Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Přemisťování odsouzených je především uskutečňováno na základě dohody ředitelů organizačních jednotek. O přemístění do jiné věznice si musí odsouzený podat žádost ve své kmenové věznici.
Přemisťování odsouzených je stanoveno ve Vyhlášce MS č. 345/1999 Sb. v § 9 a § 10
 

Odsouzený se přemístí na přechodnou dobu do jiné věznice podle § 9

 • na dožádání policejního orgánu,
 • na příkaz státního zástupce nebo předsedy senátu, který potřebuje odsouzeného vyslechnout,
 • není-li možné ve věznici, kde odsouzený vykonává trest, zabezpečit uplatnění přiměřených omezení ve smyslu § 27 odst. 4 zákona,
 • na návrh lékaře za účelem poskytnutí potřebné zdravotní péče,
 • na návrh ředitele věznice z důvodů hodných zvláštního zřetele,
 • za účelem účasti na občanskoprávním řízení před soudem.

Odsouzený se přemístí do jiné věznice na dobu nikoliv přechodnou podle § 10

 • rozhodnutím Generálního ředitelství Vězeňské služby z důvodů hodných zvláštního zřetele v zájmu zabezpečení plnění účelu výkonu trestu nebo zabezpečení plnění úkolů Vězeňské služby,
 • po vzájemné dohodě ředitelů věznic stejného základního typu uplatňujících obdobné programy zacházení s odsouzenými za účelem prohloubení výchovného vlivu výkonu trestu nebo na základě kladného rozhodnutí o žádosti odsouzeného nebo jemu blízkých osob,
 • je li vedeno řízení o podmíněném propuštění nebo o přeřazení odsouzeného, je třeba dbát, aby odsouzený nebyl bez závažného důvodu přemisťován do věznice mimo obvod soudu, který takové řízení vede.

O žádosti osoby blízké odsouzenému se rozhodne pouze v případě, že se odsouzený k této žádosti připojí a dodrží následující postup:

 • o přemístění do jiné věznice odsouzený požádá prostřednictvím kmenové věznice (vychovatele), ve které si odpykává trest odnětí svobody,
 • kmenová věznice vyplní potřebný doklad k přemístění a společně s žádostí odsouzeného toto postoupí řediteli věznice, do které odsouzený žádá o přemístění,
 • ředitel se zdůvodněním svého stanoviska vrátí zpět žádost odsouzeného do kmenové věznice, která s výsledkem rozhodnutí odsouzeného prokazatelně seznámí.