Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Jaké příjmy plynou odsouzeným za jejich práci?

Zaměstnávání a zařazování odsouzených do práce

Odsouzená, která byla zařazena do práce, je povinna pracovat, pokud je k práci zdravotně způsobilá s přihlédnutím k jejím odborným znalostem a dovednostem. Odsouzená je zařazena do práce rozhodnutím ředitele věznice, a to zpravidla na základě doporučení odborných zaměstnanců. 

Věznice vytvářejí podmínky pro zaměstnávání odsouzených buď v rámci svého provozu, vlastní výroby nebo podnikatelské činnosti anebo smluvně u jiných subjektů. Do pracovní doby se nepočítá úklidová a další obdobná činnost potřebná k zajištění každodenního provozu věznice, kterou provádějí zpravidla všichni odsouzení, a pracovní terapie, pokud je součástí programu zacházení. Tyto práce jsou odsouzení povinni provádět bez nároku na pracovní odměnu a nesmějí být nařízeny na úkor doby nutné k odpočinku odsouzených.

Pracovní odměna odsouzených

Odsouzeným přísluší odměna podle vykonané práce, tj. nenáleží jim náhrada mzdy za dobu, po kterou pro překážky v práci nepracovaly. Délka pracovní doby se řídí obecně platným předpisem /Zákoník práce/. K této pracovní odměně náleží i další zákonné příplatky, jestliže jsou splněny podmínky pro jejich přiznání /např. příplatky za škodlivé prostředí, příplatek za řízení, za svátek apod. /. 

Pracovní odměna je příjmem ze závislé činnosti, ze kterého věznice v rámci rozúčtování provádí jednak odvody (sociální a zdravotní pojištění, daň) a jednak srážky (na výživné, NVT, pohledávky VS, srážky dle výkonů rozhodnutí nebo dohod o srážkách. Ostatní finanční prostředky jim jsou uloženy na kontech kapesné a úložné). 

Odvody se provádí podle obecně platných předpisů z hrubé pracovní odměny a to sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň. Po provedení zákonných odvodů se provádí tzv. rozúčtování čisté pracovní odměny, které se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 S. ve znění vyhlášky pozdějších předpisů (výživné, NVT, pohledávky VS, výkon rozhodnutí, ostatní pohledávky, kapesné, úložné).

Jak se člení účty odsouzených?

Peníze odsouzených se vedou na oddělených účtech

  • Kapesné: /K/
  • úložné: /U/
  • úchova (osobní konto): /O/
  • cestovné: /C/
  • sociální kapesné: /S/
  • rezerva: /R/
  • exekuce: /E/
  • dítěte: /D/
  • zdravotní: /Z/

Kapesné vzniká pouze z pracovní odměny, a to ve výši 20% z čisté pracovní odměny. Použití kapesného: především k nákupu v ústavní kantýně, k objednávce knih a časopisů, kultovních potřeb svého náboženství a jiných předmětů, které potřebuje pro realizace zacházení a pro povolený telefonní a písemný styk, případně pro krytí jiných svých osobních potřeb. Z účtu kapesného nesmějí být prováděny žádné srážky ani převody na jiné účty odsouzeného. 

Úložné vzniká pouze z pracovní odměny při rozúčtování, a to ve výši 2% z čisté pracovní odměny. Odsouzenému se nepovolí čerpání úložného, pokud by mu nezůstala na úložném částka, potřebná na cestu z místa výkonu trestu do místa bydliště a stravné po dobu této cesty. Bez souhlasu odsouzeného může věznice finanční prostředky z úložného použít pouze k výkonu rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady výkonu trestu – průběžně během VTOS z částky nad 2.000,– Kč. Pokud odsouzený zcela uhradil náklady výkonu testu a splnil-li vyživovací povinnost, může na vlastní žádost a náklady odesílat část úložného k podpoře své rodiny, příbuzným v řadě přímé (např. rodiče, děti, vnuci) a sourozencům, dále k nákupům věcí osobní potřeby a potravin z částky nad 2.000,-Kč. Z částky nad 500,- Kč lze hradit léky, zdravotní ošetření odsouzeného. 

Peníze v úschově jsou finanční prostředky, které si odsouzený do výkonu trestu přinesl nebo poukázal při nástupu trestu, nebo je měl již během výkonu vazby uložené rovněž na účtu peněz v úschově. Rovněž se zde evidují peníze, které byly odsouzenému během výkonu trestu do věznice poslány (např. doplatek mzdy od předchozího zaměstnavatele). Tyto peníze může použít k nákupům věcí osobní potřeby. 

Cestovné věznice zde blokuje paušální částku ve výši 500,– Kč. Nemá-li odsouzený paušální částku cestovné ani na součtu všech účtu (úložné, cestovné, peníze v úschově), nebude mu povoleno žádné čerpání, pouze z účtu kapesného. S účtem cestovného nesmí odsouzený během VTOS nakládat, částka mu bude vyplacena až při ukončení trestu.

Nákupy provádějí se v ústavní kantýně ve stanovených termínech. K nákupům se používají peněžní prostředky z účtu kapesného, peněz v úschově a volné prostředky z účtu úložného nad 2.000,- Kč 

Rezerva se používá na úhradu nákladů výkonu trestu 

Exekuce je převod z rezervy (zůstatek po zaplacení nákladů výkonu trestu), který je používán k úhradě pohledávek vůči VS a cizích pohledávek 

Konto dítěte je pouze pro matky s dětmi, finanční prostředky mohou být použity pouze pro potřeby dítěte 

Sociální kapesné ve výši 100,- Kč pro nepracující odsouzené. Pokud nemají odsouzení v měsíci žádný příjem, mají nárok na sociální kapesné, které mohou použít k nákupům, platbám za regulační poplatky, léky 

Zdravotní – tyto finanční prostředky lze použít pouze na zdravotní účely (regulační poplatky, léky)