Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Návštěvy blízkých osob jsou realizovány po dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. V odůvodněných případech může být na základě žádosti odsouzeného ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem rozhodnuto o rozdělení návštěvy odsouzeného na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce. Návštěvy jsou organizovány v denní době zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu. Termíny veškerých návštěv stanoví ředitel věznice, bližší časové určení plánované návštěvy stanoví zpravidla příslušný vychovatel.

Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob. Ve zvlášť odůvodněných případech lze povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak.

Ředitel věznice může povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, pokud tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.

Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiný průkaz totožnosti, vydaný cizím státem, který ČR uznává. Vstup osob na základě předložení potvrzení o ztrátě občanského průkazu se umožní pouze společně s předložením jiného dokladu totožnosti, případně jiného dokladu opatřeného fotografií a k tomu předložení povolení k realizaci návštěvy tzv. navštívenky.

Pro návštěvníky odsouzených je zřízena vhodně vybavená čekárna. V čekárně jsou k dispozici právní předpisy, vnitřní řád věznice a základní informace, zejména o finančních a materiálních náležitostech odsouzených.

Vstup do věznice je realizován přes hlavní vchod. U všech vstupujících osob na návštěvy je vznesen dotaz na nepovolené předměty (jakékoliv alkoholické nápoje, veškeré omamné a psychotropní látky, zbraně všeho druhu, mobilní telefony a veškeré jejich příslušenství, SIM karty, nahrávací a veškeré další komunikační a spojovací prostředky apod.). Před vstupem do kontrolního prostoru upozorní příslušník vstupující osobu, že u ní bude provedena kontrola a vyzve ji k uložení případných nepovolených předmětů do odkládacích skříněk. Pokud vstupující osoba odmítne nepovolené předměty uložit, neumožní se jí vstup do střeženého objektu. Po odložení kovových předmětů provede příslušník kontrolu vstupující osoby detekčním rámem. V případě pozitivních signálů detekčního rámu provede u vstupující osoby dohledání ručním detektorem kovů.

Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem vězeňské služby. Zaměstnanec vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.

V průběhu návštěvy, s výjimkou návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly, je povolen osobní kontakt mezi odsouzeným a nezletilým dítětem (pochování apod.).

Návštěvy odsouzených se konají zpravidla v místnostech k tomu určených. Pro standardní návštěvy je určena místnost jídelny pro odsouzené, která je vybavena dětským koutkem a sociálním zařízením. V průběhu návštěvy lze umožnit návštěvníkům zakoupení občerstvení. Občerstvení slouží ke konzumaci během návštěvy, jeho odnášení na ubytovny není povoleno. V návštěvních prostorech není kouření povoleno.

Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců vězeňské služby v prostorách k tomu určených. Tento způsob návštěvy není jiným než blízkým osobám, umožněn.

Dále může ředitel věznice v odůvodněných případech rozhodnout, že se návštěva z bezpečnostních důvodů uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou.