Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

„Pappa program“ – Program pro otce

V rámci projektu „Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů“, který je podpořen z Norských Fondů, byly v červnu 2022 v akademii norské vězeňské služby KRUS v Lillestrøm proškoleny za Věznici Pardubice 2 lektorky – garantky programu pro otce s názvem Pappa program. Účelem nového programu je posílit u vězněných otců schopnost zvládat svou otcovskou roli, získat povědomí o potřebách dítěte, které se dostalo do nové životní situace způsobené uvěznění otce, získat náhled na vlastní trestnou činnost, přispět ke snížení možné budoucí kriminality.

Teoretický základ programu vychází z Úmluvy o právech dítěte, z teorie rizikových
a ochranných faktorů a z teorie vazby. V norských věznicích je aplikován již od roku 2008. 
Program je založen na dialogu a mimo odbor výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR, který je garantem programu, se zapojilo 5 věznic. Pilotáž programu byla zahájena v průběhu října 
až listopadu 2022 a zakončena je tzv. „Dnem s dítětem“ (setkání dětí účastníků programu s vězněnými otci).

Účast v tomto programu vychází z přání otce navázat nebo zlepšit vztah k vlastním dětem a zbytku rodiny. Základním kritériem je, aby účast na skupině byla pro dítě přínosná díky tomu, že jeho otec bude k jeho potřebám vnímavější a že bude lépe chápat, jak ho jako otec může co nejlépe podporovat a jednat s ním. Program vězněnému nabízí možnost posílit znalosti, dovednosti a postoje tak, aby dokázal vykonávat svou otcovskou roli v souladu s očekáváními a nároky, které jsou s ní spojené. Program má otce podporovat v jejich rodičovské roli a napomáhat tomu, aby se minimalizovala zátěž, kterou dětem výkon trestu rodiče přináší. Program pro otce má zvýšit vědomí, znalosti a jistotu otců v tom, co dítě potřebuje, aby novou životní situaci teď i v budoucnost zvládalo, a informovat je o tom, jaký význam pro vývoj dítěte má dobrá souhra mezi ní a rodičem.

Hlavní cíl Programu pro otce je v souladu se všemi ostatními intervencemi, standardizovanými programy a veškerým zacházením s vězněnými osobami snižovat recidivu, celkově trestnou činnost jako takovou, poznat, co jejich trestná činnost znamená pro děti a rodinu vůbec, a aby na ni získali nový náhled. Má motivovat odsouzené k tomu, aby ke svému životu začali přistupovat odpovědně, v souladu se společenskými pravidly a tím, co od nich společnost očekává.                                                                                                              zuj