Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zdravotní péče

Lékařská péče je obviněným a odsouzeným poskytována denně prostřednictvím zdravotnického střediska, které tvoří vedoucí lékař, lékař, vrchní sestra a 5 zdravotních sester. Dvakrát týdně je k dispozici zubní lékař. Do věznice dochází také kožní lékařka, interní lékař a psychiatr. V případě závažných zdravotních problémů, u kterých je nutná hospitalizace v nemocničním zařízení, jsou vězni eskortováni do některé z vězeňských nemocnic. Ve věznici je zřízena poradna drogové prevence, která úzce spolupracuje s okresním protidrogovým koordinátorem a příslušným K-centrem.

Stravování

Ve vězeňské kuchyni připravují stravu pro obviněné a odsouzené kuchaři z řad odsouzených pod dohledem kvalifikovaných zaměstnanců – kuchařů. Jídelní lístek, který sestavuje pověřený zaměstnanec referátu stravování a výživy podle platných receptur, schvaluje lékař a ředitel věznice. Strava pro odsouzené je pestrá, doporučené dávky potravin jsou vyrovnané. Pořádek a hygiena ve vězeňské kuchyni a přilehlých prostorách jsou dodržovány a pravidelně kontrolovány. Ve věznici je zřízena v rámci poradních orgánů ředitele také stravovací komise.

Oddělení výkonu trestu odnětí svobody

Kapacita věznice pro výkon trestu je 291 míst (104 míst v objektu Břeclav a 187 v objektu Poštorná).

Ve Věznici Břeclav jsou pro odsouzené muže zřízena tato oddělení výkonu trestu odnětí svobody:

 • oddělení s ostrahou s nízkým stupněm zabezpečení (v objektu Břeclav a Poštorná),
 • oddělení s ostrahou se středním stupněm zabezpečení (v objektu Poštorná),
 • oddělení s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení (v objektu Břeclav).

Ve všech těchto typech oddělení výkonu trestu jsou zřízeny specializované oddíly pro trvale pracovně nezařaditelné:

 • oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných s nízkým stupněm zabezpečení, toto oddělení je zcela bezbariérové, se všemi potřebnými úpravami – bezbariérový nájezd pro invalidní vozík, přizpůsobené vstupní dveře i dveře do ložnice odsouzených, součástí je i bezbariérové sociální zařízení (v objektu Břeclav),
 • oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných se středním stupněm zabezpečení (v objektu Poštorná),
 • oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných s vysokým stupněm zabezpečení (v objektu Břeclav).

Všichni odsouzení – bez výjimek – jsou povinni po dobu výkonu trestu odnětí svobody dodržovat Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášku MS č. 345/1999 – řád výkonu trestu, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení výkonu vazby

V objektu Břeclav je kapacita oddělení výkonu vazby 23 míst, z toho 8 míst jako vazba se zmírněným režimem. Obvinění, kteří vykonávají vazbu tzv. pevnou formou opouští cely jen v případě vykonávání úkonů souvisejících s jejich trestním řízením, návštěvou lékaře, vycházek, návštěvy v návštěvní místnosti a v souvislosti s plněním programu zacházení. 

Pokud mají zajištěnou pravidelnou týdenní výměnu, mohou používat vlastní oděv. Mají povoleno používat vlastní televizní a rádiové přijímače na vlastní zdroj. Denně na oddělení přichází knihovník, u kterého si mohou zapůjčovat knihy z obsáhlého knižního fondu vězeňské knihovny. Dvakrát týdně mohou nakupovat prostřednictvím vězeňské prodejny. 

Každý den mají nárok na nejméně 1 hodinu vycházky na vycházkovém dvoře určeném pro obviněné, kde mají k dispozici sportovní náčiní pro sportovní vyžití. V rámci speciálních výchovných aktivit se obvinění mohou účastnit sportovních aktivit, aktivit souvisejících s pracovní terapií, kroužkem výtvarných technik, sociální komunikace a kroužkem počítačovým. Obvinění zařazení ve vazbě s tzv. zmírněným režimem se mohou v určeném čase po oddělení volně pohybovat a navštěvovat mezi sebou.

Všeobecné informace o realizaci návštěv odsouzených rodičů svými dětmi ve Věznici Břeclav

Návštěvy vězněných osob jsou realizovány na základě jejich písemné žádosti.

Návštěvy odsouzených

Návštěvní dny odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody jsou zpravidla soboty a neděle v časech 8:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod.

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob na dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce.

V odůvodněných případech může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby rozdělit na základě žádosti odsouzeného dobu návštěvy na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce.

Odsouzeného mohou současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Dle Vnitřního řádu pro odsouzené Věznice Břeclav – objekt Břeclav a objekt Poštorná může být odsouzenému povolena návštěva osob vyššího počtu.

V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než osob blízkých, která se nezapočítává mezi návštěvy osob blízkých.

Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby povolit častěji i mimo původně určený čas.

Návštěvy obviněných

Pro obviněné ve výkonu vazby je návštěvním dnem zpravidla středa v časech 8:00 – 10:00 hod., 12:30 – 14:30 hod. a 15:15 – 17:15 hod. Pokud na tento den připadne státní svátek je realizace návštěv uskutečněna v nejbližší možný pracovní den.

Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny na dobu 120 minut. Do počtu osob, jež mohou obviněného současně navštívit, se započítávají i nezletilé děti, které se však mohou návštěvy zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

V odůvodněných případech může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy většího počtu osob nebo za dobu kratší než 2 týdny.

Realizace a průběh návštěv

Realizace návštěv zohledňujících zájem dítěte, a to dle aktuálních organizačních, personálních a materiálně-technických možností a podmínek ve Věznici Břeclav, probíhá na návštěvní místnosti věznice. Věznice Břeclav objekt Břeclav nedisponuje čekárnou pro návštěvníky vězněných osob a c, jsou vstupující osoby vpuštěny do klimatizované návštěvní místnosti, ve které se nachází WC a vhodně vybavený dětský koutek, do jehož blízkosti jsou přednostně umísťovány návštěvy s dětmi.

U vstupu objektu Poštorná se nachází čekárna pro návštěvníky vybavena WC. Po provedení stanovených kontrol vstupujících osob ve vstupním turniketu jsou návštěvníci doprovázeni do klimatizované návštěvní místnosti, ve které se nachází WC, vhodně vybavený dětský koutek, do jehož blízkosti jsou přednostně umísťovány návštěvy s dětmi.

Návštěvníci se s vězněnou osobou mohou přivítat a rozloučit běžným společenským způsobem. Intimní kontakt není v průběhu standartních návštěv povolen. Návštěva probíhá v souladu se zásadami slušného chování. Pohyb dětí bez dohledu a doprovodu dospělých návštěvníků v návštěvní místnosti a dalších prostorech není povolen. V průběhu standartní návštěvy je povolen osobní kontakt mezi vězněnou osobou a nezletilým dítětem (pochování apod.). V případě, že vznikne důvodné podezření, že je dítě využíváno jako prostředek k pronášení nepovolených věcí, je zaměstnanec věznice oprávněn kontakt přerušit. Osobní kontakt mezi vězněnou osobou a nezletilým dítětem není povolen v případě realizace návštěvy za dělící přepážkou. Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit bez náhrady, jestliže vězněná osoba nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.

V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od vězněné osoby oddělen přepážkou.

 Poučení pro osoby přicházející na návštěvu

1) Vstup do prostor věznice se návštěvníkovi umožní po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu, diplomatického pasu nebo jiného cestovního dokladu. Vstup lze umožnit i po předložení jiného platného průkazu opatřeného fotografií. Každý návštěvník
je podroben osobní prohlídce a kontrole zavazadel.

2) Vstup osob na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu, který nebude opatřen fotografií, se neumožní.

3) Vstup s osobními věcmi návštěvníků (zavazadla, nebezpečné věci, mobilní telefony, alkohol, zbraně, drogy apod.) do objektu věznice nelze umožnit.

4) Věznice umožní pouze uložení nejnutnějších osobních věcí, a to ve velmi omezené míře, dle momentálních kapacitních možností odkládacích skříněk (mobilní telefony, léky, kapesní nože apod.). Ne nákupní tašky apod.

5) Stanovený termín a čas návštěvy jsou závazné. Doporučujeme příchod minimálně 30 minut před zahájením návštěvy.

6) Nedodržením stanoveného termínu a času návštěvy se návštěvník vystavuje riziku neuskutečnění návštěvy.

7) V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 jsou návštěvníci povinni dodržovat organizační, hygienická a režimová opatření vedoucí k dodržování nařízení plynoucích z aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nebo usnesení Vlády ČR.

Výše uvedené je zpracováno v souladu:

 • s ustanovením § 19 zákona č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody,
 • s ustanovením § 14 zákona č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby,
 • s ustanovením § 26 – 28 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb.  kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody,
 • s ustanovením § 44 – 46 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb. kterou se vydává řád výkonu vazby,
 • s Vnitřním řádem pro odsouzené Věznice Břeclav a Vnitřním řádem pro obviněné Věznice Břeclav.