Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Standardizovaný program TP 21 JUNIOR

Program je koncipován jako terapeuticko-edukační. Cílem programu je vytvořit podmínky pro kompenzaci disharmonického a patologického vývoje mladistvých a to  s využitím pedagogických a psychoterapeutických prostředků tak, aby výsledný efekt působení pomohl mladistvým odsouzeným lepší a efektivnější zapojení do společenského života po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody. Prioritní cílovou skupinou jsou mladiství, kteří vykazovali v projevech svého chování agresivitu při zvládání nejrůznějších sociálních situací.  

Náplň terapeutického programu:

  • Výtvarné techniky - cílem je integrace osobnosti, rozvíjet se emocionálně, intelektuálně, fyzicky, perceptivně, esteticky a sociálně, kreativně růst. Pomoci mladistvým uchopit svůj  vnitřní neuvědomovaný svět, který je příčinnou součástí jejich delikventního chování  a  pomoci nastolit změnu na vědomé úrovni, která může být větší či menší korekcí patologického chování. Součástí je abreakce nahromaděného napětí ústícího  do agresivního chování, uvolňování vnitřního napětí pomocí relaxace, katarze, znovuprožití původního poselství obsaženého v díle, ventilování problému a jeho kanalizace, nácvik vciťování se (promítat vlastní emoce do artefaktu, zároveň je z výtvarného díla odečítat). Pomocí výtvarných technik iniciovat změny v životních postojích, zprostředkovat morálku a etiku – způsobem, který využívá metaforickou, obraznou řeč.
  • Nácvik sociálních dovedností - prostřednictvím jednotlivých témat a praktickým cvičením vybavit mladistvé odsouzené dovednostmi, které jim pomohou zvládat rizikové situace v běžném životě a které by jinak mohly vést k páchání dalšího protiprávního jednání. Dále je cílem osvojit si učení se z vlastní zkušenosti svého vlivu na skupinové dění, dosáhnout hlubšího sebepochopení (např. motivace k trestnímu jednání) a získat větší množství poznatků o mezilidských vztazích obecně. Eliminovat recidivující jednání, přijmout žádoucí vzorce chování a postojů vůči společnosti, prohlubovat právní vědomí směřující ke změně chování, osobní sebereflexí získat náhled na příčiny páchání trestné činnosti a změnou stylu myšlení postupně minimalizovat kriminogenní rizika. Mezi konkrétní cíle vztahující se k poznávání a fungování skupiny patří především nacvičování řešení konfliktů jinak než agresivitou, mocí či manipulací. Schopnost akceptovat druhé.
  • Sociálně psychologický trénink - cílem aktivity je kultivovat a rozvíjet psychologické kompetence dozrávající osobnosti v oblasti vlastního projevu, sebeovládání a zdravé práce s emocemi ve vztahu k sobě a k okolí, aktivovat životní motivační činitele (potřeby, hodnoty) mladistvých a osvojit si vědomosti ke korektuře vlastního jednání, osvojení si zvládání agresivity na kognitivní úrovni. Aktivita je zaměřena na objevování, rozvoj a kultivaci vlastních vnitřních psychologických sil jednotlivců s cílem osobnostního růstu mladistvých, sebepoznání, zpracování složitých životních situací a konfliktů (existenciální otázky), uvědomování si potřeb druhých a rozvoj empatie. Důraz je kladen na procvičování dílčích osobnostně psychologických kompetencí  ve skupině se zpětnou vazbou vedoucího aktivity. Součástí sociálně psychologického tréninku je zaměření především na oblast zvládání agresivity, jak  v oblasti verbální, tak  v oblasti fyzické. Aktivita je postavena na jednoduchých projektivních technikách, s následným procvičováním probíraného tématu.
  • Psychologické poradenství - psychologické poradenství je zaměřeno na zpracování náročných životních situací a možnost zpracování svých stěžejních životních témat, hledání souvislosti mezi vlastním osobním nastavením a uvězněním, prevenci rozvoje psychických poruch. Především však je zaměřeno k následnému zpracování osobních témat z jednotlivých skupinových sezení.
  • Sociálně právní poradenství - zahrnuje zejména praktický nácvik řešení konkrétních situací, které jsou spojeny s jejich uplatněním na trhu práce a řešením svých pohledávek. Cílem je podpora a posilování samostatnosti a odpovědnosti při řešení sociálních a osobních problémů, praktické řešení konkrétních sociálních či osobních problémů.  Mladiství odsouzení si v praxi vyzkouší přípravu a realizaci nejběžnějších situací, s nimiž se v civilním životě budou setkávat.
  • Pracovní terapie - aktivita je zaměřena na budování vztahu k tvůrčím činnostem a na transformaci agrese  do tvůrčího procesu. Cílem je budování pracovních návyků a dovedností mladistvých, zdokonalování jejich zručnosti při práci s různými pracovními nástroji. Vyžaduje schopnost skupinové, týmové spolupráce a kooperace v souvislosti se sebeovládáním. Je zaměřena na budování odpovědnosti v tvůrčím procesu.
  • Vzdělávací oblast -  je  zajišťována ve Školském vzdělávacím středisku Věznice Pardubice.
  • Sportovní aktivity - jedná se o zprostředkování fyzického pohybu jako prostředku pro nácvik přijatelného způsobu snižování napětí a agresivity, navození pozitivního myšlení, pěstování pohybové aktivity jako vhodného nástroje k aktivnímu trávení volného času, zlepšení psychického stavu a fyzické kondice mladistvých.                                                                                                                                                            zuj