Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zaměstnávání odsouzených je významnou součástí systému zacházení s odsouzenými. Hlavním cílem pracovních aktivit odsouzených je kultivování zvyku pracovat. Odsouzení se musí naučit pracovat tak, aby byli schopni si samostatně vydělat na živobytí a mohli po propuštění žit sociálně zodpovědným způsobem.

Odsouzení jsou zaměstnáváni podle zákona č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a odměňováni podle Nařízení vlády č. 361/2017 o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.

Zaměstnávání odsouzených je jednou z hlavních priorit Věznice Stráž pod Ralskem a má dlouholetou tradici. Zaměstnanost se pohybuje v rozmezí 60–67 % z celkového početního stavu odsouzených ve věznici. Odsouzení jsou zaměstnáváni na střežených pracovištích uvnitř věznice a na nestřežených pracovištích mimo věznici.

Na střežených pracovištích věznice zaměstnává odsouzené zejména ve vnitřním provozu na různých úsecích, zajišťujících běžný chod věznice. Je to především stravovací provoz, který zahrnuje kuchyň odsouzených, kuchyň pro zaměstnance a zabezpečuje celodenní stravování odsouzených a stravování zaměstnanců. Dalším důležitým úsekem jsou údržbářské dílny, kde jsou zaměstnáváni odsouzení v různých profesích (zámečník, elektrikář, truhlář, instalatér, zedník, malíř apod.), potřebných k zajištění běžné údržby, oprav nemovitostí (včetně stavebních prací menšího rozsahu) a drobné výroby. Odsouzení jsou také zaměstnáváni ve výstrojních skladech, kde provádí drobné opravy výstrojních součástek a obuvi.

Od roku 2013 Věznice Stráž pod Ralskem zaměstnává odsouzené prostřednictvím Provozovny střediska hospodářské činnosti (dále jen „SHČ“). Účelem provozování hospodářské činnosti je získávání pracovních příležitostí pro odsouzené a dosažení podnikatelského zisku, který je využíván nejen na další rozvoj provozovny, ale i na krytí potřeb věznice, souvisejících se zabezpečením úkolů hlavní činnosti Vězeňské služby.

Na nestřežených pracovištích mimo věznici jsou odsouzení zaměstnáváni na základě smlouvy uzavřené věznicí nebo provozovnou SHČ s podnikatelskými subjekty. Smlouva stanoví podrobnější podmínky práce, upravuje vytvoření podmínek k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování protipožárních a hygienických přepisů, odškodňování pracovních úrazů. Věznice zajišťuje zařazování odsouzených do práce, která odpovídá jejich zdravotnímu stavu, odborným znalostem a dovednostem. Před zařazením do práce odsouzení absolvují lékařskou prohlídku, jsou seznámeni s rozvrhem pracovní doby a pracovními povinnostmi. Dále jsou proškolení ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, jsou vybaveni pracovním oděvem, obuví a potřebnými osobními ochrannými prostředky. 

Převaha výhod zaměstnávání odsouzených je patrná, což ostatně potvrzuje i vysoký zájem o vězně jako zaměstnance ze strany podnikatelů. V současné době zájem o zaměstnávání odsouzených mimo věznici ze strany podnikatelských subjektů převyšuje možnosti věznice, což je odůvodněno nedostatkem jednak odsouzených splňujících kritéria pro udělení volného pohybu mimo věznici při plnění pracovních úkolů, jednak odsouzených, kteří mohou být zařazeni na nestřežená pracoviště mimo areál věznice.

 

Informace pro podnikatele

Věznice Stráž pod Ralskem, provozovna Střediska hospodářské činnosti nabízí spolupráci podnikatelským subjektům v rámci zaměstnávání odsouzených ve výrobních prostorách uvnitř věznice. Provádíme montáže, drobnou výrobu, kompletací výrobků, úpravy a opracování výrobků dle předem dohodnutých požadavků zájemce za velmi příznivých finančních podmínek.

 

Více informací na telefonních číslech:

Bc. Josef Bartoš
Vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob 
Tel.: 487 878 260, 602 542 699. 

Mgr. Tereza Horáková. L.L.M.
Vedoucí Provozovny střediska hospodářské činnosti. 
Tel.: 487 878 265, 724 145 012.