Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V roce 2018 uplynulo 50 let od založení Věznice Rýnovice. Věznice byla zřízena dne 1. 8. 1968. Historie je úzce spjata s rozvojem automobilového průmyslu na Jablonecku. Tehdejší LIAZ, n.p. Jablonec nad Nisou, jehož hlavní závod 01 byl vystavěn v jablonecké části Rýnovice, měl nedostatek pracovních sil a dobré zkušenosti se zaměstnáváním vězňů. Již od poloviny 60. let pracovali nejen v hlavním závodu, ale i v dalších 9 pobočkách odsouzení z Věznice Liberec a Minkovice. Zájem o pracovní síly stoupal a bylo třeba vytvořit ubytovny pro zaměstnance z řad odsouzených. 

Od roku 1965 začal Vojenský projektový ústav Praha pracovat na projektové dokumentaci k výstavbě ubytoven Ministerstva vnitra v areálu národního podniku Liaz. Projektový záměr byl připravován ve spolupráci s krajským investorským ústavem a samozřejmě se správou Sboru nápravně výchovného ústavu. V červnu roku 1967 byl proveden geologický průzkum a započala výstavba ubytovny tzv. „MINI“. Jednalo se o budovu pro cca 50 odsouzených, kteří pracovali v „Liazu“ a tvořili tak celou jednu pracovní směnu. Lékařská péče, strava, nákupy byly zajišťovány v prostoru národního podniku. Během 70. let byly postupně vystavěny budovy A, B, C a ošetřovna s oddělením pro výkon kázeňských trestů. Administrativní část věznice byla zpočátku v budově A, kde se nacházela i ubytovna pro zaměstnance, sklady a strážnice. Přesun do nově vystavěné administrativní budovy proběhl začátkem 80. let. 

V průběhu existence ústavu do něho byli vždy zařazováni odsouzení muži z II. NVS. V roce 1989 bylo přemístěno do věznice asi 150 odsouzených III. NVS z NVÚ Valdice. V Rýnovicích byl pro ně připraven experimentální výkon trestu bez celového způsobu ubytování, který byl v tehdejší době pro III. NVS typický. V roce 1990 byl experiment ukončen a odsouzení vráceni zpět do Valdic. V roce 1991 bylo zřízeno oddělení tzv. volné vazby, které bylo obsazováno vybranými obviněnými z věznice v Liberci. Oddělení výkonu vazby ukončilo svou činnost k 31. 7. 1996. 

V minulosti zde existovala také některá specializovaná oddělení. Jednalo se o oddělení protialkoholní, protidrogové a dále školské a vzdělávací středisko, které je součástí věznice dodnes. Počty vězňů v rýnovické věznici se pohybovaly mezi 900 – 1000 odsouzených mužů. Dnes je tato věznice profilována jako věznice s ostrahou s vysokým a středním stupněm zabezpečení. Kapacita věznice je 592 odsouzených. I nadále se věznice věnuje specializovanému zacházení. Pracuje zde několik specializovaných oddělení, zaměřených na drogově závislé osoby s poruchou duševní a poruchou chování, prvotrestané i problémové odsouzené. Zaměstnanost se pohybuje kolem 70%, i nadále je však nutné se prioritně této oblasti věnovat a práci odsouzených nabízet místním podnikatelským subjektům. Na závěr nelze opomenout zdejší školské a vzdělávací středisko, které je součástí věznice již od roku 1983. Ročně zde získá výuční list v oboru obráběč kovů zhruba 40 odsouzených.