Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

JIŘICE 2. listopadu (VS ČR) Motto: „Výkonem trestu se sleduje dosažení účelu trestu odnětí svobody ve smyslu trestního zákona prostředky stanovenými v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody. Trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost osobnosti odsouzeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody; tím však nesmí být ohrožena potřeba ochrany společnosti.“

Ubytování odsouzených

Ubytování odsouzených odpovídá stanovenému typu věznice podle zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Věznice se člení podle způsobu vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti na věznici typu ostraha s oddělením vysokého stupně zabezpečení, s oddělením středního stupně zabezpečení a oddělením nízkého stupně zabezpečení. 

Ubytování v ostraze s oddělením středního stupně zabezpečení je ložnicového typu. Ložnice se nezamykají, vězni mají možnost volného pohybu po oddíle zabezpečeném kovovou mříží. V rámci oddílu užívají společné sociální zařízení a kulturní místnost. V ostraze s oddělením vysokého stupně zabezpečení odsouzení jsou ubytování na celách. Cely jsou vybavené hygienickým zařízením, které obsahuje záchod a umyvadlo, odděleným od zbývajícího prostoru cely. Kolektiv odsouzených na jednotlivých ubytovnách je soustředěn podle stanovených kritérií, které odpovídají požadavku vnitřní diferenciace a konkrétním metodám zacházení s vězni. Ložnice a cely jsou vybaveny stanoveným počtem postelí, uzamykatelných skříněk, přiměřeným počtem stolů a stoliček. Ve všech oddílech odsouzených jsou zřízeny kulturní místnosti, které jsou využívány například k četbě, psaní dopisů, hře společenských her a realizaci dalších zájmových aktivit odsouzených. Součástí vybavení je televize, jejíž sledování určuje řád výkonu trestu.

Zdravotní péče

Zdravotní středisko Věznice Jiřice je zdravotním zařízením Vězeňské služby České republiky, které poskytuje a zajišťuje preventivní, diagnostickou, léčebnou a posudkovou péči příslušníkům VS ČR a občanským zaměstnancům, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, případně dalším osobám v rozsahu a dle zásad stanovených služebními a obecně platnými předpisy s odchylkami vyplývající ze specifických podmínek zdravotní služby VS ČR. 

Při poskytování primární zdravotní péče, zásobování zdravotním materiálem a při plnění úkolů na úseku ochrany veřejného zdraví je zdravotní středisko odborně a metodicky řízeno odborem zdravotní služby Generálního ředitelství VS ČR. Z ekonomického hlediska je veškerá činnost řízená smluvními zdravotními pojišťovnami, ve spolupráci s ekonomickým oddělením naší věznice. Zdravotní středisko poskytuje a zabezpečuje primární zdravotní péči v rozsahu praktického lékaře a posudkového lékaře, v souladu s platnými právními normami. Odsouzení mohou využívat primární zdravotní péči v rozsahu praktického lékaře i stomatologa. U zdravotního střediska je zřízena lůžková část ošetřovny, disponující 13 lůžky pro odsouzené. Nemocniční péče je zajišťována v nemocnicích Vězeňské služby České republiky v Praze a Brně. Pokud léčebnou péči nelze zajistit v uvedených zařízeních, pak je realizována v nemocnicích civilního sektoru. Odborná vyšetření jsou u odsouzených prováděna v Nemocnici Nymburk nebo na smluvních pracovištích Vězeňské nemocnice v Praze a Brně. Pracovní doba zdravotního střediska ve věznici je pondělí až pátek od 7.00 do 15.30 hodin. Mimo pracovní dobu zajišťují zdravotní službu lékaři pohotovostní služby v Nemocnici Nymburk nebo výjezd rychlé záchranné služby.

Stravování odsouzených

Strava je odsouzeným vydávána 3x denně a to podle platné stravní normy v rámci stanoveného peněžního limitu na osobu a den. Odsouzenému, který je zařazen do zaměstnání náleží svačina, tzv. přídavek ke stravě, dle typu práce též přídavek nápojový. Ve věznici je zajištěno i dietní stravování reagující na zdravotní stav a problémy s ním spojené. Jedná se např. o dietu diabetickou, šetřící apod. 

Skladba a kvalita jídel je pravidelně kontrolována schvalováním jídelního lístku počínaje denní kontrolou připravené stravy nezávislým funkcionářem věznice včetně dozoru hygienického a zdravotního konče.

Náklady spojené s výkonem trestu

Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody ve znění zákona č.52/2004 Sb., ukládá povinnost hradit náklady výkonu trestu odnětí svobody (dále jen NVT). Dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.10/2000 Sb., ve znění platných předpisů od 1.5.2005 hradí NVT pracovně zařazení odsouzení. Na srážky k úhradě se použije 40% čisté pracovní odměny, nejvýše však 1.500,– Kč za kalendářní měsíc. Při nepokrytí maximální částky dlužné NVT nevzniká.

Dále se částka k úhradě nákladů výkonu trestu stanoví odsouzenému, který:

 • je poživatelem důchodu, výsluhového příspěvku nebo příspěvku za službu (za základ výpočtu výše úhrady NVT se použije celková výměra důchodu) 
 • má kromě pracovní odměny další zdanitelný příjem (za základ výpočtu výše úhrady NVT se použije jeho skutečná výše po zdanění) 
 • má ve věznici uložené peníze (srážky NVT se neprovádí z částky, která byla odsouzenému připsána na účet jako sociální kapesné nebo která mu byla připsána jako odměna ze zákona).

Úhrada nákladů výkonu trestu u odsouzených, kteří tyto náklady nehradí z čisté odměny se předepíše stejnou sazbou jako u zaměstnaných odsouzených. Nejvýše však v celkové výši 1.500,– Kč za kalendářní měsíc.

Od povinnosti hradit náklady výkonu trestu je osvobozen odsouzený, který:

 • nebyl nezaviněně zařazen do práce a neměl v období kalendářního měsíce jiný příjem nebo jinou hotovost, 
 • nedovršil 18. rok věku, 
 • po dobu poskytování ústavní (nemocniční) péče, je-li zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou sebepoškození, 
 • po dobu zařazení do vzdělávacího nebo terapeutického programu, s dobou výuky nebo terapie nejméně 21 hodin týdně, 
 • po dobu přerušení trestu, 
 • po dobu účasti na soudním jednání v postavení svědka nebo poškozeného, 
 • je-li na útěku.

Zacházení s odsouzenými

Během výkonu trestu je odsouzený povinen podrobit se vnitřnímu řádu věznice, který kromě jiného vymezuje druh a obsah činností, které jsou pro jednotlivé skupiny odsouzených buď povinné nebo dobrovolné. Okruh konkrétních činností, kterých je odsouzený povinen se zúčastnit nebo které může vykonávat, jsou stanoveny v tzv. programu zacházení. K dosažení účelu výkonu trestu věznice stanoví prostřednictvím specialistů (vychovatel, sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog…) pro každého odsouzeného tzv. program zacházení jako základní formu cílevědomého a komplexního působení na odsouzeného. Program zacházení obsahuje konkrétně formulovaný cíl působení na odsouzeného, metody zacházení s odsouzeným směřující k dosažení cíle a dále způsob a četnost hodnocení odsouzeného. Pravidelnou součásti programu zacházení je určení způsobu zaměstnávání odsouzeného, jeho účasti na pracovní terapii, vzdělávání anebo jiné náhradní činnosti, směřující k vytvoření předpokladů pro jeho samostatný způsob života. Pokud u odsouzeného přichází v úvahu více variant programu zacházení, umožní se mu výběr.

Program zacházení s odsouzenými se člení na:

 • pracovní aktivity, 
 • vzdělávací aktivity, 
 • speciální výchovné aktivity, 
 • zájmové aktivity, 
 • oblast utváření vnějších vztahů.

Pracovními aktivitami programu zacházení se rozumí zaměstnávání odsouzených na různých pracovištích uvnitř i mimo věznice (i soukromý sektor) na základě stanovených pravidel vycházejících ze zákona o výkonu trestu. Dalšími pracovními aktivitami jsou práce potřebná k zajištění každodenního provozu věznice a dále pracovní terapie, které jsou vedené zaměstnanci Vězeňské služby s potřebným odborným vzděláním. 

Vzdělávacími aktivitami programu zacházení se rozumí vzdělávání odsouzených organizované nebo realizované středním odborným učilištěm, učilištěm nebo odborným učilištěm. Dalšími aktivitami je vzdělávání vedené či kontrolované zaměstnanci oddělení výkonu trestu (různé vzdělávací kurzy jako např. kurz základy obsluhy PC, kurz dopravní výchovy, kurz zeměpisu atd.) a dále vzdělávání v korespondenčních kurzech a v síti základních, středních, vyšších odborných nebo vysokých škol České republiky v rámci možnosti daných podmínek věznice. 

Speciálními výchovnými aktivitami programu zacházení se rozumí individuální a skupinová speciální pedagogická a psychologická působení na odsouzené vedená kompetentními zaměstnanci. Jedná se především o terapeutické aktivity (zejména sociální výcvik, psychoterapie, arteterapie, pohybová terapie), sociálně právní poradenství a trénink zvládání vlastní agresivity. 

Zájmovými aktivitami programu zacházení se rozumí nejrůznější formy individuální a skupinové zájmové činnosti organizované a vedené zaměstnanci s potřebným odborným vzděláním, které rozvíjejí v souladu s účelem výkonu trestu schopnosti, vědomosti a sociální dovednosti odsouzených. Patří sem např. různé kroužky sportovního charakteru (fotbal, stolní tenis, nohejbal atd.), vědomostní kroužky (šachy, sudoku atd.), kroužky zaměřené na zručnost (modelářství, rukodělná činnost, keramický kroužek atd.), talentové kroužky (hudební kroužek), zájmové (filmový klub, poslechový klub, čtenářský kroužek atd.). 

Pod pojmem oblast utváření vnějších vztahů v rámci programu zacházení se rozumí sledování a řízená kontrola udržování sociálních kontaktů a vazeb s vnějším (mimo věznici) okolím odsouzeného (rodina, příbuzní, známý, kamarádi atd.). Formy udržování sociálních vazeb jsou korespondence, povolené telefonáty, zaslané předem povolené balíčky, návštěvy. 

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat korespondenci bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak. Vězeňská služba je oprávněná provádět kontrolu korespondence a přitom je oprávněna seznámit se s obsahem zasílaných i odesílaných písemností. Dle zákona o výkonu trestu je nepřípustná kontrola korespondence mezi odsouzeným a advokátem zmocněným odsouzeného zastupovat, mezi odsouzeným a státními orgány ČR nebo diplomatickou misí anebo konzulárním úřadem cizího státu, anebo mezi odsouzeným a mezinárodní organizací, která podle mezinárodní úmluvy, již je ČR vázána, je příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv. 

Odsouzenému se v odůvodněných případech na základě žádosti umožní použití telefonního automatu ke kontaktu s osobou blízkou. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit použití telefonu ke kontaktu i s jinou osobou, než je osoba blízká. 

Odsouzený má právo dvakrát ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout předem povolený (na základě žádosti odsouzeného) balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Tyto balíčky podléhají kontrole zaměstnanců Vězeňské služby. 

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob na dobu celkem 3 hodiny během jednoho kalendářního měsíce. Návštěvy probíhají zpravidla v místnostech k tomu určených.