Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve Vazební věznici Hradec Králové je výkon vazby realizován v klasickém celovém systému, ve kterém jsou obvinění umístěni na celách v počtu od dvou do pěti osob. Ubytovací kapacita je stanovena na 137 míst. Většina obviněných je umístěna v odděleních se zmírněným režimem, přičemž obvinění muži jsou umístěni na dvou odděleních s celkovou kapacitou 65 míst a obviněné ženy na jednom oddělení s kapacitou 16 míst. Pro obviněné umístěné v oddělení tzv. „pevné vazby“ je vyčleněno 56 ubytovacích míst. 

Výkon vazby na oddělení se zmírněným režimem 

Do tohoto oddělení se umísťují obvinění bez koluzních důvodů vazby, přičemž dalšími nutnými kritérii jsou respektování zákona o výkonu vazby a dodržování kázně a pořádku. Obvinění se mohou po většinu denní doby volně pohybovat ve společných prostorách oddělení, můžou se vzájemně navštěvovat na celách, účastnit se zájmových a sportovních aktivit v posilovně nebo na venkovním víceúčelovém hřišti. 

Ostatní výkon vazby 

Toto oddělení je určeno pro obviněné po nástupu do výkonu vazby, obviněné s koluzními důvody vazby, společníky ve stejné trestní věci a obviněné s kázeňskými problémy. Vazba je vykonávána na uzamčených celách. Obviněným umístěným na tomto oddělení je umožněn pohyb mimo celu až na 5 hodin denně, čas určený na realizaci vycházek se do této doby nezapočítává. V této době se obvinění účastnit zájmových a sportovních aktivit v kulturní místnosti, posilovně nebo na venkovním víceúčelovém hřišti.

Přehled realizovaných aktivit 

  • Vzdělávací aktivity: Kroužky biblického jazyka, českého jazyka a komunikační dovednosti.
  • Preventivně výchovné, zájmové a sportovní aktivity: Psychologické relaxace, arteterapie, psychohygiena, pastorační pohovory, relaxační kurz  malování a prevence sociálně patologických jevů.
  • Zájmové aktivity: Kroužky výtvarný, hudební, luštitelský, filmový, šachový a rukodělný, teraristický a čtenářský.
  • Sportovní aktivity: Kroužek malé kopané, florbalu, nohejbalu, basketbalu a vybíjené, stolního tenisu, kondiční kulturistiky, šipkařský.
  • Speciálně výchovné postupy: Skupinové poradenství, sociální výcvik zaměřený na zmírnění nezdravé agrese a předcházení vzájemným konfliktům mezi obviněnými, ujasnění si hodnotové orientace obviněných, skupinové poradenství se snahou o vytvoření právního podvědomí, rozvoj vzájemné komunikace, praktické sebeobslužné činnosti (praní a drobné opravy oděvních svršků).

Všechny uvedené aktivity probíhají v kulturních místnostech, na celách nebo ve společných prostorách chodby oddělení se zmírněným režimem a víceúčelovém hřišti.

Personální podmínky 

Úkoly související se zajišťováním práv obviněných a dodržováním jejich povinností zajišťuje kolektiv 41 zaměstnanců oddělení výkonu vazby a trestu. V uvedeném kolektivu jsou zastoupeni vedle vedoucího oddělení a dva zástupci vedoucího, správní referent, dozorci a vrchní dozorci, speciální pedagog, psycholožky, sociální pracovník, vychovatelé a kaplan. Hlavní cíle a důraz při práci s obviněnými jsou kladeny na zmírnění negativního dopadu věznění a izolace a zvýšení pravděpodobnosti vést řádný život po návratu do občanské společnosti. Současně se vytváří předpoklady k získání návyku trávit po dobu výkonu vazby volný čas způsobem, neodporujícím běžným normám občanského soužití a účelu výkonu vazby.