Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Historie a charakteristika:

Celková kapacita věznice je 766 míst. Věznice Jiřice se nachází v okrese Nymburk, nedaleko obce Jiřice. Vznikla rekonstrukcí kasárenských objektů v bývalém vojenském prostoru, které sloužily jako hlavní velitelství Sovětské armády. Historie se datuje od roku 1994, kdy byla pozastavena dostavba Věznice Říčany. Ve spolupráci s Ministerstvem obrany byl jako náhrada vytipován objekt po bývalé Sovětské armádě nedaleko obce Jiřice. Rozkazem ministra spravedlnosti č. 22/91 byl dne 1. 8. 1991 zřízen útvar Sboru nápravné výchovy Jiřice. Již v průběhu roku začaly probíhat operace na zabezpečení získaných objektů a byla vypracována koncepce výstavby, která byla chválena vedením SNV dne 26. 2. 1992. Tato koncepce předpokládala vybudování Institutu vzdělávání pro 500 posluchačů, objektů výkonu trestu odnětí svobody s kapacitou 500 míst a objektů výkonu vazby s kapacitou 200 míst. V roce 1993 došlo ke změně koncepce výstavby, kdy tehdejší ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Novák navštívil věznici a po přehodnocení situace s přihlédnutím k budoucímu využití, rozhodl o zastavení výstavby Institutu a zahájení výstavby polootevřeného oddělení s kapacitou 120 míst pro odsouzené, rekonstrukce kuchyně a vybudování plynové přípojky pro věznici. S výstavbou věznice dle takto schválené koncepce, nazývané jako I. etapa, bylo započato 1. 10. 1993. V jejím průběhu byla provedena rekonstrukce bývalého obytného domu na objekt pro výkon trestu odnětí svobody, kanceláře, kuchyně, vstupní vrátnice s vjezdovou branou. Tato etapa výstavby byla ukončena v červnu 1994 a 17. 6. 1994 byl zahájen provoz věznice s kapacitou 120 odsouzených ve věznici s dohledem a dozorem. Již v průběhu roku 1993 bylo započato s přípravou projektové dokumentace pro II. etapu výstavby. Ta byla započata v červnu 1996. Nově byl zbudován vstupní objekt s vrátnicí, objekt pro příjem vazby, dílny údržby se sklady, dílny a sklady automobilní služby, čerpací stanice, dílny pro odsouzené, objekty energetického hospodářství a objekt psince. V říjnu roku 2000 byly stavební práce pozastaveny z důvodu vyhlášení konkurzního řízení na dodavatelskou firmu. I přesto, že II. etapa výstavby věznice nebyla řádně dokončena, byla věznice zprovozněna 10. 7. 2000. Samostatné objekty, na kterých byla zastavena práce z výše uvedených důvodů, byly v říjnu 2001 dokončeny a v současné době jsou v užívání věznice.

V rámci zaměstnávání odsouzených osob má Věznice Jiřice zřízenou provozovnu hospodářské činnosti, která je zaměřena na výrobu kancelářského nábytku a poskytování některých pomocných technických a provozních služeb s ročním obratem cca 27 mil. Kč. Dále v rámci vlastní výroby je ročně vyroben nábytek pro organizační jednotky v hodnotě cca 6 mil. Kč.

V roce 2016 bylo zahájeno jednání a byly provedeny nezbytné administrativní úkony týkající se vybudování pilotního projektu tzv. „Otevřené věznice“ s cílovou kapacitou 104 ubytovacích míst.   Architektonická studie předpokládá vybudovat celkem 17 stavebních objektů s celkovou zastavěnou plochou cca 4.000 m2. Jedná se o 13 ubytovacích objektů, jeden vstupní multifunkční objekt, jeden objekt pro provozní a technické zázemí a jeden objekt pro administrativu a odborné zacházení. Vlastní realizace 1. etapy, která zahrnuje 4 ubytovací objekty a jeden administrativní objekt, byla započata začátkem roku 2017 výběrem projektanta. Stavební práce byly zahájeny po výběru dodavatele stavby v červenci 2017 a dne 13. 10. 2017 byla stavba dokončena a dne 16. 10. 2017 byla předána do užívání.   Kapacita 1. etapy otevřené věznice činí 32 lůžek a celkové náklady na její zhotovení činily 29,9 mil. Kč.

Věznice Jiřice vzhledem k celkové rozloze (cca 50 ha pozemků) a své poloze má velmi dobré podmínky pro realizaci některých speciálních projektů odborného zacházení s odsouzenými zaměřených na pěstitelství a chov zvířat. Aktuálně jsou ve věznici realizovány projekty zaměřené na včelařství, farmový chov daňků, zemědělskou činnost a chov hospodářských zvířat.

Ve Věznici Jiřice je dále dislokováno Sběrné eskortní středisko, které zajišťuje dva dny v týdnu (úterý a čtvrtky) eskorty k umístění a přemístění vězněných osob v rámci celé České republiky.

Při Věznici Jiřice je zřízeno Výcvikové středisko služební kynologie pro Vězeňskou službu ČR, které zajišťuje výcvik služebních psů a psovodů pro výkon služby u VS ČR.

Kapacita:

  • Celková VTOS                       766 (4 m2), max. 944 (3 m2)

Věznice s ostrahou

  • Nízký stupeň                          32 (max. 48 na 3 m2)
  • Střední stupeň                     187 (max. 232 na 3 m2)
  • Vysoký stupeň                     547 (max. 664 na 3 m2)

Věznice se zvýšenou ostrahou       0

Výkon vazby                                        0

 

Profilace Věznice:

 věznice s ostrahou (nízký stupeň zabezpečení, střední stupeň zabezpečení, vysoký stupeň zabezpečení)
 V rámci vysokého stupně zabezpečení je zřízen 

  • oddíl specializované pro výkon trestu odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování,  
  • oddíl bezdrogové zóny,
  • krizový oddíl,
  • uzavřený oddíl.