Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Rýnovice se nachází v Jizerských horách mezi městy Jablonec nad Nisou a Liberec.

Věznice Rýnovice (dále jen „věznice“), jako organizační jednotka Vězeňské služby České republiky, byla zřízena  dne 1. 8. 1968. Je profilována jako věznice s ostrahou s vysokým a středním stupněm zabezpečení. V současné době ve Věznici Rýnovice trest odnětí svobody vykonává cca 500 odsouzených při maximální ubytovací kapacitě 581 odsouzených.

Z důvodu potřeby oddělit odlišné typy odsouzených je ve věznici zřízen Oddíl pro mladé a prvovězněné odsouzené, studující, Oddíl bezdrogové zóny, Výstupní oddíl, Oddíl pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, Oddíl se zesíleným technickým zabezpečením, Oddíl ochranné léčby protitoxikomanické a protialkoholní a Oddíl pro odsouzené trvale  pracovně nezařaditelné.

Garantem odborného zacházení s odsouzenými je oddělení výkonu trestu. Pod vedením oddělení pracují dozorci, vychovatelé, specialisté – psychologové, sociální pracovnice, speciální pedagogové, pedagogové volného času a vychovatelé-terapeuti.

Specializovaný oddíl pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického a protialkoholního

Specializovaný oddíl pracuje v různých formách již od roku 1998. Od 15. 1. 2001 do roku 2010 zde bylo prováděno ochranné léčení protitoxikomanické v ústavní formě. Od roku 2011 zde probíhá léčba ve formě ambulantní. Do oddílu jsou zařazováni odsouzení se soudně nařízenou ambulantní léčbou, vykonávají trest odnětí svobody v ostraze ve vysokém stupni zabezpečení. Od podzimu 2016 byla léčba rozšířena o ambulantní ochrannou léčbu protialkoholní. Přijetí je podmíněno podáním písemné žádosti. Program specializovaného zacházení, kterým klienti prochází je vypracován na 13 měsíců, avšak délka pobytu je posuzována individuálně.

Protidrogová poradna

Ve věznici je zřízena Poradna drogové prevence (dále jen „DP“), jejíž činnost zajišťují odborní pracovníci oddělení výkonu trestu a zdravotního střediska věznice. K cílům DP patří realizace preventivních opatření v oblasti zneužívání psychotropních a jiných návykových látek odsouzenými a pomoc drogově závislým a drogou ohroženým odsouzeným.

Oddíl bezdrogové zóny

V březnu 2006 byla v souladu se stanovenými úkoly GŘ VS ČR zřízena Bezdrogová zóna. V tomto oddíle jsou ubytováni odsouzení, kteří nebyli a nejsou uživateli drog, ale lze je považovat za jedince, kteří jsou vlivem drog nejvíce ohroženi, přednostně mladí ods. ve věku do 26-ti let.

Oddíl pro mladé a prvovězněné

Oddíl pro mladé odsouzené do 26 let věku a prvovězněné bylo zřízeno v rámci resortního programu prevence kriminality 1. 9. 2000. Cílem tohoto oddílu je vytvoření diferencovaného výkonu trestu pro odsouzené, kteří jsou poprvé ve výkonu trestu odnětí svobody a odsouzené, jejichž věk v době zařazení nepřesahuje 26 let. Zaměstnanci tohoto oddílu v rámci programu zacházení pomáhají zařazeným odsouzeným s adaptačními problémy na život ve věznici tak, aby bylo dosaženo co největší minimalizace negativních vlivů vězeňského prostředí.

Oddíl se zesíleným technickým zabezpečením pro výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených

V souvislosti s kriminalitou v samotném vězeňském prostředí je třeba přijímat a realizovat taková opatření, která zabezpečí ochranu jak vězněných osob, tak zaměstnanců Vězeňské služby před odsouzenými, jejichž chování je neslučitelné s požadavky pro řádný výkon trestu ve standardních podmínkách, a kteří vyžadují specifický způsob zacházení, jehož hlavním záměrem je vytvořit podmínky pro diferencovaný výkon trestu odnětí svobody více kriminálně narušených odsouzených odděleně od méně narušených. Tento záměr se Věznice Rýnovice rozhodla v r.2005 realizovat v praxi zřízením oddílu, který je uspořádán v celovém systému.

Specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou duševní a s poruchou chování s individuálním zacházení

Nárůst počtů odsouzených s diagnostikovanou poruchou duševní a poruchou chování ve vězeňské populaci si vyžádaly vybudování specializovaný oddíl, které umožňuje plánovitě působit na úpravu nebo redukci poruch. Činnost oddílu byla zahájena k 1.8.2005 a je určena pro odsouzené zařazené do věznice s ostrahou v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení. Oddíl je uspořádán v celovém systému.

Oddíl pro odsouzené trvale pracovně nezařaditelné

Oddíl byl ve věznici zřízen v roce 2022. Umisťují se do něho odsouzení, kteří jsou starší 65 let, pokud sami nepožádají o zařazení do práce, dále odsouzení, kteří byli uznáni invalidními ve třetím stupni invalidity a ti, jejichž zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení. U těchto odsouzených je uplatňován individuální přístup se zohledněním aktuálního zdravotního stavu. 

Výstupní oddíl

Před vlastním ukončením výkonu trestu jsou dle stanovených zásad odsouzení umísťováni do výstupního oddílu, které bylo v naší věznici otevřeno v listopadu roku 1996, pro odsouzené v ostraze v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení. Do tohoto oddílu se umísťují odsouzení, kterým byl uložen trest na dobu delší než tři roky a odsouzení, jimž je třeba pomáhat při vytváření příznivých podmínek pro samostatný způsob života, a to zpravidla šest měsíců před očekávaným skončením výkonu trestu.

Školské vzdělávací středisko Rýnovice

ŠVS Rýnovice je místně odloučeným pracovištěm SOU,U a OU Praha 4, Táborská 988. Nosným programem Školského vzdělávacího střediska Rýnovice jsou zejména učební obory se specializací na obrábění kovů a obrábění 3D.

— Tříletý učební obor – Obráběč kovů

Studium na ŠVS je určeno pro odsouzené z typu věznic s ostrahou. Do ŠVS jsou zařazováni zejména prvotrestaní odsouzení, odsouzení blízcí věku mladistvým a odsouzení bez kvalifikace. Po úspěšném ukončení SOU získají absolventi výuční list z příslušného učebního oboru.

Další vzdělávací aktivity v ŠVS jsou:

 • Kurz – Programování a ovládání NC strojů 3D
 • Kurz – Vazač knih
 • Kurz – Základy ovládání PC

Výuka v učebních oborech i kurzech se provádí denním studiem a ze získaných dokladů není patrné, že byly získány ve VTOS. Studium je zdarma.

Pro studium je nutné splňovat následující kritéria:

 • Zbytek trestu – nejméně dva nebo tři roky od 1.září školního roku
 • Odpovídající úroveň vědomostí, zájem o studium
 • Zdravotní stav neomezující práci na rychlořezných a otáčivých strojích max. Bx
 • Úspěšné vykonání přijímacího řízení – popř. rozdílových zkoušek
 • Odsouzení mají možnost dokončení studia z civilní školy za předpokladu, že vykonají rozdílovou zkoušku a jsou schopni dokladovat vysvědčením ukončení I. případně II. ročník učiliště.

Způsob dopravy

Do věznice Rýnovice se můžete dopravit autobusovou dopravou ze směru Jablonec nad Nisou nebo ze směru Liberec.

Ze směru Liberec

 • Autobusem státní linkou: z autobusového nádraží směr Jablonec nad Nisou přes Rýnovice. Zastávka Liaz nebo Cihelná (200 m od věznice).
 • Autem Liberec – Rýnovice – Jablonec

Ze směru Jablonec nad Nisou:

 • autobusem č. 4 ze zastávky u autobusového nádraží směr Lukášov přes Rýnovice
 • autobusem č. 12, směr Rýnovice – zastávka Liaz(200m od věznice)
 • autem: Liberec – Rýnovice – Jablonec

Autobusová doprava Jablonec nad Nisou 
https://www.jabloneckadopravni.cz

 

  

 1.