Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Návštěvy obviněných

Otevírací doba návštěvních místností:   pondělí  až pátek     06.30 - 12.00     13.00 - 15.00

      Podmínky pro realizaci návštěvy:

 • obviněný může přijmout návštěvu v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání devadesáti minut,
 • v odůvodněných případech může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy i většího počtu osob nebo za dobu kratší než 2 týdny, případně na dobu delší než devadesát minut. Do počtu osob, jež mohou obviněného současně navštívit, se započítají i nezletilé děti, které se však mohou návštěvy zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let,
 • u obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, bez zbytečného odkladu stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, kterými jsou zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu činného v trestním řízení, v přípravném řízení státní zástupce, v řízení před soudem příslušný soudce,
 • u osob v předběžné, vydávací nebo předávací vazbě stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, v rámci předběžné vazby státní zástupce, v rámci vydávací nebo předávací vazby příslušný soudce,
 • vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv obviněných se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiný průkaz totožnosti, vydaný cizím státem, který ČR uznává za platný. Vstup osob na základě předložení potvrzení o ztrátě občanského průkazu se umožní pouze společně s předložením jiného dokladu totožnosti, případně jiného dokladu opatřeného fotografií. Těhotným ženám, osobám starším, tělesně postiženým nebo s malými dětmi se umožní návštěva přednostně.

 

Návštěvy odsouzených v objektu vazební věznice

Otevírací doba návštěvních místností:  1 x za 14 dní      sobota     07.00 - 15.00     

      Podmínky pro realizaci návštěvy:

 • návštěvy blízkých osob po dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let,
 • V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob,
 • vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiný průkaz totožnosti, vydaný cizím státem, který ČR uznává. Vstup osob na základě předložení potvrzení o ztrátě občanského průkazu se umožní pouze společně s předložením jiného dokladu totožnosti, případně jiného dokladu opatřeného fotografií. Těhotným ženám, osobám starším, tělesně postiženým nebo s malými dětmi se umožní návštěva přednostně,
 • ředitel věznice může povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, pokud tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.

 

Návštěvy odsouzených v objektu Pouchov

Čas realizace návštěv:  1 x za 14 dní      sobota     07.30 - 15.30     

      Podmínky pro realizaci návštěvy:

 • návštěvy blízkých osob po dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let,
 • v zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob,
 • vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiný průkaz totožnosti, vydaný cizím státem, který ČR uznává. Vstup osob na základě předložení potvrzení o ztrátě občanského průkazu se umožní pouze společně s předložením jiného dokladu totožnosti, případně jiného dokladu opatřeného fotografií. Těhotným ženám, osobám starším, tělesně postiženým nebo s malými dětmi se umožní návštěva přednostně,
 • ředitel věznice může povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, pokud tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.