Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Na konci loňského roku jsem měl možnost společně se zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR (JUDr. Nedvědický, Mgr. Dirga, Mgr. Burešová) a Probační a mediační služby ČR (Mgr. Talandová) navštívit Norsko, abychom se blíže seznámili se systémem vzdělávání a přípravy vězeňského personálu. Rád bych se s vámi podělil o načerpané poznatky a postřehy, a tím vám umožnil tento systém vzdělávání blíže poznat a případně porovnat se systémem přípravy a vzdělávání vězeňského personálu v České republice, které zajišťuje Akademie VS ČR ve Stráži pod Ralskem.

Vysoká škola a vzdělávací středisko vězeňské služby (norský název vzdělávací instituce: Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, dále jen „KRUS“) sídlí na adrese Solheimsgata 21, 2000, Lillestrøm. Město Lillestrøm se nachází přibližně 17 km východně od Osla a žije v něm okolo čtrnácti tisíc obyvatel. Toto krásné malé město vzniklo v 19. století okolo farmy a vodní pily na řece Nitelva.

KRUS je resortní vzdělávací instituci s akreditací univerzity. Budova KRUS byla původně administrativní budovou, k jejíž rekonstrukci došlo v roce 2015, kdy byla uzpůsobena pro potřeby výuky. KRUS si tak v této budově mohl vytvořit dle svých představ a potřeb posluchárny, tréninkové cely a tělocvičnu.

Od roku 2012 nabízí KRUS akreditovaný dvouletý vzdělávací program pro nově nastupující zaměstnance. V lednu roku 2019 byl prvně spuštěn také bakalářský studijní program.

Vlastní univerzita využívá z celé budovy tři poschodí, kdy v prvních dvou patrech jsou učebny a posluchárny, ve třetím patře se nacházejí kanceláře učitelů a vedení školy. V budově sídlí také vedení Vězeňské služby Norska. Organizační struktura norského vězeňství je dána již od roku 2013 a systém jejího řízení je následující: Ministerstvo spravedlnosti a veřejné bezpečnosti Norska řídí Ředitelství Vězeňské služby Norska, a to následně řídí 5 regionů, do kterých je celá oblast Norska rozdělena, a také univerzitu KRUS. Ředitelé jednotlivých regionů mají ve své působnosti jak věznice, tak i střediska probační služby. V Norsku je v současnosti 42 věznic, které mají přes 60 poboček, aby vězeňská zařízení byla co nejblíže k bydlišti vězněných osob. Vedle toho na území Norska působí i 15 kanceláří probace.

KRUS je jedinou vzdělávací institucí pro Vězeňskou službu Norska. Realizuje jak vzdělávání, kurzy a konference, tak se i spolupodílí na národním i mezinárodním výzkumu. Škola má přibližně 60 zaměstnanců, z toho je 30 učitelů (lektorů). Působí zde 3 profesoři, 20 % lektorů má titul Ph.D. Za rok projde všemi formany vzdělávacích aktivit zhruba 2 500 osob. Tyto aktivity jsou určeny nejen pro zaměstnance vězeňské služby, probační služby, ale také ke vzdělávání mistrů v dílnách (u nás ve VS ČR je to SOU) nebo pro neziskové organizace a jejich partnery spolupracující s vězeňskou službou.

Z hlediska organizačního je KRUS rozdělen do 4 hlavních oddělení: administrativní (informační centrum, recepce, informační technologie), studijní (běžné a bakalářské studium), oddělení dalšího vzdělávání (kurzy a konference) a výzkumné oddělení.

Systém přijímání nových studentů – zaměstnanců věznic je jiný než v České republice. O přijetí rozhoduje komise univerzity, která je složena z regionálního ředitele, ředitele věznice, 2 zástupců odborů a ředitele KRUS. Zájem o práci ve Vězeňské službě Norska je veliký, a její vedení si proto své nové zaměstnance velmi pečlivě vybírá. Z informací, které jsme obdrželi, si například v roce 2016 podalo přihlášku celkem 1.200 uchazečů, ze kterých bylo přibližně 500 pozváno k přijímacímu řízení na zhruba 150 volných míst.

Úspěšnost studia na KRUS je velmi vysoká, např. z přijatých 175 studentů úspěšně ukončilo studium 166 studentů. Pokud univerzita vybere zájemce o studium, je dotyčný student příslušníkem (zaměstnancem) Vězeňské služby Norska. Byli jsme informováni o tom, že velice kladou důraz na výběr a kvalitu uchazečů. Obvykle 1 až 2 studenti skončí sami, 
v ostatních případech ukončí studium studentovi vedení univerzity. 

Podmínkou přijetí ke studiu na KRUS je ukončené středoškolské studium (v Norsku je to i střední vzdělání bez maturity), dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost, řidičské oprávnění skupiny B, fyzická zdatnost. Při výběru se musí dodržovat genderová rovnost, a proto je z celkového počtu přijatých studentů cca 45 % žen. Dále se přijímá cca 10 % studentů – cizinců, kteří nemluví norsky nebo anglicky. Přijímací zkoušky začínají nejprve písemným testem v délce 40 minut (sleduje se vyjadřovací schopnost studenta), poté následují fyzické testy (kliky, lehy-sedy, běh na 10 minut, kde se sleduje vliv fyzické zátěže na chování) a nakonec je veden s uchazečem strukturovaný rozhovor. Položili jsme dotaz ohledně tetování na těle. To zde není překážkou, ale sleduje se, co dané tetování na těle znamená. Brýle u příslušníka také nevadí a může je nosit.

Od roku 2012 musí příslušníci absolvovat dvouletý vzdělávací program (u nás to lze přirovnat k vyšší odborné škole). Studium začíná v lednu a končí v květnu, následuje rok praxe ve věznici a poslední semestr jsou studenti opět ve škole, kde mají jak teorii, tak přípravy ke zkouškám. Od roku 2018 mají připravený tříletý bakalářský program, jenž byl spuštěn v lednu 2019.

Můj zájem směřoval k získání dalších informací o bakalářském studiu, které KRUS zahájil v lednu 2019. Délka studia je 3 roky a KRUS obdržel akreditaci svého studijního oboru po 10 letech intenzivní přípravy. Akreditaci lze získat u národní akreditační instituce, kde jsou jasně dány požadavky na akreditaci bakalářského studijního programu. Dle informací, které jsme obdrželi, je postavení školy obdobné jako například Policejní akademie ČR. Univerzita je v síti veřejných škol a musí se řídit zákonem o vysokých školách. Její činnost se tedy řídí obecnými pravidly, která platí na veřejných vysokých školách, tj. publikační a výzkumná činnost, akademický senát, který je složen ze zástupců studentů, požadované vědecké hodnosti u vyučujících atd. V současné době je stále základní studium dvouleté (platí od roku 2012), ale v lednu 2019 byl pilotní zahájen projekt tříletého bakalářského studia.

Obtíže, se kterými se potýkají při realizaci akreditovaného studijního programu, jsou obdobné jako u nás v České republice. Základním problémem je získávat odborníky, kteří mohou zaštítit příslušné studium v daném kurzu či školení, a podporovat další profesní vzdělávání u zaměstnanců obou služeb – Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby ČR.

Během pracovní cesty jsme měli možnost i blíže poznat prostory, které má univerzita pro potřeby výuky a přípravy nových příslušníků. Velkou část tvoří malé učebny pro přípravu a řešení úloh ve skupině a pro samostatnou přípravu. Dále je zde velká multimediální posluchárna pro cca 300 studentů, knihovna, jídelna, tělocvična, posilovna a výcvikové centrum pro praktický nácvik na celách a chodbách ve věznicích. V Norsku příslušníci vězeňské služby nejsou vyzbrojení střelnými zbraněmi, a proto se v areálu školy nenachází ani střelnice, či jiná učebna určená k manipulaci se zbraněmi. Celý areál je moderní a velice promyšleně a koncepčně vybaven.

Jak jsem uvedl, v současné době je stále studium dvouleté (pilotně se ověřuje bakalářské studium, které je už tříleté), kdy část studia probíhá ve věznicích, tzv. školních věznicích, kterých je celkem 11. V nich jsou určeni patroni, kteří mají na starost studenty, 1 patron má 5 až 6 studentů (ve věznici už jinou činnost nevykonává). Celkem může být ve věznici až 30 studentů. Patrony má na starost jeden vedoucí, který je ve spojení s KRUS. V týdnu mají studenti 2 dny teoretické přípravy, kdy probírají další látku, plní skupinové či individuální úkoly. Zbylé 3 dny jsou věnovány praktické přípravě, kdy studenti procházejí všechna stanoviště ve věznici pod dohledem patrona. V průběhu praxe jsou studenti podrobeni 7 testům, které jsou jednotné a připravují je učitelé z KRUS. Testy jsou pak prostřednictvím vedoucích patronů jednotně realizovány ve všech školních věznicích.

Zajímavou informací bylo, že v norských věznicích nepracuje tolik specialistů jako ve věznicích v ČR. Jejich snahou je, aby tzv. specialista radil zaměstnancům a připravoval je pro výchovnou práci ve věznici, není přímo určen pro práci s vězněnými osobami. 

Výuka ve škole začíná ráno v 8:00 v přednáškovém sále, po ukončení bloku (1,5 hod) jsou studenti rozděleni do malých pracovních skupin po cca 7 až 8 studentech a ty jsou pak v jednotlivých učebnách, kde pracují ve skupinách. Dříve s nimi byl lektor, který jim pomáhal. Nyní je více kladen důraz na samostatnost, ale vedení univerzity přiznává, že budou muset opět více zařazovat lektory i do těchto pracovních skupin. Odpoledne se pak sejdou a projdou vyhotovené písemné výstupy a řešení zadaných úkolů. V daný den se učí pouze jeden předmět.

V 1. semestru mají studenti tři předměty:

  • Introduction to the role of the prison officer and the Norwegian Correctional Services – ethics – security and risk – rehabilitation work (překl. Úvod do úkolů vězeňského zaměstnance a Vězeňské služby Norska – etika – bezpečnost a rizika – resocializační práce, pozn. autora: nejedná se o doslovný překlad, ale je to volný překlad vzhledem k názvům předmětů užívaných v ČR)
  • The Law of execution of sentences and other legal topics (překl. Zákon o výkonu trestu a další právní otázky)
  • Crime and punishment criminology and Crime policy (překl. Kriminologie trestného činu a trestu a trestní politika)

 

Dříve studenti absolvovali postupně jeden předmět za druhým. Nyní musí studovat všechny tři předměty současně a na konci semestru složit zkoušky z daných předmětů. Dříve byla zkouška hned po ukončení předmětu.

Ve 2. a 3. semestru mají tyto 3 předměty (výuka a příprava probíhá ve školních věznicích):

  • Safety, Security and Risk Management I (překl. Bezpečnost, zabezpečení a řízení rizik)
  • Community, Reintegration nad Social work I (překl. Společnost, reintegrace a sociální práce)
  • Introduction to the role of the prison officer and the Norwegian Correctional Services II (překl. Úvod do úkolů vězeňského zaměstnance a Vězeňské služby Norska II)

Jednou za semestr přijedou přímo vyučující z KRUS se podívat, jak probíhá praxe ve školních věznicích, a domluvit další postup s vedoucím patronů a také jednotlivými patrony.

Ve 4. semestru mají studenti tyto 3 předměty:

  • Safety, Security and Risk Management II (překl. Bezpečnost, zabezpečení a řízení rizik II)
  • Community, Reintegration nad Social work II (překl. Společnost, reintegrace a sociální práce II)
  • Professional knowledge and Ethics (překl. Profesní znalosti a etika)

Na závěr vykonávají studenti zkoušky, kde dostanou jedno komplexní zadání (případová studie) a k tomu mají dalších 6 podúkolů.

Studenti KRUS jsou zároveň zaměstnanci vězeňské služby a po dobu studia pobírají plat. Studenti mají možnost využít pro stravování jídelnu, která je v budově v přízemí. Obědy jsou dotované a příslušník zaplatí pouze 400,- NOR za měsíc (1 norská koruna = 2,6 českých korun). Všechny ostatní služby si student musí hradit. Ubytování není zajištěno ze strany KRUS a je na každém studentovi, jak si jej zajistí. To samé platí o dalším stravování. Na náš dotaz, proč tomu tak je, odpověď zněla, že přece studenti dostávají plat.

Aby univerzita mohla fungovat, musí být také realizována činnost v oblasti výzkumu. V oddělení výzkumu je zařazeno celkem 8 osob s tím, že musí i částečně zajišťovat výuku. Výzkumná část se člení na výzkumy z vlastní iniciativy a dále na výzkumné úkoly, které jsou zadány z ministerstva nebo ředitelství. Vždy se snaží o zachování vědecké autonomie, i když u některých projektů jsou politické tlaky na to, co se má velmi rychle a přednostně zkoumat jako je například Výzkum recidivy v Norsku, kterým se chce norská vláda prezentovat. Z vlastní iniciativy KRUS realizoval výzkumné projekty, jako jsou sebevraždy, násilí ve věznicích, mladí ve věznicích, práce dozorců atd. Část výzkumů se týká i možností zkvalitnění profese pracovníka ve vězeňství.  Probíhají rozhovory s dozorci, sběr dat.  Výsledky výzkumu jsou publikovány v odborných časopisech, v odborné literatuře, studenti jsou informováni v rámci studia, na konferencích. Výzkumné oddělení KRUS spolupracuje s dalšími vysokými školami, vytváří síť kolegů z vědeckých pracovišť. Univerzita spolupracuje s ostatními školami v zahraničí (Holandsko, Belgie a další státy).

Pro zaměstnance probační služby není v současnosti připraven odpovídající systém samostatného vzdělávání. Zájemci, kteří mají zájem o práci v probaci, už mají dokončené vzdělání v oblasti sociálních věd či psychologii, a to ukončené bakalářské studium či studium na vyšší odborné škole. Probační služba stojí stále „mimo systém“, nyní se ale KRUS snaží více organizovat vzdělávání zaměřené i na tuto oblast.  KRUS se věnuje primárně vzdělávání pracovníků vězeňské služby, pro pracovníky probační služby nabízí kurzy v rámci dalšího vzdělávání. Jejich využívání je ale komplikováno velkými dojezdovými vzdálenostmi.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že naše návštěva v Norsku byla v mnoha směrech zajímavá a inspirující, i když ne vše, co jsme během návštěvy viděli, je přenosné a aplikovatelné v podmínkách českého vězeňství. Určitě je ale dobré a užitečné navazovat mezinárodní vztahy a poznávat z blízka jednotlivé systémy vzdělávání a přípravy nově nastupujících zaměstnanců k vězeňské službě a porovnávat je s naším systémem v Akademii VS ČR ve Stráži pod Ralskem.

 

Autor textu a foto: plk. František Vlach, ředitel Akademie VS ČR

Sdílet článek

Facebook
Twitter