Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Podmínky pro realizaci návštěv obviněných a odsouzených ve Vazební věznici Litoměřice

(včetně upřesnění podmínek k zajištění kontaktů dětí s jejich uvězněnými rodiči)

 

Obvinění

1. Návštěvy jsou realizovány ve všední dny pondělí až pátek v čase od 07:15 hod. do 15:00 hod. Z organizačních důvodů doporučujeme přijít do vazební věznice s 20-30 minutovým předstihem. Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání devadesáti minut. V odůvodněných případech může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy i většího počtu osob nebo za dobu kratší než 2 týdny, případně na dobu delší než devadesát minut, v případě zajištění návštěvy dětí (s doprovodem) a uvězněných rodičů, lze v odůvodněných případech na základě žádosti obviněného povolit umožnění vyššího počtu osob při návštěvě. Do počtu osob, jež mohou obviněného současně navštívit, se započítají i nezletilé děti, které se však mohou návštěvy zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

 

2.  U obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, bez zbytečného odkladu stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, kterými jsou zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu činného v trestním řízení, v přípravném řízení státní zástupce, v řízení před soudem příslušný soudce. Nejsou-li u obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, splněny výše uvedené podmínky, Vězeňská služba ČR, návštěvu neumožní. U osob v předběžné, vydávací nebo předávací vazbě stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, v rámci předběžné vazby státní zástupce, v rámci vydávací nebo předávací vazby příslušný soudce. Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy obhájce neomezeně.

 

3. Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy advokáta, který ho zastupuje v jiné věci, jestliže orgán činný v trestním řízení, je-li obviněný ve vazbě z obavy, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nestanoví jinak. V případě, že je třeba ověřit podpis obviněného, může se takové návštěvy zúčastnit i notář.

 

4. Návštěvy obviněných probíhají v místnostech k tomu určených za přítomnosti orgánů Vězeňské služby ČR, případně též orgánu činného v trestním řízení. Návštěvy se uskutečňují v pracovních dnech (od pondělí do pátku), v denní době v návštěvní místnosti vazební věznice, která je za tímto účelem vhodně upravená a vybavená. K realizaci návštěv dětí (s doprovodem) s jejich uvězněnými rodiči je k dispozici k tomuto účelu určená speciálně upravená návštěvní místnost. Zaměstnanec Vězeňské služby ČR, je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže obviněný nebo návštěvníci přes upozornění porušují vnitřní pořádek nebo ohrožují bezpečnost ve věznici. Stejná oprávnění má, jde-li o návštěvu u obviněných ve vazbě z důvodu § 67 odst. 1 písm. b) trestního řádu, přítomný orgán činný v trestním řízení, jestliže v průběhu návštěvy zjistí, že dochází nebo má dojít k maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.

 

5. Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv není bezbariérový, kdy pro bezbariérovou návštěvu je nutné se předem domluvit s vedením vazební věznice. Návštěvy obviněných se umožní návštěvníku staršímu 15 let po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiný průkaz totožnosti, vydaný cizím státem, který ČR uznává. Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud není opatřeno fotografií, nebo s dalším jiným průkazem totožnosti. Těhotným ženám, osobám starším, tělesně postiženým nebo s malými dětmi se umožní návštěva přednostně.

 

6. Průběh kontroly vstupující osob do objektu vazební věznice za účelem realizace návštěv obviněných. Před započetím prohlídky se příslušník u vstupující osoby dotazem ujistí, zda si odložila na určené místo věci, které není povoleno vnášet do střeženého objektu vězeňské služby.

 

a)      Má-li vstupující osoba zavazadlo, začíná prohlídka jeho kontrolou v pásovém rentgenu. Kontrolovaná osoba vloží zavazadlo na posuvný pás rentgenového zařízení a vyčká na provedení jeho kontroly. V případě nejasností vrátí kontrolující příslušník zavazadlo kontrolované osobě zpět a vyžádá si vyložení jeho obsahu na manipulační desku, kontrolu jednotlivých předmětů a věcí ze zavazadla provede na manipulační desce. Vyložení věcí ze zavazadla si příslušník vyžádá vždy v případě, kdy je rentgenové zařízení mimo provoz.

 

b)      Následuje prohlídka osoby za využití detekčního rámu a ručního detektoru kovu. Příslušník vyzve kontrolovanou osobu k odložení oděvních svršků do plastového koše. Na manipulační desku u rámu odloží kontrolovaná osoba případné kovové doplňky, které jsou od oděvu oddělitelné a obsah všech kapes. Oděvní svršky v koši prohlédne příslušník pomocí rentgenového zařízení, doplňky a obsah kapes příslušník zkontroluje detailním pohledem (i za pomoci případné manipulace).

 

c)      Příslušník vyzve vstupující osobu k průchodu detekčním rámem (při odmítnutí nebude kontrolovaná osoba vpuštěna). Pokud detekční rám signalizuje přítomnost kovového předmětu, požádá strážný kontrolovanou osobu o jeho dodatečné odložení a opakovaný průchod rámem. V případě, že kovový předmět odložit nejde, provede kontrolující příslušník jeho dohledání za pomoci ručního detektoru kovu. Je-li důvodné podezření, že vstupující osoba má u sebe nepovolený předmět, který nelze uvedenými způsoby kontroly zjistit, provede se u ní prohlídka osobní.

 

d)      Po ukončení prohlídky si kontrolovaná osoba převezme věci a se souhlasem kontrolujícího příslušníka opustí po stanovené trase prostor.

 

7. Pokud obviněný požádá o umožnění návštěvy příbuzného v řadě přímé (děti, vnuci, rodiče, prarodiče), manžela nebo sourozence, který je rovněž ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody a nejde o obviněného, u něhož je důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, může v odůvodněných případech, zejména z naléhavých osobních nebo rodinných důvodů, ředitel věznice takovou návštěvu zprostředkovat přímo ve věznici. Skutečně vynaložené náklady dopravy a ostrahy vynaložené k provedení takové návštěvy ve věznici hradí obviněný, popř. odsouzený.

 

8. Foto návštěvní místnosti pro děti a jejich uvězněné rodiče (návštěvní místnost určená k realizaci návštěv dětí s jejich uvězněnými rodiči viz fotogalerie).

 

Odsouzení

 

1. Pro nově nastoupivší odsouzené a pro odsouzené nacházející se ve vazební věznici na dočasné eskortě jsou návštěvy realizovány ve všední dny pondělí až pátek v čase od 07:15 hod. do 15:00 hod. Pro odsouzené zařazené k výkonu trestu ve vazební věznici Litoměřice se návštěvy konají ve stanovenou sobotu v měsíci v trvání tří hodin v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. Z organizačních důvodů doporučujeme přijít do vazební věznice s 20-30 minutovým předstihem.

 

2.       Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

 

3.       Návštěvu v odůvodněných případech může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby ČR, rozdělit na základě žádosti odsouzeného dobu návštěvy stanovenou v § 19 odst. 1, zákona č. 169/1999 Sb., kterým se upravuje výkon trestu odnětí svobody, na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce povolit častěji i mimo původně určený čas. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob. V případě zajištění návštěvy dětí (s doprovodem) a uvězněných rodičů, lze v odůvodněných případech, na základě žádosti odsouzeného, povolit umožnění vyššího počtu osob při návštěvě.  Návštěvy odsouzených umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení jsou možné jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Je-li odsouzený umístěn ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované Vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy Vězeňská služba se zdravotnickým zařízením.  

 

4. Návštěvy odsouzených probíhají zpravidla v místnostech k tomu určených. Jsou organizovány v denní době zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu. Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby ČR. K realizaci návštěv dětí (s doprovodem) s jejich uvězněnými rodiči je k dispozici k tomuto účelu určená speciálně upravená návštěvní místnost. Zaměstnanec Vězeňské služby ČR je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.

 

5. Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených není bezbariérový, kdy pro bezbariérovou návštěvu je nutné se předem domluvit s vedením vazební věznice. Návštěva se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného cizím státem, který ČR uznává. Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud není opatřeno fotografií, nebo s dalším jiným průkazem totožnosti. Těhotným ženám, osobám starším, tělesně postiženým nebo s malými dětmi se umožní návštěva přednostně.

 

6.  Průběh kontroly vstupující osob do objektu vazební věznice za účelem realizace návštěv odsouzených. Před započetím prohlídky se příslušník u vstupující osoby dotazem ujistí, zda si odložila na určené místo věci, které není povoleno vnášet do střeženého objektu vězeňské služby.

 

a)      Průběh kontroly vstupující osob do objektu vazební věznice za účelem realizace návštěv odsouzených. Má-li vstupující osoba zavazadlo, začíná prohlídka jeho kontrolou v pásovém rentgenu. Kontrolovaná osoba vloží zavazadlo na posuvný pás rentgenového zařízení a vyčká na provedení jeho kontroly. V případě nejasností vrátí kontrolující příslušník zavazadlo kontrolované osobě zpět a vyžádá si vyložení jeho obsahu na manipulační desku, kontrolu jednotlivých předmětů a věcí ze zavazadla provede na manipulační desce. Vyložení věcí ze zavazadla si příslušník vyžádá vždy v případě, kdy je rentgenové zařízení mimo provoz.

 

b)      Následuje prohlídka osoby za využití detekčního rámu a ručního detektoru kovu. Příslušník vyzve kontrolovanou osobu k odložení oděvních svršků do plastového koše. Na manipulační desku u rámu odloží kontrolovaná osoba případné kovové doplňky, které jsou od oděvu oddělitelné a obsah všech kapes. Oděvní svršky v koši prohlédne příslušník pomocí rentgenového zařízení, doplňky a obsah kapes příslušník zkontroluje detailním pohledem (i za pomoci případné manipulace).

 

c)      Příslušník vyzve vstupující osobu k průchodu detekčním rámem (při odmítnutí nebude kontrolovaná osoba vpuštěna). Pokud detekční rám signalizuje přítomnost kovového předmětu, požádá strážný kontrolovanou osobu o jeho dodatečné odložení a opakovaný průchod rámem. V případě, že kovový předmět odložit nejde, provede kontrolující příslušník jeho dohledání za pomoci ručního detektoru kovu. Je-li důvodné podezření, že vstupující osoba má u sebe nepovolený předmět, který nelze uvedenými způsoby kontroly zjistit, provede se u ní prohlídka osobní.

 

d)      Po ukončení prohlídky si kontrolovaná osoba převezme věci a se souhlasem kontrolujícího příslušníka opustí po stanovené trase prostor.

 

7. Ředitelé věznic mohou ve zvlášť odůvodněných případech povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak. Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby ČR v prostorách k tomu určených. Dále může ředitel věznice v odůvodněných případech rozhodnout, že se návštěva z bezpečnostních důvodů uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou. Odsouzenému může ředitel věznice povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.

 

8. Foto návštěvní místnosti pro děti a jejich uvězněné rodiče (návštěvní místnost určená k realizaci návštěv dětí s jejich uvězněnými rodiči viz fotogalerie).

Podmínky pro realizaci návštěv obviněných a odsouzených ve Vazební věznici Litoměřice