Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ředitel vazební věznice

řídí věznici a odpovídá za dodržování právních předpisů týkajících se jejího chodu. Přímo řídí své zástupce i vedoucí oddělení správního a samostatných referátů personálního, prevence a stížností, dále právníka, technika požární ochrany a bezpečnosti práce a ekologa. Je přímo podřízený generálnímu řediteli VS ČR.

1. zástupce ředitele

zastupuje ředitele v jeho nepřítomnosti. Přímo řídí kaplana a vedoucí oddělení vězeňské stráže, výkonu vazby a trestu. Odpovídá řediteli za stav a plnění úkolů v činnostech, které řídí.

Zástupce ředitele

zastupuje ředitele v jeho nepřítomnosti. Přímo řídí vedoucí oddělení logistiky, ekonomického, samostatného referátu informatiky a vedoucího lékaře zdravotnického střediska. Odpovídá řediteli za stav a plnění úkolů v činnostech, které řídí.

Právník

provádí právní analýzy, sepisuje smlouvy, činí v rámci stanovené věcné působnosti procesní úkony u soudů i správních úřadů a vypracovává právní stanoviska zejména k otázkám výkonu vazby a trestu, ochrany pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství. Na základě pověření generální ředitelky VS ČR zastupuje ve stanoveném rozsahu VV Litoměřice před soudy a zabezpečuje i jiné majetkoprávní věci související s činností VV Litoměřice v postavení správního úřadu, zpracovává právní posudky, rozbory, stanoviska, návrhy na řešení a poskytuje mu další právní služby.

Oddělení výkonu vazby a trestu odnětí svobody

realizuje plnění práv a povinností obviněných, jako např. vycházky, návštěvy, příjem balíků, nákupy potravin, věcí osobní potřeby, denního tisku a časopisů, koupání, výměny prádla, duchovní a sociální služby. Mladistvým a mladým dospělým obviněným nabízí dobrovolnou účast na specializovaných volnočasových, vzdělávacích a sportovních aktivitách vedených odbornými pracovníky oddělení – pedagog, sociální pracovnice ,vychovatelé a psycholog. Oddělení výkonu vazby a trestu dále zajišťuje nástupy do výkonu trestu pro všechny skupiny odsouzených z okresů Ústí nad Labem, Litoměřice, Most, Louny, Chomutov a Mělník.

Oddělení vězeňské stráže

má postavení ozbrojeného sboru a člení se na strážní směny, eskortní směnu a justiční stráž. Strážní směny zajišťují nepřetržitý výkon služby po celých 24 hodin ve VV Litoměřice při výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Denní směna zajišťuje zejména předvádění vězněných osob, např. provádění návštěv vězňů, vycházek a všech druhů předvádění k orgánům činným v trestním řízení, lékaři apod. Eskortní směna pak provádí všechny druhy eskort k soudům, do zdravotnických zařízení, ostatních věznic atd.

Oddělení justiční stráže

justiční stráž realizuje výkon služby v budovách soudů a státních zastupitelství okresů Ústí nad Labem, Litoměřice, Most, Louny, Chomutov a Mělník při zajišťování pořádku a bezpečnosti.

Oddělení logistiky

zajišťuje efektivní hospodaření s materiálem, výstrojí, výzbrojí a proviantem, spravuje slaboproudá a telekomunikační zařízení, realizuje správu a údržbu objektů, realizuje výběrová řízení, investiční činnost a vykonává veškeré další související úkony.

Personální oddělení

zajišťuje zejména výběr, přijímání zaměstnanců Vězeňské služby a jejich obsazování do určených funkcí organizace, zpracovává personální a kázeňská rozhodnutí ředitele vazební věznice, vede personální evidenci zaměstnanců, podílí se na doplňování a zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců, poskytuje metodickou pomoc při plnění úkolů v oblasti personální práce všem oddělením a současně všem zaměstnancům, vytváří podmínky pro uspokojování potřeb příslušníků a občanských zaměstnanců, vyplývajících z jejich oprávněných nároků aj.

Ekonomické oddělení

komplexně zabezpečuje účetnictví, rozpočet, financování, pokladní službu a správu pohledávek VV Litoměřice, zpracovává a vyplácí mzdové náležitosti příslušníků, občanských zaměstnanců a vězněných osob. Zajišťuje organizaci zaměstnávání obviněných a odsouzených.

Správní oddělení

administrativně zajišťuje přijímání, přemisťování, předávání, vydávání, vyhošťování a propouštění vězňů. Dále přijímá, odesílá, zpracovává evidenci a ukládání administrativních dokladů, na jejichž základě je omezována osobní svoboda obviněných a odsouzených. Zabezpečuje jak vedení všeobecné a vězeňské administrativy, tak i evidenci a statistiku při výkonu vazby a trestu. Vedoucí správního oddělení je současně je pověřenou kontaktní osobou pro styk s veřejností dle zákona č. 106/1999 Sb..

Oddělení prevence a stížností

je pověřeným policejním orgánem ve vztahu k vězněným osobám. Vykonává svoji činnost dle zvláštních právních předpisů při předcházení, odhalování, dokumentaci a prověřování trestné činnosti osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchané ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu. Ve spolupráci s Generální inspekcí bezpečnostních sborů se podílí na odhalování trestné činnosti příslušníků a občanských zaměstnanců VS ČR. Dále prošetřuje veškerá podání s charakterem stížnosti jak od zaměstnanců, tak od vězněných a civilních osob, v souvislosti s činností Vězeňské služby ČR..

Oddělení informatiky

komplexně zabezpečuje správu počítačové sítě a chod výpočetní techniky, realizuje výběr a správu software.

Technik požární ochrany

stanovuje požární strategii, metodicky vede vedoucí zaměstnance v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce, poskytuje informační servis a školení zaměstnanců a příslušníků VV Litoměřice, a to v souladu s platnou právní úpravou ČR.

Vazební věznice Litoměřice