Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Centrum sociálních služeb Praha nabízí v rámci Resocializačních a reintegračních programů komplexní řešení problémů souvisejících s pácháním trestné činnosti a výkonem trestu odnětí svobody.

Mezi nejvýznamnější formy práce patří psychosociální poradenství a trénink, který obsahuje individuální práci s prvky psychoterapie, sociální pedagogiky a sociální práce. Programy nabízejí sociální a právní poradenství ve smyslu řešení trestně právních otázek, dluhů a sociálních problémů.

Výrazně se věnují kontinuální práci se sociálním prostředím klientů a také spolupráci s institucemi zainteresovanými v problematice penologie.

Ve Věznici Oráčov je v rámci resocializačních a reintegračních programů realizován program „BETA“ – program pro podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. Program je především určen odsouzeným, kteří si chtějí podat žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu (spolupráce během VTOS 8 měsíců až jeden rok před podáním žádosti o podmíněné propuštění).

Témata pro práci:

 • Trestná činnost jako problém – změna, volba, plánování
 • Trénink sociálních dovedností a znalostí
 • Rozvoj kritického myšlení, styly myšlení
 • Řešení problému s dlouhodobější perspektivou
 • Rozvoj sociálních kompetencí
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Učení sebeovládání (zvládání stresu a agresivity)
 • Přijímání pravidel
 • Předcházení pocitů frustrace a zklamání z neúspěšného zařazení do společnosti
 • Posilování sebedůvěry
 • Posílení sociálních vazeb
 • Posilování pozitivních sociálních norem

Uživatel může vstoupit do služby:

 • Z vlastní iniciativy
 • Prostřednictvím rodiny či sociálního okolí
 • Na doporučení PMS ČR, VS ČR
 • Prostřednictvím OČTŘ, státních zástupců, advokáta
 • Prostřednictvím jiné organizace či instituce (sociální oblast, léčebná zařízení, ombudsman apod.)
 • Na základě usnesení či rozhodnutí soudu

Kontaktní adresa

Resocializační a reintegrační programy

Sokolovská 95

180 00 Praha 8 – Karlín

www.csspraha.cz