Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

ZOP B/4

Pro koho je určen

Vstupní školení je určeno pro občanské  zaměstnance VS ČR, kteří pracují na částečný úvazek, a dále pro ostatní pracovníci vykonávající práci pro Vězeňskou službu ČR, kteří přicházejí do přímého styku s vězněnými osobami. Jde například o profesi pověřený duchovní, lékař - specialista, terapeut apod.

Jak probíhá studium

Studium probíhá formou vstupního přednáškového bloku, kdy jsou posluchači seznámeni s vybranými tématy služebních předmětů (Vybrané kapitoly ze služební přípravy, Vybrané kapitoly z výkonu vazby a Vybrané kapitoly z výkonu trestu odnětí svobody). Dále je posluchačům předán seznam tematických celků z jednotlivých předmětů, včetně seznamu odborné literatury a právních norem, jež jim slouží k následnému samostudiu. V případě nutnosti je   další odborná konzultace po dohodě s jednotlivými vyučujícími. Součástí individuální přípravy je seznámení s kontrolními podmínkami věznice, kde posluchač vykonává svou profesi na částečný úvazek (zodpovídá pověřený zaměstnanec organizační jednotky). 

Tato forma studia je do jednoho měsíce od absolvování přednáškového bloku ukončena odbornou rozpravou a předáním závěrečného osvědčení o absolvování školení.

Cílem školení je předat posluchačům základní informace zaměřené na pohyb v objektech střežených Vězeňskou službou s přihlédnutím ke specifiku dané věznice, kde je prováděn vlastní výkon práce. Důraz je kladen zvláště na problematiku dodržování zákonnosti při výkonu profese a zásad vnitřní bezpečnosti.

Jaký je profil absolventa

Absolvent distanční formy vstupního školení se orientuje v základních otázkách systému vězeňství v České republice. Je seznámen se základní právní úpravou výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, včetně vybraných interních služebních předpisů Vězeňské služby ČR souvisejících s výkonem jeho práce.