Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Oddíl pro mladé odsouzené do 26 let věku a prvovězněné bylo zřízeno v rámci resortního programu prevence kriminality 1.9.2000. Cílem tohoto oddělení je vytvoření diferencovaného výkonu trestu pro odsouzené, kteří jsou poprvé ve výkonu trestu odnětí svobody a odsouzené, jejichž věk v době zařazení nepřesahuje 26 let. 

Zaměstnanci tohoto odílu v rámci programu zacházení pomáhají zařazeným odsouzeným s adaptačními problémy na život ve věznici, tak aby bylo dosaženo co největší minimalizace negativních vlivů vězeňského prostředí. Základem programu zacházení je kolektivní systém práce, který je realizován formou pravidelných schůzek odsouzených se zaměstnanci oddělení. Odsouzení jsou zde vedeni k vytváření a upevňování základních pracovních návyků a učí se kvalitnímu způsobu trávení volného času a samostatnosti. 

Mladí a prvověznění odsouzení jsou ubytováni samostatně. Oddíl je určen zejména pro odsouzené docházející do zdejšího školského vzdělávacího střediska za účelem studia některého z učebních oborů. Tito odsouzení jsou zaměstnáváni organizovanou činností, včetně výuky, v rozsahu 5 – 7 hodin denně. V rámci programu zacházení jsou zapojeni do samoobslužných aktivit. 

Obsah programu

Vzdělávací aktivity

  • Zařazení odsouzených do studia ve ŠVS – učební obory, vzdělávací a záuční kurzy
  • Problematika právního vědomí – formou skupinových přednášek a besed s možností individuálních konzultací s pedagogem a sociální pracovnicí
  • Další vzdělávání – formou kroužku cizího jazyka (angličtina, němčina) pod vedením pedagogů, řízeným samostudiem. Využití učebnic, audio a video techniky.
  • Finanční gramotnost

Speciálně výchovné aktivity

  • Nácvik sociálních dovedností – neverbální komunikace, sebepoznávání, zvládání konfliktů, komunikační dovednosti
  • Problematika závislostí – formou skupinových přednášek a besed
  • Komunitní systém – je realizován formou pravidelných schůzek odsouzených a pracovníků

Pracovní aktivity

  • zajišťování prací pro potřebu věznice, pracovní zařazení, sebeobslužné činnosti

Mimopracovní aktivity

  • sportovní činnost, výtvarná a modelářská činnost, zájmové kroužky