Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Návštěvy odsouzených osob jsou prováděny na základě ustanovení zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, a dle ustanovení vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. Příslušné právní předpisy a vnitřní řád věznice je návštěvníkům k dispozici během návštěv.

Odsouzený má právo přijímat v určených termínech návštěvy blízkých osob na dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. V odůvodněných případech může být odsouzenému na základě jeho žádosti rozdělena doba návštěvy na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce. V odůvodněných případech může být odsouzenému, s přihlédnutím ke kapacitním možnostem návštěvní místnosti a provozním podmínkám věznice, povolen jiný termín konání návštěvy, než který byl původně stanoven. Návštěvy ve věznici probíhají ve středu v čase 8.00 – 11.00 hod. a ve dny pracovního klidu v čase 8.00 – 15.00 hod.

Vstup do věznice je návštěvníkům povolen na základě předložení platné „Povolenky k návštěvě“. Zde je uvedeno datum návštěvy, čas zahájení a doba trvání návštěvy a seznam osob, kterým je povolen vstup do věznice. Současně „Povolenka k návštěvě“ obsahuje poučení pro návštěvníky o zásadách a podmínkách návštěvy ve věznici. Návštěvníkům se doporučuje dostavit se do věznice k odbavení před zahájením návštěvy s dostatečným časovým předstihem. Návštěvníkům je vstup do věznice povolen po prokázání totožnosti na základě předloženého platného občanského průkazu nebo platného cestovního pasu anebo průkazu totožnosti vydaného cizím státem, který ČR uznává za platný. Návštěvníkům pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek nebude vstup do věznice umožněn.

Návštěvníci jsou povinni se na výzvu zaměstnance Vězeňské služby podrobit osobní prohlídce včetně svých věcí a zavazadel. Dále jsou návštěvníci při vstupu do věznice povinni odevzdat a na určené místo uložit mobilní telefony a jiná záznamová zařízení jako jsou magnetofony, fotoaparáty, videokamery, záznamníky, flashdisky, přehrávače MP3 apod., dále jsou povinni odevzdat zbraně a munici a další nepovolené nebo rizikové předměty, jako jsou alkoholické nápoje, návykové látky, nebezpečné předměty apod. Uložené věci si návštěvníci vyzvednou z úschovy při svém odchodu z věznice.

Návštěvy probíhají zpravidla v návštěvním sále administrativní budovy věznice (viz. obrázek č. 1), a to za přítomnosti zaměstnance věznice. Odsouzenému může být v odůvodněných případech povoleno uskutečnit návštěvu bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby v prostorách k tomu určených, zejména k umožnění kontaktu s jeho nezletilými dětmi (viz obrázek č. 2). Odsouzenému může být v odůvodněných případech povoleno v souvislosti s návštěvou opuštění věznice. V odůvodněných případech může být rozhodnuto, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční bezkontaktní formou v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen průhlednou přepážkou.

Odsouzeného mohou navštívit současně nejvýše čtyři osoby, včetně nezletilých dětí, pokud ředitel věznice nerozhodne v oprávněných případech jinak. Nezletilé děti do věku 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob. Návštěvu odsouzeného t.č. umístěného ze zdravotních důvodů ve zvláštní ubytovací kapacitě pro potřeby naplňování léčebného režimu, je možné uskutečnit jen se souhlasem ošetřujícího lékaře.

Návštěvníci jsou povinni se chovat ve věznici slušně a ohleduplně k ostatním osobám a respektovat pokyny zaměstnanců Vězeňské služby. Dospělí návštěvníci se s odsouzeným mohou přivítat a rozloučit běžným společenským způsobem, intimní kontakt není v průběhu návštěv povolen. Osobní a přiměřený tělesný kontakt mezi odsouzeným a nezletilým dítětem je povolen, pokud se nejedná o formu návštěvy s oddělující přepážkou. Během návštěvy nesmí návštěvníci odsouzenému předávat nebo od něj přijímat jakékoliv předměty nebo osobní movitý majetek, s výjimkou věcí nebo balíčků předem povolených ředitelem věznice.

Návštěvníkům není ve věznici povoleno kouřit a svévolně se pohybovat mimo jim určené prostory. Volný pohyb nezletilých dětí bez dohledu a doprovodu dospělých návštěvníků v návštěvní místnosti není dovolen. V průběhu návštěv mohou z prodejních automatů návštěvníci sobě a odsouzenému na místě zakoupit potraviny a nápoje, které je dovoleno konzumovat jen na návštěvním sále; k tomu mohou si vnést do věznice dostatek peněz v mincích nebo platební kartu.  Určený zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu nepovolit, přerušit nebo předčasně ukončit bez časové náhrady, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.