Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 16. listopadu (VS ČR) - V Akademii Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem se 11. 11. 2022 konala konference, kterou tradičně organizuje Integrované vzdělávání pomáhajících profesí s. r. o. pod názvem „Quo vadis, vědecko-technický světe…“. Obsah letošní konference byl zaměřen filosofickým mottem jedné z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu a vizionáře Steve Jobse: „Vyměnil bych všechny své technologie za odpoledne se Sókratem“.

Účastníky konference uvítal ředitel Akademie VS ČR plk. Ing. František Vlach, Ph.D., MBA, LL.M., a v úvodním slovu ocenil výsledky dlouhodobé spolupráce s IVPP s. r. o., která vede studenty k rozvíjení vkladu jejich dosavadního studia a praktických zkušeností ve směru k profesionálnímu a lidskému přístupu ke všem adresátům péče pomáhajících profesí, k nimž lze počítat i sociální rozměr penitenciární práce s vězni. Vyjádřil také radost, že na konferenci přijaly pozvání výrazné osobnosti, které se mohou podělit s posluchači o své zkušenosti z práce s živými lidmi, jejichž potřeby pomáhají naplnit nejen využíváním složitých moderních technických prostředků, ale také svou lidskostí, moudrostí a srdcem na pravém místě.

S prvním příspěvkem vystoupil anesteziolog a odborník v paliativní péči MUDr. Martin Voldřich, Ph.D. Ve velmi emotivním a kontroverzní myšlenky provokujícím výkladu naznačil složitou roli lékaře z hlediska očekávání pacientů v kontextu socioekonomických rozdílů dnešního světa, zejména v otázce nezbytnosti rozvíjení zralého vztahu ke smrti, což je v současné společnosti v zemích náležejících do relativně vyspělejší a bohatší části světa stále větší problém. Lékař a zdravotnický personál má proto stále větší význam nejen svými léčebnými úkony, ale především edukací a doprovázením v těžkých životních situacích, které se dotýkají nejen pacienta samotného, ale i jeho rodiny a sociálního okolí.

Základním nástrojem i limitem norem pomáhajících profesí musí být vztah k člověku. Profesionál má rozvíjet důstojnost člověka. Edukace profesionálů se proto rovněž musí opírat o probouzení vědomí důstojnosti jim svěřených lidí i profesionálů samotných. Tak bychom mohli shrnout význam referátu filosofky a fenomenoložky Prof. PhDr. Anny Hogenové, CSc., která všem pomáhajícím profesím, a zvláště zdravotnickým, připomněla, že člověk má jméno a nemá se stát číslem. Subjekt-objektová figura pojímání světa vede toliko k vnímání jsoucen, která se ukazují díky pozadí, jež na první pohled není vidět, ale nešetrným vytržením jsoucen z celku ubližujeme sobě i jiným osobám v ontologické nouzi, nahlížíme-li svět jenom po povrchu, onticky. Takový přístup bohužel otevírá dveře k mocenskému zneužití výkonu pomáhajících profesí, vytržením z podstaty je pak zlehčována krutost, a to především u lékařů, ale i v jiných funkcích veřejného života.

Že je potřeba vychovávat v oblasti etiky všechny lidi a odborníky v pomáhajících profesích zvláště, bylo obsahem příspěvku doc. MUDr. Jiřího Šimka, CSC., psychiatra a psychoterapeuta, který se od roku 1990 věnuje především lékařské etice. Vzájemná pomoc bez výchovy zaostává, základem morálky je být kooperativní bytostí a k tomu nám, jako lidskému druhu, slouží řeč. Ve zdravotnictví jsou základní oporou pro etickou výchovu „Práva pacientů, vydaná v roce 1992. I v nich je společným prvkem hledání konsensu, sdílená odpovědnost.

S velmi moderní a účinnou zdravotnickou technikou pracuje šéf protonové radioterapie v onkologické klinice fakultní nemocnice v Motole doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. Každá technika přináší své pozitivní efekty v razantním zmírnění vlivu onemocnění (v tomto případě nádorových), ale nese s sebou i řadu úskalí a pozdních následků, o kterých laik mnoho neví. Zkušenosti činí z radioterapie stále účinnější a přesnější nástroj. Ozařování lidského těla urychlenými částicemi je technologií, ve které se asi nejvíce odráží bouřlivý rozvoj vědy a techniky přesahující všechny dosavadní meze. V tomto kontextu tím více vystupuje do popředí osobnost pacienta, která má nejen rozměr tělesný, ale především duševní.

Konference se setkala s živým zájmem účastníků. Zkušenosti z praxe všech referujících přijali posluchači jako velmi inspirativní pro všechny pomáhající profese.

Lubomír Bajcura

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X