Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve Vazební věznici Hradec Králové (dále jen „vazební věznice“) je pro výkon trestu zřízen typ věznice s ostrahou. Výkon trestu se realizuje v objektu vazební věznice a v objektu Pouchov. Celková ubytovací kapacita pro výkon trestu čítá 217 ubytovacích míst. Kapacita objektu vazební věznice čítá 99 ubytovacích míst a objektu Pouchov 118 ubytovacích míst. V objektu vazební věznice je pro výkon trestu profilován přijímací oddíl, oddělení pro výkon trestu mužů se středním stupněm zabezpečením a speciální oddíl pro výkon trestu žen s vysokým stupněm zabezpečení. Objekt Pouchov je profilován jako oddělení s nízkým stupněm zabezpečení. 

Přijímací oddíl: 

Oddíl s ubytovací kapacitou 71 míst se nachází v objektu vazební věznice. Do oddílu se umísťují odsouzení muži i ženy po nástupu do výkonu trestu a odsouzení dočasně přemístěni do vazební věznice z jiných věznic. Primární činnost je zaměřena na ubytování odsouzených, sekundární činnost na absolvování všech obligatorních procedur nutných pro stanovení stupně zabezpečení a zdravotní klasifikace odsouzeného před jeho přemístěním k výkonu trestu do příslušné věznice. 

Oddělení s nízkým stupněm zabezpečení: 

Oddělení s ubytovací kapacitou 118 míst se nachází v objektu Pouchov, vzdáleném přibližně 5 km od vazební věznice. Do oddělení se umísťují vybraní odsouzení muži s krátkými tresty. Neumísťují se osoby odsouzená za násilné trestné činy, drogové a sexuální delikty. V oddělení je zřízen oddíl bezdrogové zóny, kam se zařazují odsouzení na základě vlastní žádosti, jejíž součástí je prohlášení odsouzeného, že se dobrovolně podřídí platnému řádu oddílu a že si vědom důsledků plynoucích z případného nedodržení stanoveného závazku. Odsouzení se můžou v denní době, vyjma pracovní doby a doby určené pro realizaci aktivit programu zacházení, pohybovat v prostorách areálu Pouchov určených pro výkon trestu volně. Můžou se vzájemně navštěvovat na ložnicích, navštěvovat kulturní místnosti, posilovnu nebo sportovat na venkovním hřišti. Téměř všichni odsouzení jsou zaměstnáni na vnitřních nebo venkovních pracovištích. 

Oddělení se středním stupněm zabezpečení: 

Oddělení s ubytovací kapacitou 20 míst se nachází v objektu vazební věznice. Do oddělení se umísťují vybraní odsouzení muži se středně dlouhými tresty, kteří se v rámci pracovního zařazení podílejí na zajištění chodu vazební věznice. Odsouzení se mohou vyjma pracovní doby a doby určené pro realizaci aktivit programu zacházení po většinu dne volně pohybovat ve společných prostorách oddělení, můžou se vzájemně navštěvovat na celách, navštěvovat kulturní místnost, posilovnu nebo sportovat na venkovním víceúčelovém hřišti. Všichni odsouzení jsou zaměstnáni na vnitřních pracovištích vazební věznice. 

Speciální oddíl s vysokým stupněm zabezpečení: 

Oddíl s kapacitou 8 ubytovacích míst pro odsouzené ženy se nachází v objektu vazební věznice. Do oddílu jsou umisťovány ženy s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek. V oddíle se uplatňuje komunitní způsob terapie. Umístění je realizováno na vlastní žádost odsouzené, jejíž součástí je prohlášení, v které se zavazuje k aktivnímu plnění programu zacházení, k dodržování vnitřního řádu, řádu speciálního oddílu a pravidel stanovených pro terapeutickou komunitu. 

Personální podmínky 

Úkoly související se zajišťováním práv odsouzených a dodržováním jejich povinností zajišťuje kolektiv 20 zaměstnanců oddělení výkonu vazby a trestu. V uvedeném kolektivu jsou vedle vedoucího oddělení zastoupeni zástupce vedoucího oddělení pro výkon trestu, speciální pedagogové, psycholožka, sociální pracovník, vychovatelé a vychovatel – terapeut. Hlavní cíle a důraz při práci s obviněnými jsou kladeny na zmírnění negativního dopadu věznění a izolace a zvýšení pravděpodobnosti vést řádný život po návratu do občanské společnosti. Současně se vytváří předpoklady k získání návyku trávit po dobu výkonu vazby volný čas způsobem, neodporujícím běžným normám občanského soužití a účelu výkonu vazby.

 

Programy zacházení

Odsouzenému je v nástupním oddíle na základě komplexní zprávy, s přihlédnutím k jeho zájmům, nabídnut vhodný program zacházení. Pokud si odsouzený nezvolí některou z nabízených alternativ programu zacházení, je mu stanoven program minimální. Programy jsou sestavovány z jednotlivých aktivit vycházejících z možností věznice. Program zacházení se skládá z kombinace aktivit pracovních, speciálně výchovných, oblasti utváření vnějších vztahů, vzdělávacích aktivit a zájmových aktivit.

Pracovní aktivity 

Zaměstnávání – odsouzení jsou zařazováni do práce s přihlédnutím k jejich vzdělání a získané praxi v daném oboru, zdravotnímu stavu, výši jejich pohledávek, délce trestu, k osobnosti odsouzeného, k jeho skutečnému zájmu pracovat a přizpůsobit se konkrétním podmínkám pracovního zařazení, k plnění povinností odsouzeného v dosavadním průběhu výkonu trestu odnětí svobody, popřípadě k dalším specifickým podmínkám daných pracovišť. Pracovní zařazení ve věznici je možno rozdělit na základní oblasti: 

  • pracoviště vnitřních režijních provozů věznice,
  • pracoviště na základě smlouvy u jiných subjektů

Úklidová a brigádnická činnost – práce potřebná k zajištění každodenního provozu věznice: 

  • běžné denní úklidy v objektech a venkovních prostorách věznice,
  • brigádnická činnost v rámci organizovaných úprav ve věznici.
Speciálně výchovné aktivity 

Nabídka speciálně výchovných aktivit pro odsouzené obsahuje psychohry, pastorační péči, v rámci výstupního oddělení komunitní setkání, výcvik v sebeobslužných činnostech, psychosociální poradenství, sociálně psychologický výcvik, sociálně právní poradenství před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody, psychorelaxace, etické a morální otázky v umění, úvod do křesťanské etiky, prevence sociálně patologických jevů, ergoterapie, relaxační malování – mandaly, arteterapie, trénink asertivity, psychohygiena, biblioterapie, prevence relapsu, skupinová dynamika, životopisná terapeutická skupina, skupinová psychoterapie – skupinová psychoanalýza. V objektu Pouchov je odsouzeným nabídnuta aktivita Kontaktní služby a poradenství (konzultace s pracovníky organizace LAXUS), Odborná intervence, Program PARDON, Psychohry, Základy pracovního práva a finančního vědomí. 

Oblast utváření vnějších vztahů 

Aktivity utváření vnějších vztahů přispívají k omezení následků izolace a k posilování partnerských a rodinných vazeb. Institut povolení opuštění věznice v souvislosti s návštěvou a přerušení trestu odnětí svobody je udělován na základě vzorného plnění povinností a programu zacházení. Při povolování volných pobytů jsou velmi důkladně zvažovány všechny rizikové faktory a individuálně posuzována osobnost odsouzeného, včetně funkčnosti jeho rodinného zázemí. 

Vzdělávací aktivity 

Ze vzdělávacích aktivit má odsouzený možnost zvolit zeměpisný kroužek, kroužek etikety, základy právního vědomí, klub přátel historie, kroužek religionistiky, základy zahradnické výroby, kurs francouzského jazyka, pravidla silničního provozu, teorii a praxi výtvarných technik, filmový klub, výcvik dovedností v pravopise českého jazyka, klub vědy a techniky, kroužek anglického jazyka, Komunikační dovednosti. V objektu Pouchov je v nabídce aktivita BESIP, Etiketa, Filmový klub, Klub přátel historie, Kroužek biblického studia, Teorie a praxe výtvarných technik, Teorie sportu, Teorie, strategie a taktika šachové hry, Základy anglického jazyka, Základy právního vědomí, Základy zahradnické výroby. 

Zájmové a sportovní aktivity 

Z nabídky zájmových a sportovních aktivit má odsouzený možnost zvolit chovatelský kroužek, teorii a praxi chovu akvarijních ryb, kroužek stolního tenisu, kroužek nohejbalu, tenisový kroužek, elektronické šipky, kopanou, karetní klub, modelářský kroužek, kondiční cvičení a kondiční chůzi. V objektu Pouchov jsou v nabídce zahrnuty kroužky elektronických šipek, hokejbalu, kondiční chůze, kopané, nohejbalu, skládání puzzle, sportovního rybolovu, stolního tenisu, kroužek hry pétanque, tenisový kroužek a chovatelský kroužek.

 

Příprava odsouzených na propuštění

Odsouzení s trestem delším 3 let využívají možnosti ubytování na výstupním oddíle. Zde se připravují pod vedením všech odborných pracovníků na plynulý přechod do samostatného života. Prostřednictvím aktivit výstupního oddílu (sebeobslužné činnosti, výcvikový program hledání pracovních příležitostí aj.) je jim poskytována pomoc s orientací v prostředí civilního života po propuštění, připravují se na řešení konkrétních situací a problémů souvisejících s propuštěním a jsou vedeni k uvědomění si základních principů bezproblémového způsobu života po propuštění. V objektu Pouchov není výstupní oddíl zřízen. Odsouzení se pravidelně dostávají do kontaktu s civilním životem prostřednictvím realizovaných extramurálních aktivit a při plnění pracovních úkolů na vnějších pracovištích s volným pohybem mimo věznici. Odsouzenému je v tomto případě 3 měsíce před koncem trestu aktualizován programu zacházení na výstupní podmínky.