Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zdravotní péče

Lékařská péče je obviněným a odsouzeným poskytována denně prostřednictvím zdravotnického střediska, které tvoří vedoucí lékař, lékař, vrchní sestra a 5 zdravotních sester. Dvakrát týdně je k dispozici zubní lékař. Do věznice dochází také kožní lékařka, interní lékař a psychiatr. V případě závažných zdravotních problémů, u kterých je nutná hospitalizace v nemocničním zařízení, jsou vězni eskortováni do některé z vězeňských nemocnic. Ve věznici je zřízena poradna drogové prevence, která úzce spolupracuje s okresním protidrogovým koordinátorem a příslušným K-centrem.

Stravování

Ve vězeňské kuchyni připravují stravu pro obviněné a odsouzené kuchaři z řad odsouzených pod dohledem kvalifikovaných zaměstnanců – kuchařů. Jídelní lístek, který sestavuje pověřený zaměstnanec referátu stravování a výživy podle platných receptur, schvaluje lékař a ředitel věznice. Strava pro odsouzené je pestrá, doporučené dávky potravin jsou vyrovnané. Pořádek a hygiena ve vězeňské kuchyni a přilehlých prostorách jsou dodržovány a pravidelně kontrolovány. Ve věznici je zřízena v rámci poradních orgánů ředitele také stravovací komise.

Oddělení výkonu trestu odnětí svobody

Kapacita věznice pro výkon trestu je 291 míst (104 míst v objektu Břeclav a 187 v objektu Poštorná).

Ve Věznici Břeclav jsou pro odsouzené muže zřízena tato oddělení výkonu trestu odnětí svobody:

  • oddělení s ostrahou s nízkým stupněm zabezpečení (v objektu Břeclav a Poštorná),
  • oddělení s ostrahou se středním stupněm zabezpečení (v objektu Poštorná),
  • oddělení s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení (v objektu Břeclav).

Ve všech těchto typech oddělení výkonu trestu jsou zřízeny specializované oddíly pro trvale pracovně nezařaditelné:

  • oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných s nízkým stupněm zabezpečení, toto oddělení je zcela bezbariérové, se všemi potřebnými úpravami – bezbariérový nájezd pro invalidní vozík, přizpůsobené vstupní dveře i dveře do ložnice odsouzených, součástí je i bezbariérové sociální zařízení (v objektu Břeclav),
  • oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných se středním stupněm zabezpečení (v objektu Poštorná),
  • oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných s vysokým stupněm zabezpečení (v objektu Břeclav).

Všichni odsouzení – bez výjimek – jsou povinni po dobu výkonu trestu odnětí svobody dodržovat Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášku MS č. 345/1999 – řád výkonu trestu, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení výkonu vazby

V objektu Břeclav je kapacita oddělení výkonu vazby 23 míst, z toho 8 míst jako vazba se zmírněným režimem. Obvinění, kteří vykonávají vazbu tzv. pevnou formou opouští cely jen v případě vykonávání úkonů souvisejících s jejich trestním řízením, návštěvou lékaře, vycházek, návštěvy v návštěvní místnosti a v souvislosti s plněním programu zacházení. 

Pokud mají zajištěnou pravidelnou týdenní výměnu, mohou používat vlastní oděv. Mají povoleno používat vlastní televizní a rádiové přijímače na vlastní zdroj. Denně na oddělení přichází knihovník, u kterého si mohou zapůjčovat knihy z obsáhlého knižního fondu vězeňské knihovny. Dvakrát týdně mohou nakupovat prostřednictvím vězeňské prodejny. 

Každý den mají nárok na nejméně 1 hodinu vycházky na vycházkovém dvoře určeném pro obviněné, kde mají k dispozici sportovní náčiní pro sportovní vyžití. V rámci speciálních výchovných aktivit se obvinění mohou účastnit sportovních aktivit, aktivit souvisejících s pracovní terapií, kroužkem výtvarných technik, sociální komunikace a kroužkem počítačovým. Obvinění zařazení ve vazbě s tzv. zmírněným režimem se mohou v určeném čase po oddělení volně pohybovat a navštěvovat mezi sebou.