výdejci stravy, skladníci, prádelníci, uklízeči a uklízečky, ošetřovatelé a 16 osob v rámci střediska provozovny hospodářské činnosti pracujících jako dělníci potravinářské výroby. Provádí rozúčtování pracovních odměn odsouzených a následné operace spojené s odvodem pojistného na sociální a zdravotní pojištění, srážek na výživné a ostatní pohledávky vězňů. Vede finanční spisy vězněných osob. Zpracovává podklady pro vydávání Rozhodnutí o nákladech výkonu trestu pro vězněné osoby. Eviduje doručené datové zprávy a následně zajišťuje evidenci přijatých exekučních příkazů, resp. výkonů rozhodnutí a součinností s jinými institucemi. K 30.6.2023 činí počet cizích pohledávek za vězněnými osobami celkem 1812 ks o objemu 143 471 047,- Kč. Počet exekucí na účet vedený vazební věznicí vězněným osobám je 205 o objemu 10 743 018,- Kč. Počet vězněných osob v insolvenčním řízení činil k 30.6.2023 celkem 34 osob.

Finanční účetní – konta vězněných osob:

zajišťuje správu finančních prostředků vězněných osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody vedených na jejich osobních účtech, provádí operace spojené s příjmy (finanční prostředky zasílané vězněným osobám třetími osobami mimo vazební věznici – rodina, úřady práce, ČSSZ apod.) a výdaji finančních prostředků na osobních účtech vězněných osob (nákupy vězňů v kantýně, nákup civilní stravy v závodní jídelně, odeslané poštovní poukázky, úhrady za léky, kopie dokumentů či kontroly rádií a televizorů). Stav peněžních prostředků na účtech vězněných osob k 30.6.2023 činil 2 965 023,70 Kč. Objem finančních prostředků vězněných osob použitých pro nákup v kantýně za období od 1.1.2023 do 30.6.2023 činil 3 365 839,- Kč. Objem finančních prostředků vězněných osob použitých pro nákup civilní stravy v závodní jídelně činil za 1. pololetí 2023 celkem 357 870,- Kč. V období 1. pololetí 2023 bylo přijato na depozitní účet vazební věznice pro vězněné osoby celkem 3 235 339,- Kč.

Finanční účetní – pohledávky za vězni ve stavu:

zakládá všem vězněným osobám pohledávkový spis pro evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s výkonem vazby či výkonem trestu odnětí svobody. Eviduje pohledávky, které vzniknou za dobu pobytu vězněné osoby ve vazební věznici – škody na majetku způsobené ztrátou či zničením, pohledávky za poskytnuté léky a za pohotovostní službu, náklady výkonu trestu odnětí svobody. Provádí výpočet nákladů výkonu vazby na základě doručených usnesení soudů o povinnosti uhradit náklady výkonu vazby. Zajišťuje převod pohledávek vězňů v případě eskorty do jiné věznice. Eviduje úhrady pohledávek v rámci výkonu vazby či výkonu trestu odnětí svobody jak vězněnou osobou z přijatých peněz do věznice, tak třetími osobami zvenku.  Eviduje datové zprávy doručené za účelem součinnosti s ostatními institucemi (např. soudy, soudními exekutory, Policií ČR apod.).

Finanční účetní – pokladní a pohledávky za vězni po propuštění:

provádí hotovostní pokladní operace (příjem finančních prostředků od nově nastoupivších vězněných osob, úhrada doplatků za léky pro vězněné osoby smluvní lékárně, vyplácení zůstatků jednotlivých kont při propuštění z vězení, vyplácení zápůjček peněžních prostředků při propuštění nesolventních vězněných osob, ukládání valut vězňů ve valutové pokladně, směna valut za českou měnu, výběr a odesílání finančních prostředků vězněných osob prostřednictvím poštovních poukázek). Zajišťuje vklady a výběry hotovosti v České národní bance, eviduje a vydává stravenky Sodexo Pass příslušníkům jednotlivých jednotek Justiční stráže a příslušníkům eskorty. Přijímá finanční prostředky pro objednávky civilní stravy v závodní jídelně zaměstnanců činných na základě dohod o provedení činnosti či dohod o provedení práce a externích firem.

Provádí evidenci pohledávek za propuštěnými vězněnými osobami, zúčtovává úhrady těchto pohledávek, zjišťuje údaje v centrální evidenci vězňů a v centrální evidenci obyvatel. Vystavuje upomínky propuštěným vězněným osobám, následně předává neuhrazené pohledávky příslušnému soudnímu exekutorovi k vymáhání.

Finanční účetní – fakturace:

vkládá a eviduje údaje o dodavatelích a odběratelích, se kterými vazební věznice obchoduje. Eviduje přijaté faktury za nákup materiálu, majetku a služeb od externích dodavatelů a provádí jejich úhradu v termínu splatnosti. Písemně a telefonicky komunikuje s dodavateli a odběrateli ohledně fakturačních údajů. Vystavuje vydané faktury zdravotním pojišťovnám za zdravotní výkony provedené zdravotním střediskem vazební věznice, České správě sociálního zabezpečení za vyšetření zdravotního stavu vězněné osoby lékařem vazební věznice, dále vyúčtování nájmu nebytových prostor, za poskytnuté energie kantýně a za prodej šrotu. Za rok 2022 bylo zaevidováno a proplaceno celkem 2621 faktur.

 

Od září 2022 byla zahájena činnost Střediska provozovny hospodářské činnosti (PSHČ), jejímž úkolem je zajištění podmínek pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody u jiných subjektů a tvorba zisku podnikatelskou činností na základě uzavřených smluvních vztahů s právnickými a fyzickými osobami. V současné době je uzavřena smlouva o poskytování služeb s MP Krásno a.s., kde je stabilně zaměstnáno 15 osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Na ekonomickém oddělení je zpracovávána veškerá agenda týkající se PSHČ, tj. fakturace, zpracování pracovních výkazů vězněných osob a jejich mezd, daňové přiznání k dani z přidané hodnoty či daňové přiznání k dani z příjmu. 

Hospodářský výsledek PSHČ za rok 2022 (září až prosinec) činil 239 tis. Kč.

"mik"

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X