Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Balíky obviněných

 • Jedenkrát za 3 měsíce přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg.
 • Balíky podléhají kontrole orgánů vězeňské služby.
 • Obviněnému se nepředají věci, které odporují účelu výkonu vazby, nebo které není dovoleno mít podle řádu výkonu vazby v cele, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. Nepředané věci se odešlou zpět odesilateli na náklady obviněného.
 • Obviněnému lze dále zasílat oblečení za účelem jeho výměny, knihy, denní tisk a časopisy a hygienické potřeby, přičemž se na ně nevztahuje omezení jedenkrát za 3 měsíce a hmotnost do 5 kg, nicméně jsou omezeny možnostmi jejich uložení.

Balíky odsouzených

 • Jedenkrát za šest měsíců balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg.
 • Balíčky podléhají kontrole zaměstnanců vězeňské služby. Odsouzenému se nepředají věci, které odporují účelu výkonu trestu nebo které není dovoleno mít u sebe, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. Nepředané věci se odešlou zpět odesílateli na náklady odsouzeného.
 • Na balíčky obsahující prádlo, oděv a potřeby k realizaci programu zacházení, pro vzdělávání nebo zájmovou činnost se nevztahují omezení 2x ročně a  hmotnost do 5 kg.
 • Odsouzenému je lze dále zasílat:
 • Knihy, tiskoviny a potřeby k vedení běžné korespondence, které jsou omezeny možnostmi jejich uložení,
 • balíčky obsahující prádlo, oděv, potřeby k realizaci programu zacházení nebo věci pro vzdělávání anebo zájmovou činnost, avšak k tomu je třeba předchozí povolení ředitele věznice nebo pověřeného zaměstnance věznice.

Balíky chovanců

 • Jedenkrát za tři měsíce balíček s trvanlivými potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg.
 • Bez omezení balíky obsahující prádlo, oděv, obuv, knihy a tiskoviny, a dále zásilky obsahující věci potřebné k realizaci příslušného programu, jakož i potřeby k dalšímu vzdělávání nebo zájmové činnosti.
 • Balíky podléhají kontrole zaměstnanců vězeňské služby. Balíky lze chovanci předat prostřednictvím zaměstnance vězeňské služby, který provede jejich kontrolu, též při návštěvě. Chovanci se nepředají věci, které odporují účelu zabezpečovací detence, nebo které není dovoleno mít u sebe, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. Nepředané věci se odešlou zpět odesílateli na náklady chovance, pokud ředitel ústavu nerozhodne jinak.
 • Zakládá-li obsah balíku nebo jeho nepředaná část důvodné podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu, balíček nebo jeho nepředaná část se spolu s oznámením předá orgánu Policie České republiky nebo jinému příslušnému orgánu, a jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

Odesílání balíčků odsouzeným upravuje Zákon č. 169/1999 Sb. §24 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ustanovení §32, §33 a §29 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.

Balíčkem se rozumí zásilka s potravinami a věcmi osobní potřeby. Odsouzený má právo jedenkrát za šest měsíců přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Právo na přijetí balíčku vzniká dnem nástupu do výkonu trestu nebo dnem převedení z výkonu vazby.

Balíčky s potravinami a věcmi osobní potřeby jsou do věznice zasílány zpravidla poštou, ale lze je předat i při návštěvě, na základě vystaveného „Potvrzení o právu na přijetí balíčku“. K dodržení intervalu pro přijetí balíčku se vydá odsouzenému potvrzení o jeho právu na přijetí balíčku o rozsahu povolených věcí. Toto potvrzení odesílá odsouzený na vlastní náklady odesílateli balíčku a mělo by být součástí balíčku, který je odsouzenému posílán. O vydání potvrzení na přijetí balíčku se vede evidence. Platnost potvrzení končí přijetím balíčku nebo zásilky považované za balíček nebo vydáním nového potvrzení.

Balíčky obsahující prádlo a oděv nejsou omezeny lhůtami. Balíčky s věcmi k realizaci programu zacházení, pro vzdělávání nebo zájmovou činnost mohou být zaslány odsouzenému po předchozím schválení odpovědným pracovníkem věznice. Knihy, denní tisk, časopisy a věci potřebné k vedení běžné korespondence mohou odsouzenému zasílat jeho příbuzní nebo jiné osoby bez omezení. Pokud jsou k zásilce s knihami, denním tiskem, časopisy a věcmi potřebnými k vedení běžné korespondence přiloženy jiné věci, považuje se zásilka za balíček.

Balíček, na jehož přijetí nemá odsouzený právo nebo jehož přijetí odsouzený odmítl, odešle věznice na náklady odsouzeného odesílateli. Nemá-li odsouzený finanční prostředky na odeslání nepředaných věcí nebo balíčku odesílateli, odešlou se na náklady věznice a vynaložené náklady se předepíší odsouzenému k úhradě jako náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody.

Balíček se z pošty nepřevezme v případě, že odsouzený byl propuštěn, vyhoštěn, vydán nebo předán do ciziny anebo zemřel, u balíčku zaslaného z ciziny, pokud nesplňuje příslušné celní předpisy, odsouzený nesplní požadavky celního úřadu při celním řízení, nezaplatí clo vyměřené celním úřadem, odmítne doplatit částku vyměřenou poštovním úřadem za doručení nebo nemá příslušnou finanční částku na zaplacení, balíček je poškozený nebo je zřejmé, že během přepravy došlo k úbytku na váze a odsouzený nesouhlasí s jeho převzetím.

Je-li odsouzený umístěn ve zdravotnickém zařízení, rozhodne o vydání či vrácení balíčku nebo jeho části pověřený zaměstnanec věznice na základě dostupných informací případně pokynu lékaře. Odsouzenému, který vykonává kázeňský trest umístění do samovazby nebo celodenní umístění do uzavřeného oddílu, se balíček vydá po skončení tohoto kázeňského trestu.

Odsouzenému přemístěnému na dobu přechodnou do jiné věznice, se balíček vydá zpravidla po jeho návratu. Balíčky s potravinami a věcmi osobní potřeby se povolují do hmotnosti 5 kg a mohou obsahovat potraviny nepodléhající rychlé zkáze, zakoupené v obchodní síti, které není nutno tepelně upravovat, z masných výrobků pouze trvanlivé salámy dále tabákové výrobky, dopisní papíry, obálky, základní psací potřeby s výjimkou lihových, poštovní známky, fotografie, knihy, noviny, spodní prádlo, povolené hygienické potřeby, holicí strojek na baterie, náramkové nebo kapesní hodinky, radiopřijímač, hrneček na nápoje, snubní prsten, ruční mlýnek na kávu.

V případě, že obsah balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby přesahuje povolenou hmotnost, předají se odsouzenému věci pouze do hmotnosti 5 kg. Nepředaná část balíčku se vrátí na náklady odsouzeného odesílateli jako nová zásilka nebo se vrátí při návštěvě. Nemá-li odsouzený dostatek finančních prostředků k úhradě nákladů na vrácení balíčku nebo nepředaných věcí, bude vynaložená částka předepsána odsouzenému k úhradě jako náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody.

V případě, že balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby obsahuje nepovolené věci, které odsouzený nemůže mít u sebe, z důvodu toho, že odporují účelu výkonu trestu, zejména pak věci, kterými by mohl odsouzený ohrozit zdraví a život sobě nebo jiných osob, tyto se odsouzenému nepředají a odešlou se na náklady odsouzeného zpět odesílateli. Pokud odsouzený nesouhlasí s odesláním věcí zpět odesílateli, protože nemá finanční prostředky a jedná se o potraviny s krátkodobou trvanlivostí nebo prošlou lhůtou spotřeby, jsou tyto zlikvidovány. Taktéž mohou být zničeny i nevydané věci zcela nepatrné hodnoty. Jestliže se jedná o věci, které zničit nelze, jsou tyto neprodleně odeslány zpět odesílateli, přičemž vynaložená částka je předepsána odsouzenému k úhradě jako náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody.

V balíčku dále nelze zasílat balené potraviny, u kterých nelze při přepravě a uložení dodržet stanovené skladovací podmínky a jejichž datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti je kratší než obvyklá doba potřebná k předání balíčku. Datum použitelnosti a minimální trvanlivosti popř. též podmínky skladování stanoví výrobce a jsou uvedeny na obalu.

V případě, že odsouzenému byla doručena zásilka obsahující věci, které sice může mít u sebe, na které však nebylo vystaveno povolení, odsouzený je odešle zpět odesílateli na své náklady, pokud k jejich předání nedojde při návštěvě. Pokud odsouzený nesouhlasí s odesláním a chce si zaslané věci ponechat a nemá vyčerpán limit přijatých balíčků, lze s jeho souhlasem zásilku zaevidovat jako balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby. Pokud odsouzený nesouhlasí s odesláním věcí zpět odesílateli, protože nemá finanční prostředky a má již vyčerpán limit přijatých balíčků, vynaložená částka za odeslání je předepsána odsouzenému k úhradě jako náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody.

Balíčkem v rámci vnitrostátního poštovního styku nebo předávaným při návštěvě lze zasílat tabákové výrobky označené českou tabákovou nálepkou. Tabákové výrobky označené jinou než českou tabákovou nálepkou nebo tabákové výrobky nálepkou neoznačené se v případě podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt odsouzenému nepředají, přičemž budou převzaty do úschovy a neprodleně se informuje místně příslušný celní úřad, který postupuje způsobem stanoveným právním předpisem (zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů).

Léčiva a potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu se odsouzeným nevydají.

Potraviny podléhající rychlé zkáze – epidemiologicky rizikové potraviny

Epidemiologicky rizikovými potravinami jsou podle vyhlášky č. 296/1997 Sb., kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin, potraviny určené k přímé spotřebě (tzn. potraviny, které se konzumují v nezměněném stavu, potraviny tepelně opracované, které se konzumují v teplém nebo studeném stavu a sušené potraviny, které musí být před spotřebou smíchány s teplou nebo studenou tekutinou), které neprocházejí při výrobě technologickým postupem, který ničí nebo zaručuje zničení nebo odstraňuje patogenní agens (původce onemocnění z potravin – bakterie, viry, plísně, paraziti a toxiny bakterií a plísní).

      V balíčku nelze zasílat potraviny, které podléhají rychlé zkáze nebo mají povahu výše uvedených epidemiologicky rizikových potravin, přičemž jde zejména o:

 • maso (vyjma masa sušeného) a výrobky z masa, včetně masa drůbežího a rybího,
 • veškeré vnitřnosti,
 • zabijačkové výrobky,
 • šunky a měkké salámy,
 • játrové sýry, játrovky nebo čajovky,
 • huspeniny,
 • vejce, majonézy a výrobky s majonézou,
 • mléko, včetně mléka koz a ovcí, mléčné výrobky, které neprošly tepelnou úpravou – šlehačky, smetany, máslo, tvarohy, pribináčky apod.,
 • lahůdkářské výrobky – saláty, včetně zeleninových, chlebíčky, pomazánky, aspiky, obložené housky, bagety apod.,
 • měkké cukrářské výrobky, veškeré dorty, rolády, záviny a buchty,
 • zmrzlinářské výrobky,
 • ovoce a zelenina s narušenou strukturou, včetně porcovaných, které nemají obvyklý vzhled a vlastnosti,
 • zahradní a lesní ovoce – jahody, maliny, borůvky, ostružiny apod.,
 • výrobky z luštěnin, včetně sójových (sójové nápoje, zakysané výrobky, Tofu, Tempeh apod.),
 • naklíčená semena, naklíčené obiloviny nebo olejniny,
 • zmrazené ovoce a zelenina a výrobky z nich, které neprošly tepelnou úpravou,
 • potraviny, které se musí tepelně upravovat nebo ohřívat,
 • chlazená nebo mražená jídla,
 • polokonzervy.