Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Společný objekt vazební věznice a krajského soudu v Hradci Králové byl vystavěn v roce 1935 a do dnešní doby slouží ke stejnému účelu. Od roku 1935 do roku 1953 objekt spravoval ČS stát – správa justiční. V roce 1953 byl objekt převeden na ministerstvo vnitra a v roce 1969 zpět pod bývalý SNV ČR nyní Vězeňská služba ČR. Od roku 1976 je součástí vazební věznice i objekt výkonu trestu odnětí svobody Pouchov. Aktuální celková ubytovací kapacita pro výkon vazby a výkon trestu činí 352 míst.

Stručně o výkonu vazby ve Vazební věznici Hradec Králové

V hradecké vazební věznici je část výkonu vazby realizována tzv. pevnou vazbou klasického typu s uzavřenými celami. V roce 2010 bylo zprovozněno první oddělení se zmírněným režimem (dále jen „OZR“) pro 41 obviněných mužů, v průběhu dalšího období byla tato kapacita navýšena na 65 míst. V roce 2019 bylo zprovozněno OZR i pro obviněné ženy s kapacitou 16 míst. Ubytovací kapacity OZR činí v současné době 60% celkové ubytovací kapacity pro obviněné. Do základní vybavenosti oddělení patří kulturní místnost s televizí na společný anténní rozvod STAa centrálním videookruhem, posilovna. V rámci zlepšování podmínek výkonu vazby je též na cely instalován společný rozvod STA a nový dřevěný nábytek, prostory WC jsou odděleny od obytné plochy cely plechovými kójemi.

Základní myšlenkou zřízení kapacit OZR je umožnit obviněným po většinu denní doby volný pohyb mimo celu. Zkušenosti s tímto typem výkonu vazby jsou velmi dobré. Obvinění zde umístění snáze překonávají negativní dopady sociální izolace a pocity frustrace. Obviněným jsou nabízeny vzdělávací, preventivně výchovné, zájmové a sportovní aktivity. V nabídce vzdělávacích aktivit jsou kroužky biblického jazyka, českého jazyka a komunikační dovednosti, v nabídce preventivně vzdělávacích aktivit se nachází psychologické relaxace, arteterapie, psychohygiena, pastorační pohovory, relaxační kurz malování a prevence sociálně patologických jevů. V rámci zájmových aktivit jsou nabízeny kroužky výtvarný, hudební, luštitelský, filmový, šachový a rukodělný. Velmi oblíbená je škála sportovních aktivit, především kroužky malé kopané, nohejbalu, basketbalu a vybíjené.

Součástí Vazební věznice Hradec Králové je areál objektu Pouchov – oddělení výkonu trestu odnětí svobody s nízkým stupněm zabezpečení. Areál se nachází v průmyslové zóně města Hradce Králové – katastru Pouchov a byl dostavěn v roce 1976 se záměrem zaměstnávat odsouzené z nižších nápravných skupin u stavebních podniků na výstavbě města, později i na pracovištích státních organizací a podniků mimo věznici. Objekt byl plánován pro 150 odsouzených zařazených do I. nápravně výchovné skupiny. Po rozsáhlé amnestii v roce 1990, nezůstal v objektu Pouchova žádný odsouzený. Ubytovací kapacita se však zanedlouho opět naplnila. Při změně trestního zákona v roce 1992 zde byli umísťováni odsouzení zařazení do věznice s dohledem a dozorem, později v roce 2000 byla změněna profilace objektu na výkon trestu s dohledem. Naposledy v roce 2017 došlo na základě novely zákona o výkonu trestu ke změně profilace objektu na výkon trestu v oddělení s nízkým stupněm zabezpečení ve věznici s ostrahou. Urbanistické řešení výstavby vyplynulo z požadavku stanovených na ochranu areálu a sestává se z administrativní části u vstupu do objektu, kde jsou provozní budovy pro zaměstnance, garáže, psinec a z části výkonu trestu odnětí svobody s nízkým stupněm zabezpečení. Budovy pro zaměstnance a odsouzené jsou původní, jedná se o tzv.“TESCO“ domy.

Po roce 1990 se projevil značný zájem o zaměstnávání odsouzených ze strany soukromých firem. Okolí objektu Pouchov se postupně přeměnilo v industriální zónu města a odsouzení začali pracovat v blízkosti věznice. Tento trend zaměstnávání odsouzených v blízkém okolí areálu vězeňské služby pokračuje i v dnešní době. Část odsouzených pracuje v objektu vazební věznice na vnitřních pracovištích kuchyň, úklid, prádelna, sklad a dílna. Ostatní odsouzení jsou zaměstnáni u subjektů, kde zřizovatelem není stát. Současná poptávka po pracovní síle však značně převyšuje naše možnosti.

Hlavní prioritou výkonu trestu v tomto objektu je prostřednictvím programů zacházení soustavně působit na odsouzené s cílem vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění. Nabídka smysluplné pracovní činnosti a aktivit programů zacházení směřuje odsouzené na jejich opětovné začlenění do společnosti. Při sestavování programu zacházení se přihlíží ke všem aspektům, které mohou mít pozitivní dopad na osobnost odsouzeného. Důležitou složku programů zacházení jsou standardizované programy zaměřené na snížení rizika recidivy u odsouzených za trestné činy související s dopravními nehodami, za činy spáchanými pod vlivem návykových látek a velmi důležitou složkou je sociální práce k udržení sociálních vazeb a zázemí v civilním životě odsouzeného.

Na realizaci programů zacházení se podílí kolektiv odborných zaměstnanců oddělení výkonu vazby a trestu - psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, vychovatel - terapeut, vychovatel a v neposlední řadě také duchovní. Program zacházení se skládá z kombinace aktivit pracovních, speciálně výchovných, oblasti utváření vnějších vztahů, vzdělávacích aktivit a zájmových aktivit. V nabídce vzdělávacích aktivit je zeměpisný kroužek, základy právního vědomí, klub přátel historie, kroužek religionistiky, základy zahradnické výroby, teorii a praxi chovu akvarijních ryb, kurs francouzského jazyka, pravidla silničního provozu, teorii a praxi výtvarných technik, filmový klub, výcvik dovedností v pravopise českého jazyka a klub vědy a techniky. V nabídce zájmových aktivit je chovatelský kroužek, kroužek stolního tenisu, kroužek nohejbalu, tenisový kroužek, elektronické šipky, kopanou, karetní klub, modelářský kroužek, kondiční cvičení a kondiční chůzi. Ze speciálně výchovných aktivit mají odsouzení možnost volit psychory, pastorační péči, v rámci výstupního oddělení komunitní setkání, výcvik v sebeobslužných činnostech, psychosociální poradenství, sociálně psychologický výcvik, sociálně právní poradenství před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody a psychorelaxace. Aktivity utváření vnějších vztahů přispívají k omezení následků izolace a k posilování partnerských a rodinných vazeb. Institut povolení opuštění věznice v souvislosti s návštěvou a přerušení trestu odnětí svobody je udělován na základě vzorného plnění povinností a programu zacházení. Při povolování volných pobytů jsou velmi důkladně zvažovány všechny rizikové faktory a individuálně posuzována osobnost odsouzeného, včetně funkčnosti jeho rodinného zázemí.

V rámci vazební věznice je zřízena protidrogová poradna, která pracuje ve složení: psycholog, speciální pedagog, lékař, sociální pracovník a vychovatel - terapeut. Činnost poradny se věnuje problematice drogové závislosti. Obvinění a odsouzení se v případě potřeby také zúčastňují besed s dalšími pracovníky, buď z vězeňské služby nebo občanského života, např. besedy s pracovníky Probační a mediační služby Hradec Králové.

V rámci sekundární a terciární prevence byl v roce 2019 ve vazební věznici zprovozněn specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených žen s poruchou osobnosti a chování způsobenou užívání návykových látek ve vysokém stupni zabezpečení. Původní kapacita oddílu byla 8 ubytovacích míst, v roce 2022 byla rozšířena pro 12 odsouzených žen. V tomto specializovaném oddíle se uplatňuje komunitní způsob terapie, při které jsou odsouzené motivovány k abstinenci a změně životního stylu.

Oblast duchovenské péče o obviněné a odsouzené je zajišťována místním kaplanem a povolenými dobrovolnými pracovníky jednotlivých církví. Vězněné osoby využívají duchovenskou péči, která je jim nabízena na základě svého uvážení a náboženského přesvědčení.