Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Jaké příjmy plynou odsouzeným za jejich práci?

Zaměstnávání a zařazování odsouzených do práce

Odsouzená, která byla zařazena do práce, je povinna pracovat, pokud je k práci zdravotně způsobilá s přihlédnutím k jejím odborným znalostem a dovednostem. Odsouzená je zařazena do práce rozhodnutím ředitele věznice, a to zpravidla na základě doporučení odborných zaměstnanců. 

Věznice vytvářejí podmínky pro zaměstnávání odsouzených buď v rámci svého provozu, vlastní výroby nebo podnikatelské činnosti anebo smluvně u jiných subjektů. Do pracovní doby se nepočítá úklidová a další obdobná činnost potřebná k zajištění každodenního provozu věznice, kterou provádějí zpravidla všichni odsouzení, a pracovní terapie, pokud je součástí programu zacházení. Tyto práce jsou odsouzení povinni provádět bez nároku na pracovní odměnu a nesmějí být nařízeny na úkor doby nutné k odpočinku odsouzených.

Pracovní odměna odsouzených

Odsouzeným přísluší odměna podle vykonané práce, tj. nenáleží jim náhrada mzdy za dobu, po kterou pro překážky v práci nepracovaly. Délka pracovní doby se řídí obecně platným předpisem /Zákoník práce/. K této pracovní odměně náleží i další zákonné příplatky, jestliže jsou splněny podmínky pro jejich přiznání /např. příplatky za škodlivé prostředí, příplatek za řízení, za svátek apod. /. 

Pracovní odměna je příjmem ze závislé činnosti, ze kterého věznice v rámci rozúčtování provádí jednak odvody (sociální a zdravotní pojištění, daň) a jednak srážky (na výživné, NVT, pohledávky VS, srážky dle výkonů rozhodnutí nebo dohod o srážkách. Ostatní finanční prostředky jim jsou uloženy na kontech kapesné a úložné). 

Odvody se provádí podle obecně platných předpisů z hrubé pracovní odměny a to sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň. Po provedení zákonných odvodů se provádí tzv. rozúčtování čisté pracovní odměny, které se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 S. ve znění vyhlášky pozdějších předpisů (výživné, NVT, pohledávky VS, výkon rozhodnutí, ostatní pohledávky, kapesné, úložné).

Jak se člení účty odsouzených?

Peníze odsouzených se vedou na oddělených účtech

  • Kapesné: /K/
  • úložné: /U/
  • úchova (osobní konto): /O/
  • cestovné: /C/
  • sociální kapesné: /S/
  • rezerva: /R/
  • exekuce: /E/
  • dítěte: /D/
  • zdravotní: /Z/

Kapesné

-        vzniká pouze z pracovní odměny, a to ve výši 17% z čisté odměny

-        prostředky k nákupu ve vězeňské kantýně, resp. k volné dispozici odsouzené

-        z účtu kapesného nesmějí být prováděny žádné srážky ani převody na jiné účty odsouzeného

Úložné

-        vzniká pouze z pracovní odměny při rozúčtování, a to ve výši 11% z čisté  odměny

-        úložné nad výši 35 000,- Kč lze postihnout výkonem rozhodnutí, do této výše je chráněným příjmem, který by měl sloužit odsouzené po propuštění k začlenění do společnosti

-        úložné nad výši 35 000,- Kč lze použít k úhradě výživného osobám, kterým je odsouzená povinna výživné poskytovat, k úhradě škody nebo nemajetkové újmy, kterou způsobila trestným činem, nebo k vydání bezdůvodného obohacení, které trestným činem získala, k úhradě nákladů spojených se zajištěním vlastního bydlení, k úhradě nákladů spojených s pořízením dokladů potřebných po propuštění z výkonu trestu, k podpoře své rodiny a jiných osob blízkých a osob, které jej ve výkonu trestu odnětí svobody pravidelně navštěvují, a při přerušení výkonu trestu

-        pokud výši úložného nedosahuje hranici 35 000,- Kč, pak lze úložné použít pouze na úhradu zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, úhradu regulačních poplatků a na nákup nezbytných léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků předepsaných lékařem, a to pouze část nad zůstatek 500,- Kč

Osobní

-        použití k nákupu

-        další použití dle rozhodnutí vězněné osoby (podpora rodiny, úhrada poplatků za revize radiopřijímačů, atd.)

-        NVT na základě rozhodnutí ředitele věznice

Cestovné

-        paušálně stanovena částka 500,- Kč (není-li již na podúčtu úložné – „U“)

-        použití na dopravu a stravné na cestu do místa bydliště po propuštění

-        zůstává na podúčtu po celou dobu VT

-        nesmí být použita pro jiný účel

 

Sociální

-        obdrží odsouzená, která není pracovně zařazena do práce a neměla v období kalendářního měsíce jiný příjem nebo jiné finanční prostředky alespoň 100,- Kč

Rezerva

-        rezervace peněz do rozúčtování pracovní odměny

-        do výše úhrady nákladů výkonu trestu – NVT, max. do výše 1 500,- Kč za kalendářní měsíc

-        do výše pohledávek vzniklých trestnými činy a pohledávek vzniklých vůči Vězeňské službě

-        pokud odsouzená nesplnila z pracovní odměny povinnost uhradit NVT, uhradí se z podúčtu „R“ – rezerva zbývající část

-        pokud má odsouzená pohledávky (uvedené i neuvedené) dle § 25 odst. 4 zák. 169/1999 Sb., převede se zůstatek fin. prostředků na podúčet „E“ – exekuce

Exekuce

-        srážky z podúčtu „E“ – exekuce na pohledávky uvedené dle § 25 odst. 4 zák. 169/1999 Sb. (exekuce na pracovní odměnu)

-        lze provádět pouze se souhlasem odsouzené

Dítě

-        konto určené pouze pro matky s dětmi, finanční prostředky mohou být použity pouze pro potřeby dítěte

Zdravotní

-        peníze zaslané výslovně na zdravotní účely (služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, na úhradu regulačních poplatků, na nákup léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky) lze použít pouze na úhradu uvedených nákladů