Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 1. srpna (VS ČR) - V měsíci srpnu přinášíme prezentaci oddělení justiční stráže Vazební věznice Ostrava. V příspěvku odpovíme například na otázky, u kterých soudů slouží příslušníci justiční stráže Vazební věznice Ostrava, jaké činnosti zajišťují a jaké nároky a úskalí jejich služba přináší.

 

Příslušníci oddělení justiční stráže Vazební věznice Ostrava zajišťují v obvodu Krajského soudu v Ostravě pořádek a bezpečnost v budovách soudů a státních zastupitelství a v jiných místech jejich činnosti, konkrétně u:

 • Krajského soudu v Ostravě,
 • Okresního soudu v Ostravě,
 • Okresního soudu ve Frýdku-Místku,
 • Okresního soudu v Novém Jičíně,
 • Okresního soudu ve Vsetíně, včetně pobočky ve Valašském Meziříčí,
 • Okresního soudu v Karviné, včetně pobočky v Havířově,
 • Okresního soudu v Opavě,
 • Okresního soudu v Bruntále, včetně pobočky v Krnově,
 • Okresního soudu v Jeseníku.

 

Celkem se na zajištění pořádku a bezpečnosti v justičních objektech podílí 109 příslušníků justiční stráže, kteří v budovách soudů úzce spolupracují s příslušníky vězeňské stráže – eskortní směny a mohou být též dočasně povoláni k plnění úkolů vězeňské stráže ve Vazební věznici v Ostravě, případně v jiné vazební věznici či věznici v České republice. V případě potřeby spolupracují s příslušníky Policie České republiky a dalšími prvky IZS a strážníky Městské policie.  

V čele justiční stráže v oblasti č. 8, v obvodu Krajského soudu v Ostravě, stojí Vrchní komisař – vedoucí oddělení justiční stráže, který je podřízen řediteli Vazební věznice Ostrava a jeho 1. zástupci a je nadřízen všem příslušníkům justiční stráže v řízené oblasti, jakož i jiným příslušníkům, pokud jsou denním rozkazem vedoucího oddělení justiční stráže veleni k výkonu služby justiční stráže.  

Justiční stráž se člení na místní jednotky, v jejichž čele stojí vrchní inspektoři justiční stráže. Jednotky řídí ředitel Vazební věznice Ostrava prostřednictvím vedoucího oddělení justiční stráže, který projednává otázky související se služební činností justiční stráže s předsedy jednotlivých soudů a vedoucími státními zástupci a s odborem bezpečnosti a krizového řízení ministerstva.  

Úkoly justiční stráže stanoví zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších úprav.

 

Samostatně justiční stráž zejména:

 • zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů a státních zastupitelství, jakož i v jiných místech činnosti soudu a státního zastupitelství,
 • zajišťuje bezpečnost zaměstnanců soudu a státního zastupitelství a jejich ochranu zvláště před fyzickými útoky, střeží budovy soudů státních zastupitelství v době, kdy jsou přístupné veřejnosti i v mimopracovní době a ve dnech pracovního klidu,
 • zajišťuje v případech narušení pořádku a bezpečnosti, kdy situaci nelze zvládnout vlastními silami, zásah příslušných orgánů Policie České republiky,
 • nevpustí do budovy osobu, u níž se technickými prostředky, prohlídkou zavazadla nebo vozidla, osobní prohlídkou nebo jinak přesvědčí, že má u sebe střelnou zbraň nebo jiný předmět, kterým může ohrozit život nebo zdraví anebo se takovéto prohlídce odmítne podrobit; jedná-li se však o osobu předvolanou k soudnímu jednání nebo předvolanou  k úkonu na státní zastupitelství, informuje o této skutečnosti předsedu příslušného senátu nebo státního zástupce, který osobu předvolal; dále se řídí jejich pokyny; v případě, že se do budovy soudu nebo státního zastupitelství domáhá vstupu jiná osoba a odmítne respektovat zákaz vstupu se střelnou zbraní nebo jiným nebezpečným předmětem a pokyny justiční stráže, informuje o této skutečnosti justiční stráž předsedu soudu, vedoucího státního zástupce, případně jimi pověřené zaměstnance soudu nebo státního zastupitelství; dále se řídí jejich pokyny,
 • spolupracuje při zajišťování bezpečnosti s příslušníky vězeňské stráže při předvádění osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody v budovách soudů a státních zastupitelství,
 • podává na požádání základní informace návštěvníkům soudu a státního zastupitelství,
 • zajišťuje obsluhu technických prostředků zabezpečení objektů soudů a státních zastupitelství,
 • řídí služební motorové vozidlo příslušného soudu nebo státního zastupitelství nebo ministerstva, pokud je to nezbytné v souvislosti s plněním služebních úkolů.

 

Na pokyn předsedy soudu, ředitele správy soudu, vedoucího státního zástupce, ředitele správy státního zastupitelství, ředitele odboru bezpečnosti a krizového řízení ministerstva nebo pověřeného zaměstnance soudu, státního zastupitelství a ministerstva justiční stráž zejména:

 • zabraňuje vstupu nepovolaných osob do určených místností nebo jiných prostor soudu, státního zastupitelství, případně jiných míst činnosti soudu, státního zastupitelství  a provádí jejich vyklizení,
 • zabezpečuje ozbrojenou ochranu při přepravě utajovaných informací, cenností v úschově soudu nebo státního zastupitelství a přepravy cenin a finančních hotovostí v souladu  se zvláštním předpisem, který upravuje tuto činnost,
 • zabezpečuje ochranu utajovaného svědka v budově soudu, státního zastupitelství nebo  v jiných místech činnosti soudu a státního zastupitelství; tuto činnost vykonává v civilním oděvu na základě písemného požadavku předsedy soudu nebo vedoucího státního zástupce; pokyny k ochraně utajovaného svědka může vydávat i příslušný předseda senátu; v případě účasti chráněné osoby podle zvláštního právního předpisu na jednání v budově soudu, státního zastupitelství nebo jiném místě činnosti soudu nebo státního zastupitelství, spolupracují příslušníci justiční stráže při její ochraně s Policií České republiky,
 • poskytuje doprovod a chrání před fyzickými útoky zaměstnance soudu, státního zastupitelství při jejich úkonech mimo budovu soudu, státního zastupitelství; takovými úkony se rozumí zejména

        1. výkon soudního rozhodnutí o odnětí nezletilého dítěte,

        2. úkony prováděné soudním vykonavatelem,

        3. převážení věcí při dražbě

 • zabezpečuje doručování písemností podle zvláštního právního předpisu; tuto činnost zajišťuje v koordinaci příslušného soudu a státního zastupitelství; doručování písemností může nařídit též předseda senátu.

 

Na pokyn předsedy senátu justiční stráž zejména:

 • vykazuje konkrétní osoby z jednací síně nebo jiného místa činnosti soudu, jakož i provádí vyklizení takových prostor,
 • chrání úřední a další osoby přítomné v jednací síni nebo jiném místě činnosti soudu před fyzickými útoky,
 • vykonává pořádkovou službu při vstupu do jednací síně, pokud bylo rozhodnuto o vyloučení veřejnosti nebo bylo přijato opatření proti přeplňování jednací síně,
 • provádí další činnost sledující zajištění klidu a pořádku v jednací síni nebo jiném místě činnosti soudu, bezpečnosti přítomných osob a nerušeného průběhu jednání.

 

Z pohledu laické veřejnosti se výkon služby příslušníka justiční stráže může jevit jako pohodová a klidná záležitost, avšak opak je pravdou. Klade totiž poměrně vysoké nároky  na míru intenzity jeho neuropsychické zátěže, kdy musí čelit různým stresujícím faktorům při výkonu služby. Jde například o zvyšující se verbální agresi ze strany vstupující veřejnosti, invektivy a pokusy o dehonestaci, různé nedůvodné stížnosti a konfrontační způsob komunikace. V poslední době to jsou také různé organizované skupiny návštěvníků, kteří za zvýšeného mediální zájmu, naprosto bezprecedentním způsobem narušují pořádek  a bezpečnost v budovách soudů a v prostorách jednacích síní. Z těchto důvodů se příslušníci justiční stráže v rámci služební a profesní přípravy průběžně vzdělávají v jednotlivých služebních tématech včetně nástinu různých modelových situací a jejich optimálního řešení. V Akademii VS ČR ve Stráži pod Ralskem se pravidelně zúčastňují specializačních kurzů, které jsou zaměřeny na prohlídky osob, věcí a zavazadel, včetně profesní etiky a komunikace s civilními osobami, za účelem zlepšování profesionálního výkonu služby. 

V průměru se například do budovy Okresního soudu v Ostravě dostaví denně cca 300 a více návštěvníků. Takto vysoký počet osob vyvolává poměrně vysokou zátěž na psychickou odolnost příslušníka justiční stráže, který musí vykonávat službu profesionálním způsobem a v souladu s pravidly profesní etiky, co se týče jednání, chování a vystupování vůči veřejnosti. Část vstupující veřejnosti, je pod vlivem omamných a psychotropních látek, včetně alkoholu. Příslušníci přicházejí do styku s duševně narušenými jedinci a nepřizpůsobivými občany. Čelí poměrně častým stížnostem civilních osob vůči jejich služebnímu postupu, v souvislosti s prováděním kontroly osob, věcí a zavazadel. V některých případech si vstupující občané prostřednictvím mobilního telefonu pořizují zvukový a obrazový záznam z průběhu prováděné bezpečnostní kontroly. 

Některé druhy výkonu soudních rozhodnutí jsou velmi stresující a emocionální, pokud se týče např. odebírání nezletilých dětí na základě nařízení soudu. Příslušníci rovněž provádějí doručování soudních písemností a prošetřování pobytu v problematických (vyloučených) lokalitách, kde mnohdy čelí verbální agresi ze strany adresátů písemností a obyvatel těchto lokalit. Zajišťují bezpečnost zaměstnanců soudů a státních zastupitelství, při převozu značných finančních částek a cenin. Poskytují v případě potřeby urgentně první pomoc zaměstnancům a návštěvníkům justičních objektů. Podílí se na řešení různých mimořádných a jiných závažných událostí, např. anonymní oznámení o uložení výbušniny v budově soudu, použití donucovacích prostředků vůči civilním osobám apod.  

"Některé výkony soudních rozhodnutí měly v minulosti velmi dramatický průběh – viz např. výkon soudního rozhodnutí v jednom z řeznictví, kdy majitel provozovny ohrožoval soudního vykonavatele a příslušníka justiční stráže řeznickou sekyrou a příslušník byl nucen použít varovný výstřel. U jiného výkonu soudního rozhodnutí došlo dokonce k hrozbě ohrožení soudního vykonavatele a příslušníka justiční stráže střelnou zbraní. I v menší obci na frýdecko-místecku byl příslušník justiční stráže nejprve verbálně a poté velmi agresivním způsobem fyzicky napaden civilní osobou v průběhu realizace výkonu soudního rozhodnutí. Příslušník byl nucen se aktivně bránit a použít donucovací prostředky. Nutno podotknout, že ve všech uvedených případech byli pachatelé obviněni z trestných činů a následně pravomocně odsouzeni," uvedl vedoucí oddělení justiční stráže mjr. Mgr. Radovan Zvonek a současně přidává i pár zajímavých statistických údajů.  

"Justiční stráž v roce 2022 odebrala při vstupu do budov justičních objektů celkem 5915 zbraní a jiných nebezpečných předmětů, asistovala pracovníkům soudů v 88 případech při provádění služebních úkonů mimo budovu soudu, kdy z těchto služebních úkonů se 73 případů týkalo odnětí nezletilých dětí. V 250 případech vypomáhala příslušníkům eskortní směny při předvádění vězněných osob k soudnímu jednání a v 55 případech asistovala při zajištění pořádku a bezpečnosti v jednacích síních".  

„raz“

 

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X