Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Žádosti o informace lze podat ústně nebo písemně.

  • osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
  • písemně na adrese organizace
  • elektronicky na adrese elektronické podatelny
  • prostřednictvím datové schránky organizace.

Pro účely podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vězeňskou službou České republiky se využívá formulář uvedený v rubrice Formuláře. Při podávání písemných žádostí o poskytnutí informace postupujte podle §14 zákona 106/1999 Sb.:

§ 14 Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. 

(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. 

(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. 

(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Opravné prostředky podle zákona č. 106/1999 Sb.

Odvolání (viz. § 16 zákona)

Odvolání lze podat proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Odvolání se podává u povinného subjektu, který napadené rozhodnutí o vydání žádosti vydal. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (viz. § 16a zákona)

Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.