Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V lednu 2007 byl ve Věznici ve Stráži pod Ralskem zřízen Specializovaný oddíl pro odsouzené s mentální retardací (dále jen „SpO“). Činnost SpO probíhá dle NGŘ VS ČR č. 41/2017, kterým jsou stanovena pravidla pro zřizování a činnost specializovaného oddílu pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování ve vazebních věznicích a věznicích Vězeňské služby České republiky. 

Kapacita oddílu je 25 odsouzených mužů, zařazených do věznice s ostrahou a z toho pro střední stupeň zabezpečení 5 míst, pro vysoký stupeň zabezpečení 20 míst. 

Mimo odsouzených, u nichž byla diagnostikována mentální retardace, zde jsou také ubytováváni odsouzení, kteří jsou různým způsobem sociálně handicapováni (fyzicky, osobnostně) a pro něž je standardní výkon trestu v podmínkách běžných oddílů velmi náročný, či dokonce ohrožující. Pro práci ve SpO je určen tým zaměstnanců věznice – kromě vychovatelů, vychovatele-terapeuta, sociální pracovnice, speciálního pedagoga a psychologa patří do týmu také kaplan. 

Cílem SpO je snižovat příznaky maladaptivního způsobu chování a jednání odsouzeného – tím přispívat ke snižování recidivy trestné činnosti po jejich návratu do občanského života. Záměrem oddílu je také minimalizovat možnosti zneužívání somaticky a mentálně slabších odsouzených odsouzenými, kteří vykazují násilnické tendence a umožnit handicapovaným odsouzeným výkon trestu odnětí svobody v prostředí, jež nebude nadále zhoršovat jejich psychický stav. Cíle a záměry, tedy připravit somaticky a mentálně slabší odsouzené na samostatný řádný život po ukončení výkonu trestu odnětí svobody, jsou naplňovány především již ověřenými terapeuticko-výchovnými metodami. Veškeré činnosti SpO a odborné zacházení s odsouzenými jsou od vzniku oddílu organizovány a uskutečňovány dle schváleného terapeutického programu, který se skládá ze vzdělávacích, speciálně výchovných, zájmových a pracovních činností. Odsouzení mají celodenní program, v rámci kterého musejí naplnit požadovaných 21 hodin týdně řízených aktivit terapeutického programu. 

Všem odsouzeným je poskytována individuální péče již při tvorbě programu zacházení (PZ), dále pak samozřejmě po celou dobu pobytu na oddíle. Uplatňována je reedukace, kompenzace, rehabilitace ve skupinovém i individuálním kontaktu. Vzhledem k tomu, že odsouzení nejsou pracovně zařazeni, velký důraz je kladen nejen na realizaci vzdělávacích, speciálně výchovných a zájmových aktivit, ale i na vytváření a upevňování pracovních návyků prováděním úklidových a brigádnických prací ve prospěch věznice a účastí na extramurálních aktivitách mimo věznici. Jedním z významných ukazatelů účinnosti terapeutického programu je poměr udělených odměn vůči uloženým kázeňským trestům. Odsouzení v SpO mají v různé míře snížené ovládací schopnosti a snahou zaměstnanců věznice je naučit je ventilovat tenzi přiměřenými způsoby. Ke korekci chování a změně hodnot může navíc dojít jenom v mezích jejich konkrétního myšlení. Recidiva pak do značné míry souvisí se sociálním zázemím konkrétního odsouzeného, především se schopností sociálního okolí korigovat ho v jeho chování. Přes veškeré problémy lze konstatovat, že všechny činnosti realizované ve SpO jsou smysluplné a prospěšné.