Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Poučení pro návštěvníky věznice

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. V odůvodněných případech může ředitel věznice rozdělit na základě žádosti odsouzeného dobu návštěvy na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce. Je-li odsouzený umístěn u poskytovatele zdravotních služeb mimo objekty spravované Vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy Vězeňská služba s poskytovatelem zdravotních služeb.

Odsouzeného mohou současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel věznice povolit realizaci mimořádné návštěvy. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu osob jiných než blízkých. Ředitelé věznic mohou ve zvlášť odůvodněných případech povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak. Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby v prostorách k tomu určených. Dále může ředitel věznice v odůvodněných případech rozhodnout, že se návštěva z bezpečnostních důvodů uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou. V souvislosti s návštěvou může ředitel věznice povolit odsouzenému také opuštění věznice.

Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby. Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice. 

Vstup do věznice za účelem návštěvy odsouzeného je možný pouze po předložení povolení k realizaci návštěvy (tzv. navštívenky). Součástí navštívenky je poučení pro účastníky řádných návštěv s odsouzenými v prostorách Věznice Mírov. Každý návštěvník starší 15 let musí předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti vydaný cizím státem, který ČR uznává). Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud není opatřeno fotografií. Z důvodu kontroly osob a věcí vnášených do věznice (pomocí detekčního rámu a rentgenového přístroje) je důležité dostavit se na hlavní vchod věznice nejpozději 30 minut před stanoveným časem začátku návštěvy. V případě pozdějšího příchodu mimo stanovený čas může být návštěva bez náhrady zkrácena. Při vstupu do věznice je vstupující osoba povinna uložit a uzamknout do odkládacích skříněk v čekárně věznice mobilní telefon, zbraně, včetně kapesních či jiných nožů a dalších ostrých předmětů, veškerá záznamová zařízení, léky apod. V případě, že bude kontrolou zjištěno, že některá z nepovolených či nebezpečných věcí nebyla odevzdána, bude návštěva provedena za dělící přepážkou ve výslechové místnosti. V odůvodněných případech bude návštěva zrušena a věc bude k došetření postoupena Policii ČR.

Pro návštěvníky odsouzených je zřízena vhodně vybavená čekárna, kde jsou k dispozici právní předpisy, vnitřní řád věznice a základní informace, zejména o finančních a materiálních náležitostech odsouzených a o zabezpečení jejich zdravotní péče.

Návštěvy odsouzených probíhají v místnostech k tomu určených (návštěvní místnost, návštěvní místnost s boxy s dělicí přepážkou, místnost pro návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly). Realizovány jsou v denní době, v pracovní dny, zpravidla v pátek. V návštěvní místnosti je pro děti k dispozici dětský koutek.

V případě zjištění, že se návštěvník snažil předat nebo předal odsouzenému v rámci návštěvy nepovolené věci (zejména návykové látky, návykové léky, mobilní telefon) nebo jiné nepovolené či nebezpečné věci, resp. budou ukryty v předávaném balíku, korespondenci či tiskovinách, bude celá věc neprodleně postoupena Policii ČR. Osoba, která se tohoto jednání dopustila, se vystavuje riziku trestního stíhání. Další návštěvy s odsouzeným budou do odvolání prováděny v místnosti s průhlednou dělící přepážkou.

Specifika návštěv dětí mladších 15 let

S ohledem na zájmy dítěte a podporu rodinných vazeb jsou stanoveny specifické podmínky pro návštěvy dětí mladších 15 let. Pokud má odsouzený zájem níže uvedených možností využít, musí o to sám písemně požádat.

Jestliže to organizační možnosti věznice dovolí, je možné návštěvy dětí mladších 15 let je rozložit na dvě návštěvy v měsíci v trvání dvakrát 1,5 hodiny. V případě, kdy je odsouzený rodičem více než 3 dětí mladších 15 let, je možné navýšení počtu osob, aby se návštěvy mohly zúčastnit všechny děti současně. Dále může odsouzený požádat o umožnění realizovat návštěvu bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby. Taková návštěva bude povolena pouze při splnění věznicí stanovených podmínek, kdy je přihlíženo zejména k bezpečnostním rizikům.