Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Činnost specializovaného oddílu pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování (dále jen „SpO“) byla zahájena ve Věznici Rýnovice dne 1. 8. 2005. Cílovou skupinou jsou odsouzení muži s poruchami duševními a poruchami chování zařazení do věznice typu s ostrahou. Kapacita oddělení je stanovena na 16 odsouzených při ubytovací ploše 6m2 na jednoho odsouzeného. 

Cílovou skupinu lze dále charakterizovat jako odsouzené, kteří jsou nepřizpůsobiví, neschopní žít v běžné populaci odsouzených z důvodů agresivity, impulzivity a zvratu nálad Cílem pak pro individuální specializované zacházení je adaptace odsouzených na výkon trestu odnětí svobody a příprava na skupinové specializované zacházení, nebo změna rizikových postojů, hodnot, vzorců myšlení a chování odsouzených směrem k sociálně žádoucím formám tam, kde skupinové zacházení není možné. Hlavní metodou je individuální zacházení, jako určitá nadstavba by byla s vhodnými odsouzený prováděna i skupinová práce. V oblasti individuální práce se jedná zejména o formy jako je rozhovor, pozorování, instruktáž a získávání určitých dovedností formou nápodoby. Skupinová práce je zaměřena na vytvoření nových životních hodnot a norem v životě, na vedení odsouzených k zodpovědnosti k sobě samému i svému okolí a na zlepšení komunikace mezi spoluodsouzenými. K dosažení cílů jsou využívány terapeutické techniky dle zaměření a odbornosti konkrétního vychovatele terapeuta a psychologa.