Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Základní odborná příprava typu A (ZOP A)

Pro koho je kurz určen

Kurz ZOP A je určen pro nově nastupující příslušníky vězeňské a justiční stráže, dozorce oddělení výkonu vazby, výkon trestu odnětí svobody, ústavu pro výkon zabezpečovací detence, případně pro příslušníky - pověřené orgány oddělení prevence a stížností, pokud do VS ČR přicházejí z jiných bezpečnostních sborů, například od Policie ČR.

Jaké základní vědomosti a znalosti absolvent získá
  • orientace v právním řádu ČR;
  • osvojení právních norem vymezujících činnost Vězeňské služby ČR a zacházení s odsouzenými a obviněnými a ostatními klienty VS ČR;
  • orientace v mezinárodních úmluvách a pravidlech upravujících zacházení s vězni;
  • respektování lidských práv osob ve výkonu vazby, výkonu trestu a zabezpečovací detence a jejich osobní důstojnosti;
  • přehled o současných trendech v pojetí vězeňství a metodách práce s uvězněnými;
  • uplatňování znalostí z psychologie a pedagogiky, základních etických zásad a pravidel profesionálního chování při práci s vězni;
  • schopnost empatie a osvojení si základních komunikačních dovedností a strategií;
  • dodržování zásad profesní etiky při styku s vězněnými osobami a veřejností;
  • zvládnutí bezpečné manipulace se stanovenými donucovacími prostředky a zbraněmi s přihlédnutím k ochraně života a zdraví vězněných osob
Služební zkouška pro příslušníky VS ČR

Součástí základní odborné přípravy příslušníka VS ČR je v souladu s par.11 a 12 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, povinnost vykonat do tří let od přijetí do služebního poměru služební zkoušku. Služební zkoušce předchází třídenní opakovací přípravný kurz realizovaný učiteli Akademie VS, čtvrtý den probíhá samotná zkouška, kdy předsedou komise je ředitel či 1.zástupce ředitele vybrané věznice, dalšími členy komise jsou vedoucí oddělení stejné věznice jako ředitel a jeden z učitelů Akademie VS ČR. 

Počet kurzů v kalendářním roce

Počet běhů přípravného kurzu, respektive počet služebních zkoušek, je stanovován na základě předběžných požadavků z jednotlivých organizačních jednotek.