Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zaměstnávání odsouzených 

Vazební věznice Hradec Králové (dále jen „vazební věznice“) vytváří podmínky pro zaměstnávání odsouzených v rámci svého provozu a smluvně u jiných subjektů. Zařazování odsouzených do práce se řídí Zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění. Oblast zaměstnávání odsouzených ve věznici zajišťuje oddělení zaměstnávání vězněných osob.

Podmínky pro zaměstnávání odsouzených 

Vazební věznice má vytvořeny podmínky pro zaměstnávání odsouzených v rámci svého vnitřního provozu a smluvně u jiných subjektů. Zařazování odsouzených do práce se provádí dle Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění. Odsouzený tedy není zaměstnancem v pracovním poměru, ale je zařazen do práce podle výše uvedeného zákona. 

Pracovní podmínky, pracovní doba a podmínky pro uložení práce přesčas u odsouzených se řídí zvláštními předpisy vztahujícími se na zaměstnance v pracovním poměru. Na zaměstnávání odsouzených se nevztahuje zákonem stanovená minimální mzda, ale odsouzení jsou odměňováni dle nařízení vlády č. 361/2017 Sb. o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody ve znění pozdějších předpisů.

Odsouzenému přísluší podle druhu vykonávané práce základní odměna:

Odsouzený se do práce zařadí podle nejnáročnější práce, která je po něm požadována: 

 • I. skupina, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon není potřebná odborná kvalifikace,
 • II. skupina, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné střední vzdělání s výučním listem nebo jiná odborná kvalifikace,
 • III. skupina, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
 • IV. skupina, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

Časová složka odměny:

1) Časová složka odměny při stanovené týdenní pracovní době podle zákoníku práce činí za kalendářní měsíc

 • v I. skupině částku ve výši:        50 % minimální mzdy za měsíc,
 • v II. skupině částku ve výši:       70 % minimální mzdy za měsíc,
 • v III. skupině částku ve výši:      95 % minimální mzdy za měsíc,
 • ve IV. skupině částku ve výši:    120 % minimální mzdy za měsíc.

2) Odsouzenému z kratší pracovní dobou nebo odsouzenému, který v kalendářním měsíci neodpracoval příslušnou pracovní dobu, se časová složka snižuje úměrně odpracované době.

3)  Časovou složku odměny může věznice za vyšší pracovní výkon v požadované kvalitě anebo za řízení určitého svěřeného úseku práce nebo osob zvýšit za příslušný kalendářní měsíc až o 50 %. Pokud je odsouzený zaměstnán u jiného subjektu, věznice mu časovou složku odměny může zvýšit pouze na základě odůvodněného návrhu tohoto subjektu.

4)  Časovou složku odměny může věznice snížit za příslušný kalendářní měsíc až o 50 % nesplní-li odsouzený řádně uložené úkoly v požadované kvalitě nebo množství. Pokud je odsouzený zaměstnán u jiného subjektu, věznice mu časovou složku odměny může snížit pouze na základě odůvodněného návrhu tohoto subjektu. 

2. Vnitřní provoz vazební věznice

Na pracovištích vnitřního provozu (režie) pracují odsouzení, kteří se podílejí na zajištění provozu vazební věznice. Ve vazební věznici jsou zřízena pracovní místa na pracovištích kuchyň, údržba, prádelna, úklid, garáže, sklady a knihovna. Vnitřní provoz je hrazen z rozpočtu vazební věznice.

3. Provozovna Střediska hospodářské činnosti

Vězeňská služba realizuje hospodářskou činnost v provozovnách zřizovaných ve vazebních věznicích a věznicích (dle § 23c zákona č. 555/1992 Sb. o Vězeňské a justiční stráži České republiky). Jejich účelem je zejména zajištění zaměstnávání odsouzených. Vazební věznice v rámci hospodářské činnosti poskytuje práce a služby pro podnikatelské subjekty, které spočívají v zajišťování pracovní síly prostřednictvím odsouzených osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Zaměstnávání odsouzených osob u podnikatelských subjektů je uskutečňováno na základě „Smlouvy o poskytování služeb“ uzavřené s vazební věznicí. Ve smlouvě se stanoví podrobnější podmínky zaměstnávání odsouzených osob, která jsou v souladu se zvláštními předpisy vztahujícími se na zaměstnance v pracovním poměru. Dále smlouva upravuje povinnosti podnikatelského subjektu z hlediska požadovaných podmínek a odpovědnosti při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování protipožárních a hygienických předpisů. Výše odměny a další otázky, jako počet požadovaných odsouzených, jejich doprava na pracoviště, zajištění stravování, stanovení počátku a konce pracovní doby včetně přestávek atd. jsou předmětem dohody obou stran.  

Provozovna Střediska hospodářské činnosti při své podnikatelské činnosti poskytuje služby podnikatelským subjektům na jejich pracovištích umístěných mimo vazební věznici a to formou pomocných prací (manuální a kvalifikačně méně náročná práce) v těchto oblastech: separace druhotných surovin, výroba technického kamene a v oblasti manipulačních prací.  Odměnu za práci odsouzených osob a další náklady spojené se zaměstnáváním odsouzených uhradí podnikatelské subjekty provozovně Střediska hospodářské činnosti na základě vystavené faktury.

4. Pracoviště u jiných subjektů

Vazební věznice na základě § 30 Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění, zaměstnává odsouzené smluvně u jiných subjektů. Smlouva mezi vazební věznicí a jiným subjektem stanoví podrobnější podmínky pracovní činnosti odsouzených v rámci smluvního subjektu.

Kalkulované výdaje vazební věznice spojené se zařazováním odsouzených do práce u jiných subjektů jsou přenášeny formou fakturace na vedené subjekty se zabezpečením následujících podmínek:

a)    vazební věznice požaduje od cizího subjektu zálohování předpokládané kalkulované výše finančních prostředků a to ve výši minimálně 50 %           v příslušném kalendářním měsíci výkonu práce odsouzených a finanční vyrovnání v následujícím kalendářním měsíci,

b)    vazební věznice provede kalkulaci v následujícím rozsahu:  

 • výdaje na pracovní odměny odsouzených v kalendářním měsíci,
 • zdravotní a sociální pojištění,
 • finanční přirážku.

 Nabídka zaměstnávání odsouzených mužů

Vazební věznice vytváří podmínky pro zaměstnávání odsouzených z objektu Pouchov smluvně u podnikatelských subjektů a v rámci provozovny Střediska hospodářské činnosti. Jedná se o odsouzené ve věznici s ostrahou vykonávající trest v oddělení s nízkým stupněm zabezpečení. Z hlediska zajištění bezpečnosti se jedná o nejmírnější typ věznice v České republice.  Počet nabízených odsouzených je podmíněn aktuálním počtem vhodných vězňů splňujících podmínky pro udělení volného pohybu mimo vazební věznici při plnění pracovních povinností.  

Výhody zaměstnávání odsouzených:
 • pracovně zařazený odsouzený u podnikatelského subjektu není jeho zaměstnancem,
 • zaměstnávání je možné dlouhodobě i krátkodobě,
 • ze strany vazební věznice je věnována maximální pozornost výběru odsouzených osob,
 • vazební věznice zajišťuje smluvně dohodnutý počet pracujících odsouzených,
 • odsouzený nemá nárok na čerpání řádné dovolené,
 • vazební věznice poskytuje firmám, které zaměstnávají odsouzené příspěvek na stravu,
 • vazební věznice poskytuje odsouzeným pracovní oděv a pracovní obuv,
 • zaměstnavatel nehradí mzdu (odměnu), když odsouzený nepracuje (odstávky výroby), odchodné, státní svátky, dovolenou,
 • vazební věznice zajišťuje kompletní mzdovou agendu u odsouzených.