Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Encouterová skupina

Speciálně výchovná aktivita zaměřená na získávání dovedností v interpersonálních kontaktech. Skupina klade důraz na osobnostní růst a rozvoj a současně na zdokonalování interpersonální komunikace a vztahů prostřednictvím zážitkového procesu. Rozvíjí sebepoznání jedince, odsouzení se učí vyjadřovat pocity, emoce, frustraci. Dochází k praktickému nácviku komunikativních dovedností, posilování volních vlastností se zaměřením na nekriminální chování, uvolňování vnitřního napětí, relaxaci. Zpracovávají se i složité životní situace (rodinné vztahy, zvládání prvních okamžiků po propuštění). Cílem aktivity je získávání dovedností v interpersonálním kontaktu, osvojovat si základní pravidla soužití ve větším kolektivu a posilovat motivaci k bezproblémovému výkonu trestu, přičemž důraz je kladen na osobnostní růst a na zdokonalování interpersonální komunikace. Jedná se o posilování sebekritického náhledu, vytváření adekvátních životních cílů a formování hodnotového systému – ve smyslu snižování rizik a recidivy pro civilní život po propuštění.                                                                                                                                                                                               zuj