Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Právní předpisy 

Výčet nejdůležitějších právních předpisů dopadajících na činnost Vězeňské služby České republiky:
 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
 • zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
 • zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
 • zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
 • vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby
 • zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
 • vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
 • zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
 • nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

(dostupné např. na https://www.zakonyprolidi.cz/)