Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Návštěvy odsouzených probíhají ve dvou místnostech k tomu určených. Jsou organizovány v denní době zpravidla první celý týden v měsíci, návštěvy za bezpečnostní přepážku pak v dále uvedených termínech. Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby povolit i mimo původně určený čas. 

Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti, vydaného cizím státem, který ČR uznává. Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud není opatřeno fotografií. Pro vstup do věznice za účelem návštěvy je požadovaná též „navštívenka“, podepsaná vychovatelem se schválenými návštěvníky. Návštěvy jsou po předložení dokladu totožnosti podrobeny kontrole vstupujících osob a zavazadel (pomocí RTG). Do věznice je zakázáno donášet alkoholické nápoje, jedy, omamné a psychotropní látky a jakékoliv záznamové prostředky včetně médií. Pokud vstupující osoba, při vstupu do věznice, má u sebe osobní zbraně nebo mobilní telefony, musí je bez vyzvání odevzdat do úschovy. (Mobilní telefony se odevzdávají ve vypnutém stavu.) Osobám v podnapilém stavu je vstup do věznice zakázán. Vstupující osoba je povinna se na výzvu podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol.

Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně. Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost ve věznici. Odsouzení nesmějí během návštěv odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby.

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce, v případě návštěv dětí lze tuto dobu rozdělit na 2 x 1,5 hodiny. Odsouzeného mohou současně navštívit nejvýše 4 dospělé osoby, v případě návštěvy s dětmi je tento počet upraven na 3 dospělé a všechny vlastní nezletilé děti odsouzeného. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob. Návštěvy odsouzených umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení jsou možné jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Je-li odsouzený umístěn ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované Vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy Vězeňská služba se zdravotnickým zařízením. 

Ředitelé věznic mohou ve zvlášť odůvodněných případech povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak. Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby v prostorách k tomu určených. Dále může ředitel věznice v odůvodněných případech rozhodnout, že se návštěva z bezpečnostních důvodů uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou. Odsouzenému může ředitel věznice povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen a mařen účel výkonu trestu.

Návštěvy na odsouzené čekají na návštěvní místnosti, kde jsou k dispozici právní předpisy, vnitřní řád věznice a další základní informace spojené s výkonem trestu odnětí svobody.