Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

ZOP B/2

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny nově nastupující občanské zaměstnance oddělení výkonu trestu, výkonu vazby a zabezpečovací detence podílející se na tvorbě a realizaci programů zacházení. Jsou to odborní zaměstnanci jako vychovatelé, speciální pedagogové, psychologové nebo sociální pracovníci.

Jak dlouho kurz trvá

Délka trvání prezenčního kurzu je sedm týdnů (212 vyučovacích hodin) včetně vykonání závěrečné zkoušky. 

Jak probíhá studium

Výuka probíhá formou denního, nebo na základě rozhodnutí ředitele Akademie VS CR distančního (individuálního) studia.

Denní studium je realizováno v Akademii VS ČR a je ukončeno závěrečnou klasifikací z profilových vzdělávacích modulů. V sedmém týdnu pak posluchači vykonají komisionální závěrečnou zkoušku, po jejímž úspěšném složení získají osvědčení o absolvování základní odborné přípravy.

Jaký je profil absolventa

Absolvent kurzu získá vědomosti, které mu poslouží k orientaci v základních otázkách systému vězenství v České republice a nejnovějších metodách zacházení s obviněnými, odsouzenými a chovanci. Získá poznatky tykající se současné filosofie zacházení s odsouzenými a obviněnými v ČR a současné se seznámí s některými zahraničními zkušenostmi z oblasti penitenciární praxe.

Orientuje se zejména v právní úpravě výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, včetně vybraných interních předpisů Vězeňské služby ČR. Rovněž získá přehled o organizaci, řízení a úkolech Vězeňské služby ČR.

Získá základní poznatky z pedagogiky, psychologie, sociální práce, práva, etiky a dalších společenských věd aplikovaných do forenzní a penitenciární oblasti.