Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Jak zaslat peníze vězněné osobě 

 • Poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození vězněné osoby,
 • bankovním převodem, (číslo účtu a variabilní symbol sdělí pracovnice ekonomického oddělení příslušné věznice, ve které se vězněná osoba nachází), a to buď vězněné osobě nebo odesílateli peněz. Pokud adresát nesouhlasí s jejich přijetím, jsou peníze vráceny na jeho náklady zpět odesílateli.

Jak zaslat peníze vězněným osobám na léky, zdravotní poplatky a další zdravotní potřeby?

 • Poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození vězněné osoby,
 • bankovním převodem, (číslo účtu a variabilní symbol sdělí pracovnice ekonomického oddělení příslušné věznice, ve které se vězněná osoba nachází), a to buď vězněné osobě nebo odesílateli peněz.
 • Na složence či bankovním příkazu, musí být uvedeno, že jsou tyto finanční prostředky zaslané výhradně na léky, zdravotní poplatky a zdravotní potřeby.

Příjem peněz a nakládání s nimi

 • Pokud byly vězněné osobě zaslány peníze, je o tom vězněná osoba informována.
 • Pokud s přijetím prostředků souhlasí, převedou se na účet zřízený pro správu a evidenci finančních prostředků.
 • Pokud s přijetím prostředků nesouhlasí, vrátí se odesílateli na náklady vězněné osoby.
 • Ze zaslané peněžní částky jde:
 • 50 % na podúčet „osobní“ – (O) a případně doplnění cestovného do stanovené výše jízdného do místa bydliště a výše stravného na jeden den
 • 50 % na peníze na podúčet – „rezervované“ – (R)

Od 1. 1. 2022 dochází ke změně k příjmu peněz a nakládání s nimi v případě, že odsouzená osoba má v evidenci exekuční příkaz přikázáním jiné peněžité pohledávky (na doručené peníze do věznice)

 • Polovina peněz se použije – pro úhradu pohledávek na základě exekučního příkazu přikázáním jiné peněžité pohledávky (doručené peníze do věznice) vyjmenovaných v ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., (rozsudkem stanovené škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou trestným činem, pro který se nachází ve výkonu trestu, pohledávky spojené s trestním řízením, pohledávky vzniklé v souvislosti s poskytnutím nebo zajištěním zdravotních služeb a úhrady regulačních poplatků a doplatků nad rámec veřejného zdravotního pojištění, soudní a správní poplatky a škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou způsobil Vězeňské službě během výkonu trestu).
 • Druhá polovina peněz se použije – pro úhradu pohledávek na základě exekučního příkazu přikázáním jiné peněžité pohledávky (doručené peníze do věznice) na ostatní pohledávky neuvedené v § 25 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., (např. výživné, ostatní cizí věřitelé apod.).
 • Podstatná změna oproti současnému stavu v případě, že odsouzená osoba bude mít v evidenci pohledávky podle § 25 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., a ostatní pohledávky (neuvedené v tomto ustanovení) – doručené prostředky budou použity na úhradu těchto pohledávek (z doručených peněz nezůstane k dispozici žádná částka)

Pohledávky odsouzených

Pokud má odsouzený 

 • evidované pohledávky, pro které se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody,
 • pohledávky spojené s trestním řízením,
 • pohledávky vzniklé v souvislosti s poskytnutím nebo zajištěním zdravotních služeb a úhrady regulačních poplatků a doplatků nad rámec veřejného zdravotního pojištění,
 • soudní a správní poplatky,
 • škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou způsobil vězeňské službě během výkonu trestu,
 • neuhrazené náklady výkonu trestu,

použije se část těchto peněz po rozúčtování za kalendářní měsíc na úhradu nákladů výkonu trestu ve výši 40 % ze součtu všech částek přijatých za předchozí měsíc, max. 1. 500,- Kč za kalendářní měsíc a zůstatek těchto peněz se převede na podúčet – „exekuční peníze“ – (E)  k úhradě pohledávek vězeňské služby a část peněz se ponechá na podúčtu „E“ v souvislosti s výše uvedenými pohledávkami, které má odsouzený v evidenci.

Pokud odsouzený nemá takové pohledávky, ponechá se na podúčtu v úschově rezervované peníze – „R“ pouze částka na úhradu nákladů výkonu trestu ve výši 40 % ze součtu všech částek přijatých za předchozí měsíc, max. 1. 500,- Kč za kalendářní měsíc a zůstatek těchto peněz se převede na účet peněz v úschově osobní podúčet – „O“. Z podúčtu osobního „O“ se uhradí i neuhrazené náklady výkonu trestu, které byly odsouzené osobě předepsány z doručených peněz.

Náklady výkonu trestu odsouzený uhradí pouze ve výši 1. 500,- Kč (maximum činí 1.500,- Kč) a zůstatek 500,- Kč je ponechán na  podúčtu osobním „O“ odsouzeného.

Peníze odsouzených vede věznice na oddělených podúčtech: 

 • kapesné „K“,
 • úložné „U“,
 • rezervované prostředky „R“,
 • exekuce „E“,
 • osobní „O“,
 • sociální kapesné „S“,
 • zdravotní „Z“
 • cestovné „C“