Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Výstupní oddíl (dále jen „VO“) byl ve věznici zřízen v únoru 2005 a v současné době je zřízen  pro odsouzené zařazené do věznice s ostrahou jak se středním, tak s vysokým stupněm zabezpečení. 

Do VO jsou umisťováni vytypovaní odsouzení, kteří mají za sebou delší výkon trestu, zpravidla šest měsíců před očekávaným ukončením výkonu trestu odnětí svobody. 

VO má kapacitu 16 lůžek. Prostředí je přizpůsobeno obvyklému internátnímu ubytování, kde je k dispozici kulturní místnost, kuchyňka, prostor pro praní, žehlení, sušení osobního prádla, prostory pro zájmovou činnost i prostor pro kouření. Odsouzení jsou ubytováváni po dvou až čtyřech v jedné ložnici, oddíl je vybaven prostředky a přístroji pro úklid, přípravu stravy, praní a žehlení. Ve VO je pro odsouzené zajištěn i denní tisk. 

Účelem VO je pomáhat odsouzeným při vytváření příznivých podmínek pro samostatný způsob života po propuštění a minimalizovat možná rizika jejich selhání, pomáhat jim předvídat úskalí přechodu do občanského života a poskytovat možnost získání potřebných informací a praktických dovedností. 

Odsouzení mají za povinnost účastnit se zájmových, vzdělávacích a speciálně výchovných aktivit. V rámci vzdělávací aktivity „Současné dění“ pravidelně dochází k seznamování odsouzených s aktuální politickou, hospodářskou a kulturní situací v České republice a s posledními společenskými změnami. Je zde probírána problematika samostatného způsobu života po propuštění z výkonu trestu. 

Velký důraz je kladen na pracovní činnost, na získávání a upevňování pracovních návyků ať už se jedná o pracovní činnosti na oddíle, pracovní zařazení na střeženém pracovišti uvnitř věznice, či na nestřežených pracovištích mimo věznici. Odsouzení si sami uklízí ubytovací i společné prostory VO, podílí se např. i na malování a drobné údržbě. Součástí odborného zacházení s odsouzenými umístěnými na VO jsou sebeobslužné činnosti, při kterých si osvojují základní dovednosti v přípravě jednoduchých jídel a stolování. Aktivně se dále podílejí zejména na praní a žehlení osobního prádla, na rozhodování o úpravě ložnic a společných prostor VO, včetně realizace této úpravy. 

V rámci poradenské a vzdělávací činnosti jsou průběžně řešeny konkrétní problémové situace odsouzených, snahou zaměstnanců věznice je prohlubování jejich vztahu k rodině. Mimo jiné probíhá nácvik komunikačních dovedností, zaměřených na zvládání prvních okamžiků a dní po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jsou posilovány volní vlastnosti se zaměřením na nekriminální jednání. 

Důležitou součástí přípravy na propuštění z výkonu trestu je sociálně právní poradenství, jehož součástí je Výcvikový program pro nezaměstnané. Spočívá v metodické a odborné pomoci odsouzeným v řešení jejich sociálních problémů spojených s hledáním zaměstnání a ubytování po propuštění. Sociální pracovnice jim zprostředkovává kontakt s městskými či obecními úřady, úřady práce, azylovými domy, se zástupci státních i nestátních organizací zaměřených na problematiku života po propuštění z výkonu trestu. S odsouzenými např. pravidelně beseduje sociální kurátor. 

Součástí odborného zacházení s odsouzenými jsou také extramurální aktivity, na základě kterých si osvojují pracovní návyky či běžné denní záležitosti ve společnosti.