Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Základním cílem oddělení výkonu trestu je jednat s odsouzenými takovým způsobem, aby se podporovaly postoje a dovednosti, které jim pomohou k návratu do společnosti a umožní vést po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem. 

Z důvodu efektivního naplňování tohoto cíle je uplatňován systém vnitřní diferenciace, kde jsou odsouzení zařazeni do jednotlivých prostupných skupin dle jejich osobního přístupu k výkonu trestu odnětí svobody. Ve věznici je z důvodu potřeby vzájemného oddělení rozdílných typů odsouzených dále realizováno diferencované zacházení, kde zohledňujícím kritériem je věk, osobnostní vlastnosti, způsob dosavadního života včetně možnosti jejich osobnostního ovlivnění. Na základě této potřeby je ve věznici zřízen „Specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku zneužívání psychotropních látek“, „Výstupní oddíl “, „Bezdrogové zóny“, „Substituční léčba“ a „Poradna drogové prevence“. Dále se pro jednotlivé kategorie odsouzených realizují střednědobé i dlouhodobé programy směřující do profesního vzdělávání (rekvalifikační a kvalifikační kurzy) a program zaměřený na motivaci odsouzeného k prosociálnímu životu – „Zastav se, zamysli se a změň se“(tzv. 3Z).

Specializovaný oddíl výkonu trestu

V roce 2002 byl zřízen ve věznici specializovaný oddíl výkonu trestu pro odsouzené muže zařazené do typu věznice s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení a s poruchou chování a osobnosti způsobenou užíváním psychotropních látek. Hlavním cílem tohoto oddílu je omezovat a snižovat nebezpečnost a pravděpodobnost recidivy trestné činnosti u drogově závislých odsouzených a v podmínkách věznice jim nabídnout možnost změnit své chování. Na základě dobrovolnosti jsou přijatí odsouzení zařazeni do terapeuticko-vzdělávacího programu v minimálním rozsahu 21 hodin týdně po dobu až 16 měsíců, zaměřeného především na motivaci k bezdrogovému životu.

Bezdrogové zóny

Ve věznici jsou zřízeny od roku 2004 dvě stavebně oddělené bezdrogové zóny se standardním a terapeutickým režimem, kde cílem je minimalizovat možnosti kontaktu odsouzených s drogou, aplikovat bezdrogový režim a realizovat u uživatelů drog programy v zájmu snižování zdravotních a sociálních rizik. Odsouzení zde plní specifický program zacházení zaměřený na drogovou primární i sekundární prevenci. Činnost bezdrogové zóny a specializovaného oddělení je v rámci věznice úzce propojená z důvodu zvýšení efektivity při ovlivňování odsouzeného formou terapeuticko-výchovné činnosti realizované kvalifikovaným personálem.

Substituční léčba

V roce 2006 byl ve věznici zahájen pilotní ověřovací projekt substituční léčby závislosti na opioidech a na základě získaných zkušeností v roce 2007 uveden do praxe. Substituční léčba je určena pro drogově závislé odsouzené, kteří nejsou schopni přijmout terapeutické metody, jejichž primárním cílem je abstinence od návykových látek. Nástrojem této léčby je podávání substituční látky (Metadon) za striktně stanovených podmínek. Cílem substituční léčby je všestranně zlepšit kvalitu života drogově závislého odsouzeného. Po medicínské stránce je substituční léčba zajišťována zdravotnickým střediskem věznice a v oblasti reedukační zde působí pracovníci oddělení výkonu trestu.

Poradna drogové prevence

Hlavním úkolem poradny ve věznici je řešit problematiku v oblasti prevence zneužívání drog včetně zacházení s uživateli i neuživateli psychotropních látek. V konkrétní podobě se jedná o odsouzené, kteří se rozhodli žít bez drog, dále odsouzené drogou ohrožené, ale dosud nepropadli závislosti a rovněž i o odsouzené, kteří jsou na droze závislí. V rámci činnosti poradny je ze strany odborných pracovníků poskytována psychologická, sociální a pedagogická pomoc při níž jsou využívány individuální i skupinové terapeutické formy práce.

Program: Zastav se, zamysli se a změn se (tzv.3Z)

Ve Věznici Příbram je od roku 2009 nepřetržitě realizován program „Zastav se, zamysli se, změň se“, zatím jej úspěšně absolvovalo téměř 200 zařazených odsouzených. Program realizovaly školené trenérky, které absolvovaly i následnou supervizi programu ve Stráži pod Ralskem.

Program „Zastav se, zamysli se, změň se“ je projektem Transition Facility Twinning Projekt – ředitelství Probační a mediační služby ČR a Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, převzatého z Velké Británie, který byl zpracován na naše podmínky týmem pracovníků PMS ČR, pracovníky VS ČR a externím odborným pracovníkem.

Cílem programu je motivace odsouzených pachatelů ve VTOS ke změně postojů a stylů myšlení, je prevencí opětovného odsouzení – recidivy trestné činnosti. Je vhodný především pro pachatele opakovaných trestných činů. Výlučností programu je přesah získaných dovedností do života na svobodě.

Program je zaměřen na trénink sociálních dovedností a znalostí, rozvoj kritického myšlení, schopnost řešení problémů s dlouhodobější perspektivou, rozvoj sociálních kompetencí a komunikačních dovedností, učení sebeovládání, přijímání pravidel, předcházení pocitů frustrace a zklamání z neúspěšného zařazení do společnosti, posilování sebedůvěry a sociálních vazeb a také posilování pozitivních sociálních norem. Probíhá skupinovou formou (11 dvouhodinových setkání) a využívá metody modifikace chování, metody behaviorální terapie, nácvik pomocí autoinstrukcí, nácvik řešení problémů a kognitivní terapie.

Profesní vzdělávání odsouzených

V rámci profesního vzdělávání odsouzených se ve věznici realizují především rekvalifikační a kvalifikační kurzy s cílem možného uplatnění v běžném životě. Kurzy jsou organizovány ve spolupráci se vzdělávacími institucemi okresu Příbram a jsou hrazeny z prostředků Vězeňské služby ČR.