Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

 

Pravidla pro návštěvy odsouzených ve Věznici Kynšperk nad Ohří

 • Návštěvy blízkých osob po dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů lze povolit častěji i mimo původně určený čas.
 • V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob. O tomto rozhoduje ředitel věznice nebo jím pověřená osoba.
 • Ve zvlášť odůvodněných případech lze povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak.
 • Ředitel věznice může povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, pokud tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.

Pravidla vstupu do věznice

 • Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného, nepoškozeného a čitelného občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného cizím státem, který ČR uznává. Vstup osob na základě předložení potvrzení o ztrátě občanského průkazu se umožní pouze za současného předložení jiného dokladu totožnosti, případně jiného dokladu opatřeného fotografií.
 • Osoby, které jdou na návštěvu odsouzeného, musí rovněž disponovat povolením k realizaci návštěvy neboli tzv. navštívenky.
 • Dostavit se musí s dostatečným časovým předstihem (cca 45 minut před samotnou návštěvou) kvůli realizaci kontrolních procesů na vstupu do věznice.
 • Osoba, která je pod vlivem alkoholu nebo návykových látek nebude do věznice vpuštěna.

Kontrola vstupujících osob

 • Vstupující osoby jsou povinny podrobit se standardní vstupní prohlídce, tj. projít detekčním rámem a své zavazadlo umístit do rtg přístroje.
 • Nesmí pronášet mobilní telefony, fotoaparáty nebo jiná záznamová zařízení, zbraně, ostré předměty, léky, potraviny, návykové látky, alkohol apod. Jsou povinny dbát pokynu službu konajícího příslušníka. Neuposlechnou-li pokynů, nemusí být vpuštěny do věznice.

Pravidla a podmínky realizace návštěv

 • Při návštěvách jsou odsouzení i jejich blízcí povinni chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy, nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím ověřeným zaměstnancem vězeňské služby.
 • Zaměstnanec vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit (a to bez náhrady), jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.

Prostory pro realizace návštěv

 • Návštěvy odsouzených ve Věznici Kynšperk nad Ohří se konají zpravidla v místnostech k tomu určených.
 • Pro standardní návštěvy je určen víceúčelový prostor v budově č. 003, který je vybaven základními informacemi o návštěvách, automaty na pití, cukrovinky a bagety, dětským koutkem s hračkami a sociálním zařízením.
 • Pro návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly je určen prostor v budově č. 109, kde jsou k dispozici dvě samostatné místnosti, obě vybavené standardním nábytkem, dětským koutkem a sociálním zařízením.
 • Pro návštěvy za dělící přepážkou je určen prostor v budově č. 005, který je rozdělen stavebně technickými prostředky, vybaven stoly, židlemi a telefonními aparáty.
 • V případech, kdy odsouzený splňuje stanovená kritéria, je možné realizovat návštěvu dětí ve venkovním areálu mimo věznici. Areál je vybaven herními prvky pro děti, k dispozici je pískoviště, stoly, lavice a v sousední budově je možné využit sociální zařízení.

Termíny pro realizaci návštěv

 • Návštěvy odsouzených se konají zpravidla v místnostech k tomu určených, a to 1x měsíčně v délce 3 hodin. V případech hodných zvláštního zřetele/ v odůvodněných případech je možno rozdělit realizaci na 2 návštěvy v délce 1,5 hodiny (viz níže).
 • Termíny pro realizaci návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly a návštěvy za dělící přepážkou určuje vychovatel a provádí se v budově na místech k tomu určených.
 • Pondělí – pátek: standardní návštěva 13:30 – 16:30. Pokud je v den realizace 20 a více návštěv, je vypsán i dopolední termín a to 08:00 – 11:00.
 • Neděle – termín pro rozdělenou návštěvu 8:00 – 9:30, standardní návštěva 08:00 -11:00 a 13:30 – 16:30.

Možnosti uzpůsobení návštěv

 • Od 01.04.2024, z důvodu podpory rodinných vazeb a při zohlednění zájmů dětí v rámci realizace návštěv odsouzených, dochází k uzpůsobení podmínek návštěvy ve Věznici Kynšperk nad Ohří.
 • Odsouzení, kterým přijíždějí na návštěvy děti, mají možnost po předchozím schválení rozdělení měsíční časové dotace 3 hodin na dvě samostatné návštěvy v délce trvání 1,5 hod při dodržení ustanovení Vnitřního řádu Věznice Kynšperk nad Ohří.
 • Věznice Kynšperk nad Ohří neumožňuje navýšení počtu návštěvníků z důvodu omezeného prostoru návštěvní místnosti.
 • Ve Věznici Kynšperk nad Ohří je možné realizovat návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly odsouzeným, kteří splňují podmínky pro zařazení do I. prostupné skupiny vnitřní diferenciace (dále jen „PSVD“) a v odůvodněných případech i ve II. PSVD. Důraz je především kladen na realizaci návštěv s dětmi.
 • V odůvodněných případech (porušování účelu výkonu trestu ze strany odsouzeného) může ředitel věznice rozhodnout, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou (tzv. bezkontaktní návštěva).