Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Informace k realizaci návštěv odsouzených ve Věznici Stráž pod Ralskem

 • Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob na dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce (§19, odst. 1, Zákona č. 169/1999 Sb. o VTOS). Odsouzeného mohou současně navštívit nejvýše 4 osoby.
 • Kromě platného dokladu totožnosti je nutné, aby návštěva při vstupu do věznice předložila „Povolenku k návštěvě“, kterou obdržela poštou a na které je vyznačen termín konání návštěvy a osoby, kterým bylo povoleno odsouzeného ve věznici navštívit. Návštěva se do věznice musí dostavit s dostatečným časovým předstihem s ohledem na realizaci kontrolních procesů prováděných na vstupu do věznice.
 • Při příchodu do věznice jsou osoby, které chtějí navštívit odsouzeného, povinny odložit všechny nepovolené předměty a zavazadla do schránky umístěné na hlavním vstupu do věznice. Následně je příslušníkem provedena prohlídka za pomocí detekčního rámu, ručního detektoru kovů a prohlídka věcí pomocí rentgenového zařízení. Po této prohlídce je návštěva předvedena do návštěvní místnosti. Osoby, které se odmítnou podrobit prohlídce nebo nebudou respektovat pokyny příslušníků, nebudou vpuštěny do věznice.
 • Návštěvy odsouzených probíhají v místnostech k tomu určených. Zaměstnanec Vězeňské služby před návštěvou poučí odsouzeného i jeho návštěvu o stanovených pravidlech chování při návštěvě a oprávnění návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit bez náhrady, jestliže odsouzený nebo návštěva přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.
 • Osoby, které navštíví odsouzeného se s odsouzeným mohou přivítat a rozloučit běžným společenským způsobem. Intimní kontakt není v průběhu návštěv povolen. Při návštěvách jsou odsouzení i jejich návštěvy povinni chovat se slušně a ohleduplně k ostatním přítomným osobám. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice.
 • Pokud bylo odsouzenému vydáno potvrzení přijmout balíček, může být tento balíček předán odsouzenému v rámci návštěvy (§32, odst. 5, Řádu VTOS č. 345/1999 Sb.). Balíček návštěva předá zaměstnanci věznice na vstupu do věznice. Balíček je odsouzenému předán po jeho kontrole, nejpozději v nejbližší pracovní den.
 • Ve Věznici Stráž pod Ralskem probíhají návštěvy v návštěvních místnostech podle zařazení odsouzených do stupně zabezpečení (střední a vysoký). 
 • Na vstupu do věznice je zřízena čekárna, kde mají návštěvy k dispozici zákon o VTOS, Řád VTOS, Vnitřní řád věznice a základní informace o finančních a materiálních náležitostech odsouzených a zabezpečení zdravotních služeb pro odsouzené.
 • Návštěvy odsouzených se ve Věznici Stráž pod Ralskem konají zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu, v pevných časových intervalech (08.30 - 11.30 hod. a 12.30 – 15.30 hod). Časový úsek konkrétní návštěvy je uveden na „Povolence k návštěvě“ (začátek a doba trvání).
 • V odůvodněných případech, na základě žádosti odsouzeného, může být návštěva rozdělena na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce.
 • Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel věznice, na žádost odsouzeného, povolit častěji i mimo původně určený čas.
 • V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu může ředitel věznice odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob (§ 19 odst. 4, Zákona o VTOS). Tato návštěva se nezapočítává mezi návštěvy blízkých osob.
 • Návštěvy odsouzených, umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení, jsou možné jen tehdy, jestliže s tím ošetřující lékař, s ohledem na zdravotní stav odsouzeného, souhlasí (§19, odst. 2, Zákona č. 169/1999 Sb. o VTOS).
 • Na žádost odsouzeného může ředitel věznice povolit odsouzenému v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.
 • V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěva od odsouzeného oddělena přepážkou. Návštěvy s přepážkou se konají zpravidla v pátek.

 

Návštěvy s dětmi

 • Odsouzeného mohou současně navštívit nejvýše 4 osoby, včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let (§19, odst. 3, Zákona č. 169/1999 Sb. o VTOS).
 • V případě, kdy počet dětí vězněného rodiče přesahuje 4 osoby, lze prostřednictvím vychovatele zažádat o navýšení počtu návštěvníků. Při povolení počtu osob doprovázejících nezletilé děti bude přihlédnuto k věku a potřebám nezletilých účastníků návštěvy.
 • Na žádost odsouzeného lze časovou dotaci návštěv rozdělit na více časových úseků.
 • V průběhu návštěvy je povolen osobní kontakt mezi odsouzeným a nezletilým dítětem (pochování apod.).
 • Pohyb dětí bez dohledu a doprovodu dospělých v návštěvní místnosti a dalších prostorech není povolen.
 • V návštěvních místnostech jsou zřízeny dětské koutky. Návštěvám s velmi malými dětmi je k dispozici přebalovací pult.
 • Na žádost odsouzeného může vedoucí oddělení výkonu trestu povolit uskutečnění návštěvy blízkých osob bez přímého dohledu zaměstnance. Podmínkou povolení takovéto návštěvy je účast vlastního dítěte odsouzeného (věk do 15 let). Návštěvní místnost je monitorována kamerovým systémem a pro realizaci a samotný průběh návštěvy platí stejná pravidla jako u běžných návštěv. V případě porušení pravidel, může být zaměstnancem věznice návštěva přerušena nebo předčasně ukončena. V případě, že se k návštěvě nedostaví alespoň 1 dítě, návštěva se koná jako standardní, tedy v návštěvní místnosti s ostatními běžnými návštěvami.

 

Skype

 • Odsouzení s dítětem do 15 let věku mají navíc možnost, mimo standardních návštěv, využívat videohovory prostřednictvím platformy „Skype“.
Návštěvní místnostNávštěvní místnostNávštěvní místnostNávštěvní místnostNávštěvní místnost