Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Informace o vstupním vzdělávání pro poskytovatele služeb nestátních neziskových organizací (NNO) a pro poskytovatele duchovních služeb

Akademie Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem poskytuje vstupní vzdělávání pro pracovníky nestátních neziskových organizací, kteří chtějí nově působit ve věznicích a realizovat zde služby dané NNO, i pro poskytovatele duchovních služeb (dobrovolní duchovní). Cílem vzdělávání je komplexně představit Vězeňskou službu ČR jako službu s jejími úkoly, organizací a řízením, rozsahem působnosti a stanovené odpovědnosti. Důraz je kladen na zajištění vnitřní bezpečnosti věznic, znalost práv a povinností odsouzených a na porozumění účelu výkonu trestu, na jehož naplňování se pracovníci NNO i dobrovolní duchovní podílejí.

 

Z hlediska organizace a rozsahu vzdělávání jsou všichni pracovníci NNO a poskytovatelé duchovních služeb rozdělováni do skupin:

Skupina č. 1a: Osoby bez povinnosti absolvovat vstupní vzdělávání, ale s povinností prokazovat se Osvědčením

Jedná se o bývalé občanské zaměstnance či příslušníky VS ČR, jenž působili (a svůj pracovní/služební poměr ukončili ne dříve než před 3 lety) ve věznicích v přímém kontaktu s vězněnými osobami na oddělení výkonu vazby, výkonu trestu či výkonu zabezpečovací detence. Pokud tito bývalí zaměstnanci nyní působí v NNO, nebo jako dobrovolní duchovní, tak nejsou povinni absolvovat žádnou formu vstupního vzdělávání.  Osvědčení bude těmto pracovníkům vystaveno a zasláno po ověření výše popsaných podmínek na uvedenou adresu, a to na základě písemné žádosti vedoucího pracovníka NNO, nebo dobrovolného duchovního, adresované ředitelce Akademie VS ČR.

 

Skupina č. 1b: Osoby poskytující jednorázové služby bez povinnosti absolvovat vstupní vzdělávání a prokazovat se Osvědčením

Do této skupiny patří pracovníci NNO a dobrovolní duchovní, poskytující služby a činnosti skupinového charakteru, bez přímé individuální práce s odsouzenými (např. besedy, bohoslužby, dále lektoři rekvalifikačních či odborných kurzů). Tito pracovníci, kteří splňují výše uvedenou podmínku, si na justičním úložišti Budník (odkaz je k dispozici níže) stáhnou, vytisknou a vyplní formulář „Čestné prohlášení“. Tento formulář pak přiloží ke své žádosti o povolení vstupu do věznice adresované řediteli konkrétní věznice. Akademie Vězeňské služby ČR tyto osoby nebude nijak evidovat, ani jim nebude vystavovat Osvědčení.

 

Skupina č. 2: Osoby s povinností absolvovat vstupní vzdělávání formou jednodenního školení, jež je zakončeno didaktickým testem (1 den, cca 3 hodiny)

Tuto skupinu tvoří:

-          Pracovníci NNO, kteří do věznic aktuálně již docházejí po dobu alespoň 1 roku.

-          Pracovníci NNO, kteří do věznic již dříve docházeli, a to minimálně v průběhu 1 roku, ne však více než 3 roky od jejich poslední návštěvy.

-          Poskytovatelé duchovních služeb (dobrovolní duchovní), kteří nesplňují podmínky stanovené pro skupinu 1a.

 

Vyplnění testu předchází samostudium podkladů obsažených v textu tzv.  Studijní opory, uložené na justičním úložišti Budník (odkaz je k dispozici níže). Následuje souhrnný výklad lektora z Akademie Vězeňské služby ČR, zaměřený na opakování vybraných stěžejních témat a pojmů, doplněný diskuzí a zodpovězením dotazů.  Didaktický test se skládá z 20 otázek. K jeho úspěšnému zvládnutí postačuje 12 správných odpovědí. Úspěšní absolventi tohoto školení obdrží Osvědčení.

 

Stanovené termíny pro absolvování jednodenního školení v Akademii Vězeňské služby ČR:

Termín č. 1: čtvrtek 30. 05. 2024, 10:30 hod – 13:30 hod

Termín č. 2: čtvrtek 07. 11. 2024, 10:30 hod – 13:30 hod

 

Skupina č. 3: Osoby s povinností absolvovat vstupní vzdělávání v rozsahu 5 dní, včetně závěrečného didaktického testu (5 dní, z toho 3 dny samostudium poskytnutých textů Studijní opory a 2 dny prezenční studium v Akademii Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem).

Tuto skupinu tvoří pracovníci NNO, kteří nesplňují podmínky stanovené pro skupiny 1 a 2.

Zapsaní účastníci kurzu se budou nejprve individuálně vzdělávat formou samostudia podkladů obsažených v textu tzv.  Studijní opory. Poté budou absolvovat zkrácenou formu dvoudenního prezenčního studia v prostorách Akademie Vězeňské služby ČR. Po skončení kurzu a úspěšném absolvování závěrečného didaktického testu obdrží každý účastník Osvědčení o absolvování kurzu, jímž prokáže svoji způsobilost ke vstupu do vězeňských zařízení za účelem poskytování služeb NNO.

 

Stanovené termíny pro absolvování dvoudenního prezenčního kurzu v Akademii Vězeňské služby ČR:

Termín č. 1: středa 29. 5. 2024 – čtvrtek 30. 5. 2024

Termín č. 2: středa 6. 11. 2024 – čtvrtek 7. 11. 2024

 

Časový harmonogram:

1. den: 10:00-16:00 hod

2. den: 08:00-16:00 hod

 

Systém evidence čekatelů (tj. pracovníků NNO a poskytovatelů duchovních služeb, kteří chtějí absolvovat vstupní vzdělávání) a vystavení Dočasného osvědčení pro osoby patřící do skupiny č. 2 a 3:

K přihlašování pracovníků NNO patřících do skupiny č. 2 a 3 a k přihlašování poskytovatelů duchovních služeb patřících do skupiny č. 2 slouží od 1. dubna 2024 přihlašovací formulář, v němž vedoucí zaměstnanec příslušné NNO, nebo dobrovolný duchovní, vyplní požadované osobní údaje čekatele na absolvování vstupního vzdělávání. Součástí informací je i uvedení skupiny, do níž má být čekatel zařazen. Takto vyplněný formulář zašle v elektronické podobě na adresu Akademie VS ČR: nno@avs.justice.cz. Zároveň zašle také formulář, na kterém čekatel vyjádří písemný souhlas se zpracováním osobních údajů. Oba formuláře jsou uloženy na justičním úložišti Budník (odkaz je k dispozici níže). Po nahlášení čekatele mu vystaví Akademie VS ČR Dočasné osvědčení, které bude elektronicky zasláno vedoucímu pracovníkovi NNO. Tímto dočasným osvědčením se budou čekatelé prokazovat ve věznicích až do doby úspěšného absolvování kurzu či školení, po kterém obdrží stálé Osvědčení. Dočasné osvědčení je platné pouze do poslední dne kurzu, na který je čekal přihlášen. Není přípustná situace, kdy po dvojím odložení absolvování vstupního vzdělávání (tj. po uplynutí 1 roku), by byl čekatel zbaven povinnosti absolvovat kurz a k obdržení Osvědčení by stačilo pouze absolvování jednodenního školení (viz podmínky pro skupinu č. 2).

 

Ubytování účastníků:

Ubytovna Akademie VS ČR, ul. Jižní 321, Stráž pod Ralskem

V případě využití možnosti ubytování v ubytovně Akademie VS ČR hradí účastník náklady za ubytování hotově na recepci v následující výši:

1 účastník: 66–86,- Kč za noc/lůžko dle typu pokoje.

Žádost o ubytování je k dispozici na justičním uložišti Budník. Vyplněný formulář zasílejte opět na e-mailovou adresu: nno@avs.justice.cz.

 

Stravování účastníků:

Stravování účastníků není zajištěno Akademií VS ČR.

V budově Akademie VS ČR lze k nákupu drobného občerstvení využít kantýnu. 

Na ubytovně je v každém patře k dispozici kuchyňka. Ve Stráži pod Ralskem se nachází několik stravovacích zařízení a Penny market.

 

Všechny potřebné dokumenty, formuláře a studijní materiály jsou pracovníkům NNO k dispozici na justičním uložišti Budník: https://budnik.justice.cz/s/qgiWtD5b6WBsyBi

Heslo: nno

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: nno@avs.justice.cz nebo telefonujte na číslo: 487 878 530, 487 878 511.

 

Instagram

Platforma X

Facebook