Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Odsouzení jsou po příjezdu do věznice umístění na nástupním oddělení. Zde jsou seznámeni se všemi povinnostmi, právy a základními normami upravující výkon trestu odnětí svobody. Na základě posouzení odbornými zaměstnanci věznice je jim stanoven program zacházení, jehož cíle jsou povinni plnit. Výsledkem odborného posouzení může být i potřeba umístění na oddíl se specifickými způsoby zacházení. V dalším textu vám představíme některá z těchto specializovaných oddělení ve Věznici Vinařice.

Specializované oddělení pro výkon trestu mentálně retardovaných odsouzených

Primárním cílem oddělení je minimalizovat u somaticky a duševně slabších odsouzených možnost zneužívání okolím. Omezit konflikty mezi odsouzenými s mentálním deficitem a okolím a společným řešením předcházet možnému výskytu problémů. Umožnit handicapovaným odsouzeným výkon trestu odnětí svobody v prostředí, které nebude dále zhoršovat jejich psychický stav. Zabezpečit rovné podmínky výkonu trestu, jako u ostatních odsouzených. Zlepšit vzájemnou komunikaci mezi odsouzenými a připravovat je na možné včlenění do standardního kolektivu odsouzených, případně na návrat do svobodného života.

Oddělení s terapeutickým programem pro pachatele násilné trestné činnosti – TP KEMP

Hlavním cílem programu je prevence recidivy násilných trestných činů a dosažení změny chování a postojů, aby se naučili v životě předcházet násilným vzorcům chování. Jedná se o dlouhodobý terapeutický program určený pro odsouzené pachatele násilné trestné činnosti, jehož minimální délka je 18 měsíců. 

Prioritouprogramu je prevence recidivy násilných trestných činů a dosažení dílčích cílů u odsouzených v rámci změny chování a postojů. Mezi dílčí cíle patří naučit odsouzené zacházet s emocemi, vyhýbat se impulzivnímu chování, řešit konflikty, zvládat problémy, chápat důsledky vlastních činů, změna naučených vzorců chování a postojů, práce s vinou a spáchaným násilným trestným činem. Odsouzení jsou vedeni k rozvoji společensky přijatelných sociálních dovedností a snížení pozorované míry fyzické a slovní agresivity a poruch chování. V terapeutickém procesu je kladen důraz na mezilidské interakce, které účinně napomáhají pozitivním osobnostním a interpersonálním změnám. 

Metody využívané v terapeutickém programu se opírají o techniky kognitivně – behaviorální psychologie. Odsouzení v rámci projektu dodržují komunitní systém. V TP KEMP se pracuje s režimovým přizpůsobením dne, režimovými návyky, pracovní terapií a jejich dodržování je předpokladem výchovně terapeutického úspěchu. Nosným prvkem terapeutického přístupu je terapie zaměřená na konkrétní násilný trestný čin.

Bezdrogová zóna s terapeutickým programem

Cílem oddělení bezdrogové zóny je motivace odsouzených k abstinenci drog, vytvoření pocitu odpovědnosti k sobě samému, změně osobních hodnot, přehodnocení další životní dráhy a perspektiv do budoucnosti. Do oddělení bezdrogové zóny jsou umisťováni odsouzení z věznice typu C – s ostrahou, kteří přišli do styku s drogami v rizikovém prostředí sami nebo ve skupině. Odsouzení jsou přijímáni na oddělení na základě vlastní žádosti a doporučení příslušných specialistů věznice a jeho kapacita je cca 25 odsouzených. 

Celý program oddělení je založen na principech terapeutické komunity, obdobných jako při léčbě v psychiatrických léčebnách nebo terapeutických komunitách pro drogově závislé. Základním principem hodnocení je bodový systém a postupné absolvování čtyř fází osobního rozvoje a sebeuvědomění. Mezi používané metody a techniky patří skupinová psychoterapie, zátěžové programy, komunitní setkávání, pracovní terapie, vzdělávací činnosti a pravidelné psaní deníků.

Výstupní oddělení

Cílem výstupního oddělení je vytvořit podmínky a návyky pro plynulý přechod odsouzených do občanského života. Po delším pobytu ve výkonu trestu je třeba rozvíjet a pomáhat při vytváření efektivních sociálních schémat chování pro samostatný způsob života a poskytnout potřebnou sociální pomoc. Do oddělení jsou umisťováni odsouzení z věznice typu C – s ostrahou, kterým byl uložen trest na dobu delší než 3 roky, přiměřenou dobu před očekávaným koncem výkonu trestu. 

Vedle pomoci v prohlubování vztahu k rodině, sociálního poradenství zaměřeného na aktivní řešení vlastních sociálních problémů, seznámení se s aktuálními společenskými změnami a získání potřebných sociálních návyků pro uplatnění v životě, se odsouzení v rámci samoobslužných činností mají možnost naučit se prát, žehlit a vařit, aby se dokázali sami o sebe v budoucnu postarat.

Krizové oddělení

Krizové oddělení je zřízeno pro dočasný pobyt odsouzených, pro něž je umístění ve větším kolektivu z objektivních i subjektivních důvodů ohrožující nebo zdrojem psychického strádání, nebo vyžaduje dočasnou intenzivní psychologickou, psychiatrickou a speciálně výchovnou péči. Dále pro odsouzené v aktuální sociální krizi, nebo kteří se pro své osobnostní rysy a povahové vlastnosti stali terčem šikanování, homosexuálních útoků aj. Cílem krizového oddělení je pomoc odsouzeným v adekvátní adaptaci na výkon trestu odnětí svobody a při hledání vhodných a efektivních forem řešení jejich problémů, které nedokáží aktuálně řešit sami.