Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Návštěvy odsouzených ve Věznici Vinařice

 

Všeobecné informace

Právo odsouzených přijímat návštěvy blízkých osob ve Věznici Vinařice se řídí příslušným ustanovením zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících, Vyhláškou ministra spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, Vnitřním řádem Věznice Vinařice a dalšími prováděcími předpisy.

V souladu s ustanovením uvedených norem má odsouzený právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob na dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce.

Návštěvy probíhají zpravidla v místnostech k tomu určených. Odsouzeného mohou současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob.

Ředitel věznice může na základě návrhu zaměstnance Vězeňské služby, zpravidla příslušného vychovatele, povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby v prostorách k tomu určených.

V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou.

Návštěvy odsouzených umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení jsou možné jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Je-li odsouzený umístěn ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy vězeňská služba se zdravotnickým zařízením.

Ve zvlášť odůvodněných případech lze povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak.

Ředitel věznice může povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, pokud tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.

Při návštěvách jsou odsouzení i návštěvníci povinni chovat se slušně a ohleduplně k ostatním přítomným osobám. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby.

Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit bez náhrady, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.

 

 

 

Organizace návštěv

Návštěvy odsouzených jsou organizovány v denní době, pro jejich konání se stanovuje zpravidla jeden termín ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu a jeden termín v pracovní den v měsíci. Návštěvy odsouzených se konají ve dnech pracovního volna a pracovního v časech   8:00 – 11:00 hodin a 13:30 – 16:30 hodin, a v pracovní dny v době od 08:00 do 11:00 hodin. O realizaci návštěv žádá vězněná osoba příslušného zaměstnance Vězeňské služby.

Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní na základě povolení k realizaci návštěvy a po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného cizím státem, který Česká republika uznává za platný. Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud není opatřeno fotografií.

K realizaci návštěvy je třeba se do věznice dostavit s náležitým časovým předstihem. Osoby vstupující do věznice jsou povinny podrobit se kontrole, prokázat se platným průkazem totožnosti opatřeným fotografií (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz), podrobit se osobní prohlídce a řídit se Pravidly pro vstup do objektů spravovaných a střežených Vězeňskou službou České republiky. Do věznice nebudou vpuštěny osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek, osoby mladší 15 let bez doprovodu osoby starší 18 let, dále osoby s neplatným, poškozeným či nečitelným dokladem totožnosti. Viz. Příloha č. 1.

V odůvodněných případech může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby rozdělit na základě žádosti odsouzeného zákonem stanovenou dobu návštěvy na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce, nebo povolit návštěvu vyššímu počtu návštěvníků.

Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby povolit častěji i mimo původně určený čas. Pokud ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby odsouzenému povolí přijmout návštěvu jiné než blízké osoby, nezapočítává se tato návštěva mezi návštěvy blízkých osob.

Nevyčerpaná doba návštěv stanovená zákonem se nepřevádí do následujících kalendářních měsíců.

Vlastní průběh návštěv

Pro návštěvníky odsouzených je zřízena čekárna. Návštěvníkům jsou k dispozici zákonem stanovené zákonné normy a předpisy vztahující se k výkonu trestu odnětí svobody.

Návštěvy odsouzených a blízkých (případně dalších) osob se konají v k tomu určené návštěvní místnosti. Rozsazení osob v návštěvní místnosti a jejich pohyb určuje příslušný zaměstnanec Vězeňské služby. Návštěvní místnost disponuje dětským koutkem. Děti si mohou hrát v dětské zóně pouze pod dohledem dospělých osob, s nimiž se na návštěvu dostavily.

Návštěvníci se s odsouzeným mohou přivítat a rozloučit běžným společenským způsobem. Intimní kontakt není v průběhu standardních návštěv povolen. Návštěva probíhá v souladu se zásadami slušného chování. Pohyb dětí bez dohledu a doprovodu dospělých návštěvníků v návštěvní místnosti a dalších prostorech není povolen.

V průběhu standardní návštěvy je povolen osobní kontakt mezi odsouzeným a nezletilým dítětem (pochování apod.) V případě, že vznikne důvodné podezření, že je dítě využíváno jako prostředek k pronášení nepovolených věcí, je zaměstnanec věznice oprávněn kontakt přerušit. Osobní kontakt mezi odsouzeným a nezletilým dítětem není povolen v případě realizace návštěvy za dělící přepážkou.

Dle stanovených pravidel je během konání návštěv možnost využití Dětské zóny. V těchto případech je předpoklad důsledného dodržování Návštěvního řádu Dětské zóny.

Příloha č. 1

PRAVIDLA PRO VSTUP DO OBJEKTŮ SPRAVOVANÝCH A STŘEŽENÝCH VĚZEŇSKOU SLUŽBOU ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vězeňská služba České republiky je podle zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ozbrojený bezpečnostní sbor, který zajišťuje výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence v objektech jí spravovaných a střežených (dále jen „střežený objekt“). Podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, je vlastníkem těchto objektů.

 

Střežený objekt je dle § 2 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 555/1992 Sb. místem, v němž je vykonávána vazba, trest odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, a dle § 13 a § 21a uvedeného zákona se na vstupující osoby vztahují následující pravidla:

 

1. Vstupující osoba bere na vědomí, že vstupuje do střeženého objektu.

2. Vstupující osoba je povinna dodržovat stanovená omezení pro vstup označená viditelně příslušnými piktogramy nebo nápisy.

3. Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.

4. Vstupujícím osobám je zakázáno ve střeženém objektu pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy.

5. Vstupující osoba je povinna na výzvu příslušníka Vězeňské služby České republiky prokázat svoji totožnost a podrobit se bezpečnostní prohlídce, a to i za použití technických prostředků.

6. Vstupující osoba je povinna na výzvu příslušníka Vězeňské služby České republiky uložit na místo k tomu určené:

 ▪ mobilní telefon nebo jiné komunikační zařízení,

▪ nosiče dat,

▪ nebezpečný předmět, kterým je možné učinit útok proti tělu důraznějším (např. střelná zbraň, nůž, boxer, slzotvorný prostředek),

▪ další předměty, o kterých rozhodne příslušník vykonávající bezpečnostní prohlídku.

 

 

Při nedodržení uvedených pravidel je příslušník Vězeňské služby České republiky povinen vstupující osobu na tuto skutečnost upozornit, využít zákonné výzvy a v případě neuposlechnutí proti této osobě zakročit ve smyslu zákona č. 555/1992 Sb.