Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Návštěvy vězněných osob probíhají v čase určeném ředitelem vazební věznice v místnostech k tomu určených. Při návštěvách jsou vězněné osoby povinny chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci bez kontroly a souhlasu pověřeného zaměstnance Vězeňské služby. Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže vězněná osoba nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost vazební věznice. 

Vstup do prostor vazební věznice vyhrazených pro provádění návštěv vězněných osob se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného cizím státem, který ČR uznává. Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud není opatřeno fotografií. Návštěva je rovněž povinna při vstupu předložit platné povolení k návštěvě. Každý návštěvník je podroben osobní prohlídce a kontrole zavazadel. Vstup s osobními věcmi návštěvníků (zavazadla, nebezpečné věci, mobilní telefony, alkohol, zbraně, drogy apod.) do objektu vazební věznice nelze umožnit. Vazební věznice umožní pouze uložení nejnutnějších osobních věcí, a to ve velmi omezené míře, dle momentálních kapacitních možností (mobilní telefony, léky, kapesní nože apod.).

Stanovený termín a čas návštěvy jsou závazné. Doporučujeme příchod minimálně 30 minut před zahájením návštěvy. Nedodržením stanoveného termínu a času návštěvy se návštěvník vystavuje riziku neuskutečnění návštěvy.

Ředitel vazební věznice může v odůvodněných případech rozhodnout, že se návštěva z bezpečnostních důvodů uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od vězněné osoby oddělen přepážkou. V prostoru čekárny pro návštěvníky jsou k dispozici právní předpisy, vnitřní řády vazební věznice a základní informace, zejména o finančních a materiálních náležitostech 

Pravidla návštěv obviněných

Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání 120 minut. Do počtu osob, jež mohou obviněného současně navštívit, se započítají i nezletilé děti, které se však mohou návštěvy zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. V odůvodněných případech může ředitel vazební věznice na základě žádosti obviněného povolit navýšení počtu návštěvníků v případě, kdy počet dětí obviněného rodiče přesahuje 4 osoby.

U obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, bez zbytečného odkladu stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, kterými jsou zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu činného v trestním řízení, v přípravném řízení státní zástupce, v řízení před soudem příslušný soudce. 

Nejsou-li u obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, splněny výše uvedené podmínky, Vězeňská služba návštěvu neumožní. U osob v předběžné, vydávací nebo předávací vazbě stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, v rámci předběžné vazby státní zástupce, v rámci vydávací nebo předávací vazby příslušný soudce. 

Návštěvy obviněných probíhají v místnostech k tomu určených za přítomnosti orgánů Vězeňské služby, případně též orgánu činného v trestním řízení. Návštěvy se uskutečňují v pracovních dnech (zpravidla v pondělí, úterý a pátek), v denní době v návštěvní místnosti vazební věznice. Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže obviněný nebo návštěvníci přes upozornění porušují vnitřní pořádek nebo ohrožují bezpečnost ve vazební věznici. Stejná oprávnění má, jde-li o návštěvu u obviněných ve vazbě z důvodu § 67 odst. 1 písm. b) trestního řádu, přítomný orgán činný v trestním řízení, jestliže v průběhu návštěvy zjistí, že dochází nebo má dojít k maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.

Pokud obviněný požádá o umožnění návštěvy příbuzného v řadě přímé (děti, vnuci, rodiče, prarodiče), manžela nebo sourozence, který je rovněž ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody a nejde o obviněného, u něhož je důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, může v odůvodněných případech, zejména z naléhavých osobních nebo rodinných důvodů, ředitel vazební věznice takovou návštěvu zprostředkovat přímo ve věznici. Skutečně vynaložené náklady dopravy a ostrahy vynaložené k provedení takové návštěvy ve věznici hradí obviněný, popř. odsouzený.

Pravidla návštěv odsouzených

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem vazební věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád vazební věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let. V odůvodněných případech může ředitel vazební věznice na základě žádosti odsouzeného povolit navýšení počtu návštěvníků v případě, kdy počet dětí odsouzeného rodiče přesahuje 4 osoby. S ohledem na zájmy dítěte odsouzených osob může ředitel vazební věznice v souvislosti s podporou rodinných vazeb povolit rozdělení časové dotace na více úseků, a to dle aktuálních organizačních, personálních a materiálně-technických možností a podmínek.

Ředitelé věznic mohou ve zvlášť odůvodněných případech povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady na realizaci takové návštěvy, včetně přemístění mezi věznicemi, hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak. 

Návštěvy dočasně umístěných odsouzených (v přijímacím nebo eskortním oddíle) jsou realizovány v pracovních dnech (zpravidla ve středu), v denní době v návštěvní místnosti vazební věznice. Návštěvy kmenových odsouzených jsou realizovány zpravidla ve dnech pracovního volna ve velké kulturní místnosti vazební věznice. Návštěvy vždy probíhají za přítomnosti orgánů Vězeňské služby.

Odsouzenému může ředitel vazební věznice povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.