Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve Vazební věznici Hradec Králové (dále jen „vazební věznice“) je pro výkon trestu zřízen typ věznice s ostrahou. Výkon trestu se realizuje v objektu vazební věznice a v objektu Pouchov. Celková ubytovací kapacita pro výkon trestu čítá 221 ubytovacích míst. Kapacita objektu vazební věznice čítá 103 ubytovacích míst a objektu Pouchov 118 ubytovacích míst. V objektu vazební věznice je pro výkon trestu profilován přijímací oddíl, oddělení pro výkon trestu mužů se středním stupněm zabezpečením a specializovaný oddíl pro výkon trestu žen s vysokým stupněm zabezpečení. Objekt Pouchov je profilován jako oddělení s nízkým stupněm zabezpečení. 

Přijímací oddíl: 

Oddíl s ubytovací kapacitou 71 míst se nachází v objektu vazební věznice. Do oddílu se umísťují odsouzení muži i ženy po nástupu do výkonu trestu a odsouzení dočasně přemístěni do vazební věznice z jiných věznic. Primární činnost je zaměřena na ubytování odsouzených, sekundární činnost na absolvování všech obligatorních procedur nutných pro stanovení stupně zabezpečení a zdravotní klasifikace odsouzeného před jeho přemístěním k výkonu trestu do příslušné věznice. 

Oddíl s nízkým stupněm zabezpečení: 

Oddíl s ubytovací kapacitou 118 míst se nachází v objektu Pouchov, vzdáleném přibližně 5 km od vazební věznice. Do tohoto oddílu se umísťují vybraní odsouzení muži s krátkými tresty. Neumísťují se osoby odsouzená za násilné trestné činy, drogové a sexuální delikty. Je zde zřízen oddíl bezdrogové zóny, kam se zařazují odsouzení na základě vlastní žádosti, jejíž součástí je prohlášení odsouzeného, že se dobrovolně podřídí platnému řádu oddílu a že si vědom důsledků plynoucích z případného nedodržení stanoveného závazku. Odsouzení se můžou v denní době, vyjma pracovní doby a doby určené pro realizaci aktivit programu zacházení, pohybovat v prostorách areálu Pouchov určených pro výkon trestu volně. Můžou se vzájemně navštěvovat na ložnicích, navštěvovat kulturní místnosti, posilovnu nebo sportovat na venkovním hřišti. Téměř všichni odsouzení jsou zaměstnáni na vnitřních nebo venkovních pracovištích. 

Oddíl se středním stupněm zabezpečení: 

Oddíl s ubytovací kapacitou 28 míst se nachází v objektu vazební věznice. Do tohoto oddílu se umísťují vybraní odsouzení muži se středně dlouhými tresty, kteří se v rámci pracovního zařazení podílejí na zajištění chodu vazební věznice. Odsouzení se mohou vyjma pracovní doby a doby určené pro realizaci aktivit programu zacházení po většinu dne volně pohybovat ve společných prostorách oddělení, můžou se vzájemně navštěvovat na celách, navštěvovat kulturní místnost, posilovnu nebo sportovat na venkovním víceúčelovém hřišti. Všichni odsouzení jsou zaměstnáni na vnitřních pracovištích vazební věznice. 

Specializovaný oddíl s vysokým stupněm zabezpečení: 

Oddíl s kapacitou 12 ubytovacích míst pro odsouzené ženy se nachází v objektu vazební věznice. Do oddílu jsou umisťovány ženy s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek. V oddíle se uplatňuje komunitní způsob terapie. Umístění je realizováno na vlastní žádost odsouzené, jejíž součástí je prohlášení, v které se zavazuje k aktivnímu plnění programu zacházení, k dodržování vnitřního řádu, řádu speciálního oddílu a pravidel stanovených pro terapeutickou komunitu. 

Personální podmínky 

Úkoly související se zajišťováním práv odsouzených a dodržováním jejich povinností zajišťuje kolektiv 23 zaměstnanců oddělení výkonu vazby a trestu. V uvedeném kolektivu jsou vedle vedoucího oddělení zastoupeni zástupce vedoucího oddělení pro výkon trestu, speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovník, vychovatelé, vychovatel – terapeut a kaplan. Hlavní cíle a důraz při práci s odsouzenými jsou kladeny na zmírnění negativního dopadu věznění,  izolace a zvýšení pravděpodobnosti vést řádný život po návratu do občanské společnosti. Současně se vytváří předpoklady k získání návyku trávit po dobu výkonu trestu volný čas způsobem, neodporujícím běžným normám občanského soužití a účelu výkonu trestu.

 

Programy zacházení

Odsouzenému je v nástupním oddíle na základě komplexní zprávy, s přihlédnutím k jeho zájmům, nabídnut vhodný program zacházení. Pokud si odsouzený nezvolí některou z nabízených alternativ programu zacházení, je mu stanoven program minimální. Programy jsou sestavovány z jednotlivých aktivit vycházejících z možností věznice. Program zacházení se skládá z kombinace aktivit pracovních, speciálně výchovných, oblasti utváření vnějších vztahů, vzdělávacích aktivit a zájmových aktivit.

Pracovní aktivity 

Zaměstnávání – odsouzení jsou zařazováni do práce s přihlédnutím k jejich vzdělání a získané praxi v daném oboru, zdravotnímu stavu, výši jejich pohledávek, délce trestu, k osobnosti odsouzeného, k jeho skutečnému zájmu pracovat a přizpůsobit se konkrétním podmínkám pracovního zařazení, k plnění povinností odsouzeného v dosavadním průběhu výkonu trestu odnětí svobody, popřípadě k dalším specifickým podmínkám daných pracovišť. Pracovní zařazení ve věznici je možno rozdělit na základní oblasti: 

  • pracoviště vnitřních režijních provozů věznice,
  • pracoviště na základě smlouvy u jiných subjektů

Úklidová a brigádnická činnost – práce potřebná k zajištění každodenního provozu věznice: 

  • běžné denní úklidy v objektech a venkovních prostorách věznice,
  • brigádnická činnost v rámci organizovaných úprav ve věznici.
Speciálně výchovné aktivity 

Nabídka speciálně výchovných aktivit pro odsouzené obsahuje sebezkušenostní skupinovou aktivitu - Cesta k sobě, intervence odborných zaměstnanců, rozvoj finanční gramotnosti a řešení dluhové problematiky a výcvikový program hledání pracovních příležitostí. V objektu Pouchov je odsouzeným nabídnuta aktivita Kontaktní služby a poradenství (konzultace s pracovníky organizace LAXUS), Program Nový směr, Odborná intervence, Program PARDON, Psychohry, Základy pracovního práva a finančního vědomí a oblast pastorační péče. 

Oblast utváření vnějších vztahů 

Aktivity utváření vnějších vztahů přispívají k omezení následků izolace a k posilování partnerských a rodinných vazeb. Institut povolení opuštění věznice v souvislosti s návštěvou a přerušení trestu odnětí svobody je udělován na základě vzorného plnění povinností a programu zacházení. Při povolování volných pobytů jsou velmi důkladně zvažovány všechny rizikové faktory a individuálně posuzována osobnost odsouzeného, včetně funkčnosti jeho rodinného zázemí. 

Vzdělávací aktivity 

Ze vzdělávacích aktivit má odsouzený možnost zvolit zeměpisný kroužek, kroužek etikety, biologie člověka BESIP - bezpečnost silničního provozu. V objektu Pouchov je v nabídce aktivita BESIP, Etiketa, Filmový klub, Klub přátel historie, Kroužek biblického studia, Klub vědy a techniky, Kroužek zeměpisu, Teorie a praxe výtvarných technik, Teorie, strategie a taktika šachové hry, Základy anglického jazyka, Základy pracovního práva a finančního vědomí, Základy právního vědomí a Základy zahradnické výroby. 

Zájmové a sportovní aktivity 

Z nabídky zájmových a sportovních aktivit má odsouzený možnost zvolit akvaristický kroužek, modelářský kroužek, Rockový diskuzní klub, kroužek kondičního cvičení, kroužek elektronických šipek a pastorační péči. V objektu Pouchov jsou v nabídce zahrnuty kroužky elektronických šipek, hokejbalu, chovatelský kroužek, kondiční chůze a běhu, kopané, nohejbalu, skládání puzzle, sportovního rybolovu, stolního tenisu a kroužek hry pétanque.

 

Příprava odsouzených na propuštění

Odsouzení s trestem delším 3 let využívají možnosti ubytování na výstupním oddíle. Zde se připravují pod vedením všech odborných pracovníků na plynulý přechod do samostatného života. Prostřednictvím aktivit výstupního oddílu (sebeobslužné činnosti, výcvikový program hledání pracovních příležitostí aj.) je jim poskytována pomoc s orientací v prostředí civilního života po propuštění, připravují se na řešení konkrétních situací a problémů souvisejících s propuštěním a jsou vedeni k uvědomění si základních principů bezproblémového způsobu života po propuštění. V objektu Pouchov není výstupní oddíl zřízen. Odsouzení se pravidelně dostávají do kontaktu s civilním životem prostřednictvím realizovaných extramurálních aktivit a při plnění pracovních úkolů na vnějších pracovištích s volným pohybem mimo věznici. Odsouzenému je v tomto případě 3 měsíce před koncem trestu aktualizován programu zacházení na výstupní podmínky.