Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve Vazební věznici Hradec Králové je výkon vazby realizován v klasickém celovém systému, ve kterém jsou obvinění umístěni na celách v počtu od dvou do pěti osob. Ubytovací kapacita je stanovena na 131 míst. Většina obviněných je umístěna v odděleních se zmírněným režimem, přičemž obvinění muži jsou umístěni na dvou odděleních s celkovou kapacitou 65 míst a obviněné ženy na jednom oddělení s kapacitou 10 míst. Pro obviněné umístěné v oddělení tzv. „pevné vazby“ je vyčleněno 56 ubytovacích míst. 

Výkon vazby na oddělení se zmírněným režimem 

Do tohoto oddělení se umísťují obvinění bez koluzních důvodů vazby, přičemž dalšími nutnými kritérii jsou respektování zákona o výkonu vazby a dodržování kázně a pořádku. Obvinění se mohou po většinu denní doby volně pohybovat ve společných prostorách oddělení, můžou se vzájemně navštěvovat na celách, účastnit se zájmových a sportovních aktivit v posilovně nebo na venkovním víceúčelovém hřišti. 

Ostatní výkon vazby 

Toto oddělení je určeno pro obviněné po nástupu do výkonu vazby, obviněné s koluzními důvody vazby, společníky ve stejné trestní věci a obviněné s kázeňskými problémy. Vazba je vykonávána na uzamčených celách. Obviněným umístěným na tomto oddělení je umožněn pohyb mimo celu až na 5 hodin denně, čas určený na realizaci vycházek se do této doby nezapočítává. V této době se obvinění účastnit zájmových a sportovních aktivit v kulturní místnosti, posilovně nebo na venkovním víceúčelovém hřišti.

Přehled realizovaných aktivit 

  • Vzdělávací programy: kroužek biblického studia, český jazyk.
  • Preventivně výchovné programy: psychologické relaxace, arteterapie, pastorační rozhovory, relaxační kurz malování - mandaly.
  • Zájmové programy: luštitelský kroužek.
  • Sportovní programy: kroužek elektronických šipek, kondiční cvičení, kroužek stolního tenisu, kroužek košíkové a vybíjené.
  • Speciálně výchovné programy: prevence sociálně patologických jevů - protidrogová prevence, samoobslužné administrativní činnosti, legislativa, techniky sociální práce.

Všechny uvedené aktivity probíhají v kulturních místnostech, na celách nebo ve společných prostorách chodby oddělení se zmírněným režimem a víceúčelovém hřišti.

Personální podmínky 

Úkoly související se zajišťováním práv obviněných a dodržováním jejich povinností zajišťuje kolektiv 38 zaměstnanců oddělení výkonu vazby a trestu. V uvedeném kolektivu jsou zastoupeni vedle vedoucího oddělení a dvou zástupců vedoucího, správní referent, dozorci a vrchní dozorci, speciální pedagog, psycholožky, sociální pracovník a kaplan. Hlavní cíle a důraz při práci s obviněnými jsou kladeny na zmírnění negativního dopadu věznění a izolace a zvýšení pravděpodobnosti vést řádný život po návratu do občanské společnosti. Současně se vytváří předpoklady k získání návyku trávit po dobu výkonu vazby volný čas způsobem, neodporujícím běžným normám občanského soužití a účelu výkonu vazby.