Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vzdělávací aktivity

Historie vzdělávání odsouzených ve věznici spadá do poloviny šedesátých let, kdy byl zřízen kurz pro negramotné odsouzené. Až do roku 1975 v něm pod vedením zkušených pedagogů ze základní devítileté školy ve Vinařicích získali odsouzení základní znalosti čtení, psaní a počítání. 
Počátkem školního roku 1975/76 k tomuto kurzu přibyl i další kurz pro doplnění základního vzdělání. Odsouzení, kteří neměli ukončenou základní školní docházku měli možnost si základní vzdělání doplnit. Výuka probíhala na ubytovně odsouzených, jako učebny byly využívány kulturní místnosti. 

Počátky činnosti školského vzdělávacího střediska /dále jen ŠVS/ spadají do roku 1978, kdy bylo rozhodnuto o vybudování nových prostor pro vzdělávání. V roce 1984 byl zřízen dvouletý učební obor – důlní provoz. Volba učebního oboru z oblasti hornictví byla dána pracovním zařazením odsouzených ve věznici. Kromě výuky v učebním oboru pořádalo ŠVS řadu kurzů, jako byly například kurzy technického minima, kurzy důlní dopravy, důlního zámečníka, vzdělávání v rozsahu 1. – 4. ročníku základní školy apod. Školské vzdělávací středisko pak fungovalo až do roku 1990, kdy po amnestii bylo rozhodnuto o jeho zrušení. Znovu zřídit ŠVS ve věznici je součástí připraveného projektu. 

Současné vzdělávání ve věznici je koncipováno s využitím vlastních zdrojů. Zaměstnanci věznice, ale i pověření odsouzení, vedou kurzy anglického, německého, francouzského a španělského jazyka. Možností je navštěvovat kurz počítačové techniky a kurz doplnění si základního vzdělání v českém jazyce, kurz českého jazyka pro cizince, kurz dějepisu a občanské nauky. Cílem kurzů je vedle vhodného doplnění klasického modelu výchovy rozšíření znalostí v dané problematice, navození vhodných podmínek pro pozitivní učení a mobilizaci učení.

Speciálně výchovné aktivity

Speciální výchovné aktivity zahrnují individuální a skupinová speciální pedagogická a psychologická působení vedená kompetentními zaměstnanci. Obsahují především nabídku terapeutických služeb, sociálně právní poradenství a trénink zvládání vlastní agresivity. 
Pod odborným vedením psychologů a speciálních pedagogů jsou ve věznici zřizovány skupinové terapie a diskuzní kluby . Jejich činnost je obecně zaměřena na oblast osobnostní a interpersonální . Cíle jsou formulovány na základě zájmu a osobnostních předpokladů jednotlivých odsouzených pro skupinovou práci. 

Skupiny jsou koncipovány tak, aby mohly napomáhat při utváření a rozvoji sociálních vazeb s blízkými osobami, vést k interiorizaci žádoucích norem chování a změnám v oblasti hodnotové orientace, či napomáhat při odbourávání návyku zneužívání drog či jiných omamných látek. Jejich cíle tak mohou mít dlouhodobější charakter, ale skupiny mohou i aktuálně předcházet vzniku problémů sociálního či psychologického rázu, které se váží ke specifickým podmínkám pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody. 

V rámci této skupinové práce jsou využívány speciálně výchovné postupy, které aktivní formou napomáhají a vedou k utváření a rozvoji sebepoznání a sebepojetí. Cílem je mj. naučit se ovládnout své chování a jednání, dokázat potlačit agresivní a konfliktní postoje a umět se prosazovat neagresivní formou. Skupinové působení může rovněž vést k osvojení a rozvíjení schopnosti empatie a schopnosti jasné a věcné komunikace. Odsouzení se tak postupně učí přijímat kompromisy, vyslechnout názory a postoje druhých, poznat a pochopit stereotypy v jednání a myšlení . Osvojují si různé komunikační styly a možnosti verbální a neverbální komunikace. Nedílnou součástí jsou také relaxační techniky, které napomáhají zmírňovat napětí.

Zájmové aktivity a uspokojování kulturních potřeb

Prioritní součástí účelného využívání volného času odsouzených, zvláště pracovně nezařazených, je nabídka zájmové činnosti a uspokojování kulturních potřeb. Zájmovými aktivitami programu zacházení se rozumí nejrůznější formy individuální a skupinové zájmové činnosti, které rozvíjejí, v souladu s účelem výkonu trestu, schopnosti, vědomosti a sociální dovednosti odsouzených. Rozsah nabídky zájmové činnosti vychází z požadavků odsouzených, jejich zájmů a dovedností. Mezi nejčastěji využívané aktivity patří sportovní kroužky – posilování, kopaná, nohejbal, košíková, šachy, stolní tenis, líný tenis. K dalším lze přiřadit kroužek čtenářský, teorie motorismu, zahradnictví aj. 

Uspokojování kulturních potřeb je zajištěno možností odběru denního tisku a časopisů. Půjčováním knih z knihovního fondu vězeňské knihovny, která je vybavena běžně dostupnou beletrií, náboženskou a odbornou literaturou včetně základních právních předpisů z jednotlivých právních odvětví. Sledováním televizního vysílání a filmové nabídky centrálního videa. Pravidelně jsou organizovány kulturní pořady – koncerty, tematické přednášky. Ve věznici vychází vězeňský časopis, kde odsouzení mají možnost publikovat své názory, postoje, ale i prokázat dovednosti vlastní tvorby.

Oblast utváření vnějších vztahů

Aktivitami v oblasti utváření pozitivních vnějších vztahů se rozumí ty aktivity, které v kladném směru přispívají k soběstačnému životu odsouzeného po jeho propuštění z výkonu trestu. Mezi základní nabídku řadíme udržení a posílení pozitivních vazeb s blízkými osobami formou korespondence a pravidelných návštěv, vyřizování základních dokladů, navazování kontaktů s charitativními organizacemi a dalšími subjekty, samoobslužné činnosti.