Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zdravotní péče

Péči o zdraví odsouzených zajišťuje zdravotnické středisko ve věznici. Odsouzení mohou denně využívat péče zdravotní ordinace, zubní ordinace. Do věznice dochází posudkový lékař. Součástí zdravotnického oddělení je rentgenologické pracoviště. Odborné zdravotnické služby využívají odsouzení ve zdravotnických zařízeních v lokalitě věznice, včetně lékařské pohotovostní služby. Případy vyžadující hospitalizaci jsou směrována do nemocničního zařízení v místě lokality věznice nebo do vězeňské nemocnice.

Stravování

Odsouzeným je vydávána strava podle platné stravní normy v rámci stanoveného peněžního limitu na osobu a den. Strava je odsouzeným vydávána 3 x denně v jídelním bloku do umělohmotného nádobí. Strava je konzumována v jídelně vyjma snídaní, studených večeří vydávaných 1 x v týdnu a přídavku pro pracující, není – li povoleno jinak. Jídelníček obsahující veškeré potraviny, které jsou v určený den odsouzeným vydávány včetně přídavků, je zpracován zpravidla na období jednoho týdne a je po projednání stravovací komise pravidelně obměňován. O přiznání léčebné výživy (diety), jejím druhu a délce trvání rozhoduje lékař. K ohřevu vody na zalití kávy, čaje a instantních potravin mohou odsouzení používat na ubytovnách ponorné vařiče zakoupené v obchodní síti. Na chodbách ubytoven je k dispozici vařič.

Ubytování

Odsouzení jsou ubytování na oddílech tj. uzavřená část chodby s ložnicemi, kulturní místností a příslušným sociálním zařízením. Ložnice jsou vybaveny stanoveným počtem postelí a uzamykatelných skříněk dle ubytovací kapacity, ložnice jsou dále vybaveny přiměřeným počtem stolů a stoliček s přihlédnutím k prostorovým možnostem.

Návštěvy

Odsouzený má právo přijímat v určeném čase návštěvy blízkých osob, v zájmu nápravy nebo z jiného závažného důvodu i jiných než blízkých osob, na dobu celkem až 3 hodiny během jednoho kalendářního měsíce. Návštěvy probíhají v sále návštěvní místnosti restauračním způsobem bez sluchové kontroly zaměstnance věznice. V odůvodněných případech je návštěva realizována bez přímého kontaktu (s přepážkou) za dohledu zaměstnance věznice. 

Ve věznici jsou dále v zájmu udržení a prohloubení vazeb s rodinnými příslušníky a osobami jim na úroveň postavenými realizovány návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly tzv. nestandardní návštěvy v samostatné místnosti. V souvislosti s návštěvou lze povolit opuštění věznice a to jako formu kázeňské odměny. Jedná se o výjimečné formy návštěv, na jejíž realizaci není nárok.

Nákupy, balíčky

Ve věznici je zřízena prodejna s potravinářským, drogistickým a průmyslovým zbožím. Odsouzení mohou ve vězeňské prodejně nakupovat jedenkrát týdně do stanovené částky. Nákup je veden bezhotovostní platbou. Odsouzený má právo dvakrát ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Vyjma toho mu může na základě souhlasu být zaslán balíček obsahující prádlo, oděv a potřeby k realizaci programu zacházení, pro vzdělávání nebo zájmovou činnost.

Kázeňská praxe

Jestliže odsouzený svým chováním a jednáním nebo příkladným činem projevuje odpovědný přístup k plnění stanovených povinností a spolupracuje při naplňování účelu výkonu trestu, lze mu udělit odměnu: – pochvala; mimořádné zvýšení doby návštěv během jednoho kalendářního měsíce až na 5 hodin; povolení jednorázového nákupu potravin a věcí osobní potřeby odsouzenému, který jinak tyto nákupy nemůže provádět; zvýšení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců; věcná nebo peněžitá odměna až do výše 1 000,. Kč; rozšíření osobního volna na sportovní, kulturní nebo jiné zájmové aktivity až na dobu 1 měsíce; povolení opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo s programem zacházení, přerušení výkonu trestu. 

Kázeňským přestupkem je zaviněné porušení zákonem stanovené nebo na jeho základě uložené povinnosti, pořádku nebo kázně během výkonu trestu: – důtka; snížení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců; zákaz přijetí jednoho balíčku v kalendářním roce; pokuta až do výše 1 000,- Kč; propadnutí věci; umístění do uzavřeného oddělení až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení; celodenní umístění do uzavřeného oddělení až na 20 dnů; umístění do samovazby až na 20 dnů; odnětí výhod vyplývajících z předchozí kázeňské odměny.