Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Následující přehled je výtah nejdůležitějších informací pro odsouzené z Vnitřního řádu Vazební věznice Hradec Králové. Vnitřní řád je sestavován na základě Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění a Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění. Ve vnitřním řádu jsou stanovena konkrétní pravidla, podle kterých se realizují práva a povinnosti odsouzených ve výkonu trestu.

Návštěvy

Odsouzení mají právo přijímat návštěvy blízkých osob. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, tj. potomek (syn, vnuk, pravnuk) nebo předek (otec, děd, praděd), sourozenci, bez ohledu na to, zda mají společné oba rodiče a manžel po dobu trvání manželství, vztahy založené osvojením jsou postaveny na úroveň příbuzenským vztahům, jiné osoby v poměru rodinném (teta, strýc, neteř, synovec, bratranec, sestřenice) nebo obdobném (druh, družka, osoby sešvagřené, vztah jednoho manžela k příbuzným druhého manžela atd.), se pokládají za osoby sobě navzájem blízké. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. 

Osoby uvedené na povolence k návštěvě, které se dostavily do věznice, jsou povinni podrobit se příslušným opatřením při vstupu do věznice. Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu nebo pasu. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 

Délka návštěv je stanovena § 19 odst. 1 Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění (dále jen „ZVTOS“) na 3 hodiny. Návštěvy jsou s přihlédnutím k organizačním a prostorovým možnostem věznice realizovány v běžném měsíci následovně – 2 návštěvy po 1,5 hodině nebo 1 návštěva 3 hodinová. Dle § 61 odst. 8 ZVTOS má mladistvý právo přijímat návštěvy na dobu 5 hodin během jednoho kalendářního měsíce. 

Návštěvy odsouzených jsou organizovány v denní době zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu. Návštěvy probíhají zpravidla v místnostech k tomu určených. Pokud je v době konání návštěvy splněna lhůta pro přijetí balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby, je možno balíček předat před konáním návštěv. 

Zaměstnanec Vězeňské služby ČR je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.

Přijímání balíčků a peněz

  • Odsouzený má právo 2x ročně (§ 24 odst. 1 ZVTOS), zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Ty jsou do věznice zasílány zpravidla poštou, na základě vystaveného „Potvrzení o právu na přijetí balíčku“, jehož převzetí odsouzení podepisují. Na balíčky obsahující prádlo, oděv a potřeby k realizaci programu zacházení, pro vzdělávání nebo zájmovou činnost se nevztahuje omezení uvedené v § 24 odst. 1 ZVTOS. Balíčky obsahující oděv a prádlo, věci k realizaci programu zacházení musí být předem povoleny se stanovením rozsahu a druhu zasílaných věcí. V případě, že balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby přesahuje povolenou hmotnost, předají se odsouzeným věci pouze do hmotnosti 5 kg. Nepředaná část balíčku se vrátí na náklady odsouzených odesílateli jako nová zásilka nebo se vrátí při návštěvě. V případě, že balíček obsahuje nepovolené věci, které odsouzení nemohou mít u sebe, odsouzení je ihned odešlou zpět odesílateli na své náklady.
  • V případě, že balíček obsahuje cennosti, peníze, zbraně a střelivo, mobilní telekomunikační technik, telekomunikační a radiokomunikační techniku, záznamovou a výpočetní techniku a její součásti, návykové látky včetně rostlin nebo chemikálií k jejich přípravě, jedy, výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, nástražné výbušné systémy, léčiva, alkoholické nápoje (včetně piva), výrobky obsahující líh a jiné těkavé látky, výrobky ve skleněném obalu, potraviny podléhající rychlé zkáze, výrobky v tlakových nádobách (spreje), tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus a podobná hnutí, násilí a hrubost, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva, nebo v případě, že odsouzený balíček odmítne převzít, vrátí se balíček nebo jeho předaná část odesílateli, nezakládá-li obsah balíčku nebo jeho nepředaná část důvodné podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu a nebo trestného činu odesílatelem balíčku, jako nová zásilka na náklady odsouzeného.

 

  • Peníze může odsouzený přijímat bez omezení, došlé finanční prostředky jsou odsouzenému uloženy ve vazební věznici na jeho finanční konto.

Nákup potravin a věcí osobní potřeby

Odsouzení mohou provádět nákup dvakrát týdně v době stanovené časovým rozvrhem dne. Výše finanční částky, za kterou mohou odsouzení nákup provést, je stanovena pravidly vnitřní diferenciace ve věznici.

Korespondence

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat písemná sdělení bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak. Vězeňská služba ČR je oprávněna provádět kontrolu korespondence uvedené v odstavci 1 § 17 ZVTOS, přitom je oprávněna seznámit se s obsahem zasílaných písemností. Pokud obsah korespondence zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, Vězeňská služba ČR korespondenci zadrží a předá ji orgánu činnému v trestním řízení. Zasílání peněz formou korespondence není povoleno.

Užívání telefonu

V odůvodněných případech může odsouzený použít telefon ke kontaktu s osobou blízkou. K realizace telefonních hovorů odsouzených je určen telefonní automat na telefonní karty vybavený digitálním záznamovým zařízením. Náklady spojené s použitím telefonu hradí odsouzený (telefonní kartu si může zakoupit při nákupu ve vězeňské prodejně). Nejde-li o telefonáty s osobou uvedenou v § 17 odst. 3 ZVTOS nebo § 61 odst. 9 ZVTOS, je Vězeňská služba ČR oprávněna seznamovat se formou odposlechu s telefonáty uvedenými v odstavcích 1 a 2 a pořizovat jejich záznam.

Zdravotní péče

Zdravotní péči o odsouzeného zajišťuje především zdravotnické středisko ve věznici nebo jiné zdravotnické zařízení Vězeňské služby ČR. Pokud zdravotní stav odsouzeného vyžaduje poskytnutí neodkladné zdravotní péče a není-li možné ji zajistit ve věznici, musí být orgánem Vězeňské služby ČR přivolán lékař lékařské služby nejbližšího zdravotnického zařízení, který po vyšetření odsouzeného rozhodne o dalším postupu.