Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vedení evidence vězněných osob a poskytování údajů z této evidence

V této části webu naleznete informace o tom, jakým způsobem jsou vedeny evidence o vězněných osobách a současně, jak lze údaje z těchto evidencí získat.

Vedení evidencí o vězněných osobách omezených na osobní svobodě ve vězeňských zařízeních upravuje primárně zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně § 2 odst. 1 písm. i) stanoví, že Vězeňská služba České republiky vede evidenci osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody na území České republiky. Údaje z této evidence požívají zvláštní ochrany (ve spojení s údajem o omezení osobní svobody je lze považovat za tzv. citlivé údaje podle dřívější právní úpravy ochrany osobních údajů) a jejich zpracování včetně dalšího poskytování se řídí mj. obecným nařízením o ochraně osobních údajů, trestněprávní směrnicí a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Na zpracování osobních údajů Vězeňskou službou pak dopadá řada dalších právních předpisů upravujících výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a výkon trestního opatření odnětí svobody, výkon zabezpečovací detence, poskytování zdravotních a sociálních služeb, činnost orgánu sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, vzdělávání včetně činnosti školní inspekce, BOZP a požární ochrany, mezinárodní justiční spolupráce, ochrany svědků a obětí trestných činů apod.

Údaje o vězněných osobách lze poskytovat jen vymezenému okruhu adresátů (příjemců) a za zákonem stanovených podmínek. Podmínky a rozsah poskytování údajů z evidence vězněných osob konkretizuje samostatný blok v této části webu.

Údaje z evidence vězněných osob se s ohledem na jejich charakter neposkytují telefonicky.